Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Diploma Estynedig Cenedlaethol L3 mewn Chwaraeon, Ffitrwydd a Hyfforddiant Personol

Disgrifiad o'r Rhaglen


Mae’r Diploma Estynedig Cenedlaethol Lefel 3 Pearson BTEC mewn Chwaraeon, Ffitrwydd a Hyfforddiant Personol yn gymhwyster a gydnabyddir gan y diwydiant (CIMSPA/REPS). Mae'n canolbwyntio'n bennaf ar symud ymlaen i gyflogaeth fel hyfforddwr personol ac mae'n cefnogi dysgwyr i sefydlu eu busnes hyfforddiant personol a hyfforddi ymarfer eu hunain.

Bydd gan ddysgwyr hefyd y sgiliau a'r wybodaeth sydd eu hangen i ddarparu sesiynau hyfforddi a rhaglenni hyfforddi i gleientiaid i gyd-fynd â'u hanghenion penodol. Bydd dysgwyr yn ennill gwybodaeth ac arbenigedd ychwanegol sy'n caniatáu iddynt ddarparu gwasanaethau eraill sy’n gysylltieidg â chwaraeon neu ffitrwydd  i'r cleientiaid y maent yn eu hyfforddi'n bersonol, megis tylino chwaraeon a phrofion ffitrwydd.

Cewch fynediad i gyfleusterau a chyfarpar safon ddiwydiannol megis ein cae chwarae 4G, neuadd chwaraeon, campfa ffitrwydd, swît ddadansoddi a hwb perfformiad.  Hefyd fe’ch anogir i ymgysylltu â’n Hacademïau Chwaraeon sy’n anelu at ddatblygu athletwyr a chwaraewyr mewn ystod o chwaraeon.

Cipolwg

  Llawn Amser

  2 Flynedd

  Campws Graig

Nodweddion y Rhaglen


Mae meysydd astudio yn cynnwys Datblygu Sgiliau Ffitrwydd, Datblygu Sgiliau Hyfforddwr Personol, Maetheg ar gyfer Perfformiad Corfforol a Thylino Chwaraeon Gweithredol.

Byddwch yn datblygu’r sgiliau canlynol:

 • Sgiliau gwybyddol a datrys problemau: defnyddio meddwl beirniadol, mynd i'r afael â phroblemau anarferol wrth ddefnyddio datrysiadau creadigol.
 • Sgiliau rhyngbersonol: cyfathrebu, gweithio ar y cyd, trafod a dylanwadu, hunan-gyflwyniad.
 •  Sgiliau personol: hunanreolaeth, gallu i addasu a gwytnwch, monitro eich hun a datblygu.

Cynnwys y Rhaglen


Mae’r cwrs yn cynnwys 12 uned, a all gynnwys:

 • Gyrfaoedd yn y Diwydiant Chwaraeon a Hamdden Actif
 • Iechyd, Lles a Chwaraeon
 • Datblygu Sgiliau Ffitrwydd
 • Datblygu Sgiliau Hyfforddwr Personol
 • Hunangyflogaeth mewn Chwaraeon a Gweithgareddau Corfforol
 • Maeth ar gyfer Perfformiad Corfforol
 • Tylino Chwaraeon Gweithredol
 • Profi Ffitrwydd
 • Gweithrediadau Cyfleusterau Chwaraeon a Hamdden
 • Busnes a Thechnoleg mewn Hyfforddiant Personol

Dilyniant a Chyflogaeth


Y prif ffocws yw symud ymlaen i gyflogaeth fel hyfforddwr personol ac mae'n cefnogi dysgwyr i sefydlu eu busnes hyfforddiant personol a hyfforddi ymarfer eu hunain.

Gall dysgwyr symud ymlaen o'r cymhwyster hwn i raglenni gradd addysg uwch, fel BA (Anrh) mewn Iechyd a Ffitrwydd a BSc (Anrh) mewn Diet, Ffitrwydd a Lles.

Fel arall, gall dysgwyr symud ymlaen i gymhwyster atgyfeirio meddygol Lefel 4, fel Diploma mewn Atgyfeirio Ymarfer.

Asesu'r Rhaglen


Caiff yr holl asesiadau eu cynllunio a'u hasesu'n fewnol, gyda samplo allanol yn digwydd ar gais.

Asesir pob uned i gyrraedd proffil pas, teilyngdod neu ragoriaeth. Rhaid i fyfyrwyr fodloni meini prawf asesu penodol er mwyn cyflawni pob marc.

Gofynion y Rhaglen


Bydd angen o leiaf 5 TGAU graddau A*-C/9-4 arnoch, gan gynnwys naill ai Cymraeg (Iaith Gyntaf) neu Saesneg Iaith a Mathemateg. Mae cael TGAU Addysg Gorfforol yn fanteisiol, ond nid yn hanfodol. Derbynnir dilyniannau o Lefel 2 Chwaraeon gyda phroffil TT. Nid yw profiad blaenorol mewn gweithgareddau awyr agored yn hanfodol ond mae awydd i roi cynnig ar weithgareddau newydd yn ddymunol.  Asesir pob dysgwr ar sail unigolyn unigol trwy gyfweliad.

Costau Ychwanegol


Mae’n ofynnol i bob dysgwr dalu ffi gweinyddu o £25 cyn cofrestru.

Bydd angen i chi ddarparu eich deunydd ysgrifennu eich hun a phrynu'r cit awyr agored sylfaenol i'w ddefnyddio mewn gweithgareddau awyr agored a theithiau coleg wythnosol.