Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Disgrifiad o'r Rhaglen


Mae chwaraeon yn un o feysydd pwnc mwyaf dynamig Coleg Sir Gâr ac rydym yn falch i gynnig rhaglenni gradd cyffrous, arloesol mewn chwaraeon. Mae’r FdSc mewn Hyfforddiant a Pherfformiad Pêl-droed yn rhaglen seiliedig ar waith ymarferol er mwyn paratoi myfyrwyr am yrfa mewn pêl-droed a’r diwydiant chwaraeon.

Mae’r rhaglen hon wedi ei chynllunio i sicrhau profiad dysgu cyfredol a thrwyadl o safbwynt academaidd sy’n bodloni anghenion y diwydiant lleol.  Mae gan y rhaglen gysylltiadau cryf â thimau proffesiynol elit megis Clwb Pêl-droed Dinas Abertawe, a thimau lled-broffesiynol fel Clwb Pêl-droed Tref Llanelli lle mae gan fyfyrwyr y cyfle i ennill profiad diwydiannol ar y lefel uchaf. 

Hefyd mae’r radd yn elwa o gysylltiadau cymunedol a adeiladwyd yn yr adran dros nifer o flynyddoedd, gan leoli myfyrwyr mewn ysgolion lleol a gyda swyddogion datblygu pêl-droed sy’n rhoi cipolwg ar lwybrau cyflogaeth posibl.

Yn unigryw mae'r cwrs wedi'i leoli ym mhrifysgol PCYDDS Caerfyrddin a chaiff ei gyflwyno gan Goleg Sir Gâr felly byddwch yn fyfyrwyr PCYDDS ac yn fyfyrwyr Coleg Sir Gâr hefyd.

Cipolwg

  Llawn Amser / Rhan Amser

  2 Flynedd / 4 Blynedd

  UWTSD Caerfyrddin

Nodweddion y Rhaglen


Mae'r meysydd astudio yn cynnwys Hyfforddi Pêl-droed, Dadansoddi Pêl-droed a Chryfder a Chyflyru. Hefyd byddwch yn datblygu sgiliau rhyngbersonol trosglwyddadwy fel sgiliau ymchwil uwch, datrys problemau, dysgu annibynnol a sgiliau meddwl yn feirniadol wrth baratoi at yrfa mewn pêl-droed a chwaraeon. Mae gan y rhaglen elfen ddysgu’n seiliedig ar waith hefyd fel y gall myfyrwyr ennill profiad hanfodol yn eu maes diddordeb.

Mae'r maes pwnc yn elwa o gael cyfleusterau ardderchog sy'n cynnwys labordy chwaraeon o’r radd flaenaf, swît ddadansoddi, neuadd chwaraeon, swît cryfder a chyflyru ac arwyneb 3G bob tywydd.

Cynnwys y Rhaglen


Lefel  4

  • Cyflwyniad i Gysyniadau Gwyddor Chwaraeon 
  • Hyfforddi Pêl-droed
  • Cryfder a Chyflyru 1
  • Dysgu Seiliedig ar Waith 1
  • Perfformiad Chwaraeon Ymarferol (Tîm)

Lefel 5

  • Hyfforddi Pêl-droed Uwch
  • Cryfder a Chyflyru 2
  • Dysgu Seiliedig ar Waith 2
  • Perfformiad Chwaraeon Ymarferol (unigol)

Bydd myfyrwyr hefyd yn astudio dau Fodiwl Nodweddion Graddedigion PCYDDS - Dysgu yn y Cyfnod Digidol (Lefel 4) a Chreadigrwydd a Chreu Gwerth (Lefel 5)

Dilyniant a Chyflogaeth


Mae’r cwrs hwn yn anelu at baratoi myfyrwyr ar gyfer symud ymlaen i’n BSc mewn Hyfforddi a Pherfformiad Pêl-droed (blwyddyn atodol) neu yrfa mewn pêl-droed, chwaraeon ac addysg gorfforol.  Gall llwybrau gyrfa posibl gynnwys Gweinyddwr Pêl-droed/Chwaraeon, Hyfforddwr Pêl-droed, Swyddog Datblygu Pêl-droed, Dadansoddwr Pêl-droed, Hyfforddwr Cryfder a Chyflyru, Athro Addysg Gorfforol neu Ddarlithydd Coleg.

Gall llwybrau gyrfa amgen gynnwys y gwasanaethau brys, y lluoedd arfog, a gwaith ieuenctid.

Asesu'r Rhaglen


Asesir y modiwlau trwy gyfuniad o aseiniadau, astudiaethau achos, llyfrau log ac asesiadau sgiliau ymarferol.

Gofynion y Rhaglen


Bydd arnoch angen o leiaf 48 pwynt UCAS, fodd bynnag rydym yn awyddus i farnu pob ymgeisydd ar sail teilyngdod drwy gyfweliad ffurfiol. Rhoddir ystyriaeth yn ogystal i ddysgwyr hŷn sydd â phrofiad perthnasol.

Costau Ychwanegol


Nid oes ffi ychwanegol, fodd bynnag, mae’n debygol y byddwch yn mynd i gostau ychwanegol ar gyfer cyfarpar personol/cit chwaraeon a theithiau’n berthnasol i’r cwrs.

Fframwaith Priodoleddau Graddedigion


Nod y Fframwaith yw datblygu eich sgiliau a’ch cymwyseddau proffesiynol ochr yn ochr â’ch gwybodaeth pwnc academaidd. Byddwch yn astudio hyd at 40 credit ar bob level trwy gydol eich rhaglen o’r Fframwaith Priodoleddau Graddedigion. Mae’r modylau Priodoleddau Graddedigion wedi’u cynllunio i’ch galluogi i ddatblygu, a phrofi, ystod o sgiliau sy’n ffocysu ar eich gyrfa ac yn gysylltiedig â’ch maes pwnc. Mae’r sgiliau hyn yn cynnwys medrusrwydd digidol, ymchwil a rheolaeth prosiect, yn ogystal â medrusrwydd personol fel cyfathrebu, creadigrwydd, hunan-fyfyrio, cadernid a datrys problemau.

Dysgwch ragor am y Fframwaith Priodoleddau Graddedigion