Disgrifiad o'r Rhaglen

Cymhwyster lefel dechnegol yw’r cwrs hwn sy'n anelu at ddatblygu'r wybodaeth, y ddealltwriaeth a'r sgiliau technegol sydd eu hangen ar gyfer gyrfa fel therapydd tylino chwaraeon.

Mae'n gwrs poblogaidd iawn ac mae'n rhoi'r wybodaeth a'r sgiliau sydd eu hangen arnoch i ddarparu therapi tylino chwaraeon i ystod o gleientiaid sydd â meinwe gamweithredol, heb anafiadau acíwt/ôl acíwt neu gyflyrau patholegol sylfaenol.

Trwy gydol y cymhwyster, byddwch yn datblygu technegau cynllunio ac asesu triniaeth yn ogystal â’ch sgiliau technegol. Bydd cyfle hefyd i ddatblygu eich sgiliau ymchwil a gwerthuso wrth astudio.

Cipolwg

  Rhan-amser, 34 wythnos, 4 awr yr wythnos, Medi - Mehefin

  Blwyddyn  

  Campws y Graig

Nodweddion y Rhaglen

Mae cynnwys y cymhwyster hwn yn cwmpasu'r holl elfennau gofynnol sydd eu hangen i weithio'n effeithiol ac yn effeithlon fel therapydd tylino chwaraeon. Mae hyn yn cynnwys anatomeg a ffisioleg, ymarfer proffesiynol, dealltwriaeth o egwyddorion iechyd a ffitrwydd a sut i ddarparu triniaethau tylino chwaraeon. Bydd y therapydd tylino chwaraeon lefel tri yn gallu gweithio'n ddiogel ac yn effeithiol ar feinwe gamweithredol mewn ystod o gyd-destunau, gan gynnwys, cyn digwyddiad, ar ôl digwyddiad, yn ystod digwyddiadau ac at ddibenion cynnal. 

Mae’r coleg yn rhedeg salon hyfforddi masnachol sydd ar agor i'r cyhoedd a bydd yn darparu amgylchedd gwaith go iawn i chi.

Rydym yn ffodus fod gennym gysylltiadau cryf gydag arbenigwyr yn y diwydiant yn lleol a chenedlaethol a chewch eich addysgu gan ein staff profiadol yn y diwydiant.

Yn ogystal, mae gennym siaradwyr ymweliadol o’r diwydiant sydd yn rhoi cyfleoedd cyfoethogi i fyfyrwyr mewn seminarau gweithdy. 

Bydd y cwrs yn cychwyn ym mis Medi a bydd yn cymryd blwyddyn i'w gwblhau.  Byddwch yn mynychu'r coleg am un noson yr wythnos o 6pm i 9pm.

Cynnwys y Rhaglen

Mae’r cymhwyster yn cynnwys yr unedau gorfodol canlynol:

  • USP41: Anatomeg a ffisioleg ar gyfer tylino chwaraeon
  • USP42: Egwyddorion iechyd a ffitrwydd
  • USP43: Deall egwyddorion meinwe feddal gamweithredol
  • USP44: Ymarfer proffesiynol mewn tylino chwaraeon
  • USP45: Triniaethau tylino chwaraeon

Dilyniant a Chyflogaeth

Cynlluniwyd y cymhwyster hwn i arwain at gyflogaeth fel therapydd tylino chwaraeon.

Byddwch yn rhan o raglen ffyniannus o weithgareddau a chewch gipolwg ar ragolygon gyrfa yn y diwydiant, trwy deithiau a digwyddiadau.

Ar ôl cwblhau'r cwrs hwn yn llwyddiannus, fe allech chi symud ymlaen i gwrs lefel uwch fel y dystysgrif lefel pedwar mewn therapi tylino chwaraeon.

Asesu'r Rhaglen

Fel rhan o'r rhaglen hon bydd y dulliau asesu canlynol yn cael eu defnyddio:

  • USP41: Arholiad Allanol Anatomeg a Ffisioleg
  • Asesiadau parhaus
  • e-bortffolio o dystiolaeth
  • Aseiniadau ysgrifenedig
  • Asesiadau Ymarferol

Gofynion y Rhaglen

Nid oes unrhyw ofynion mynediad ffurfiol, caiff addasrwydd ar gyfer y cwrs hwn ei asesu yn y cyfweliad; fodd bynnag mae angen agwedd gadarnhaol at ddysgu sgil galwedigaethol ac mae’n rhaid i chi fod yn awyddus i weithio gyda’r cyhoedd a meddu ar agwedd broffesiynol.

Costau Ychwanegol

Ffi’r cwrs rhan-amser hwn ar hyn o bryd yw £485.

Cewch fynediad i ystod o gyfarpar ac adnoddau ond ar ben hynny, bydd angen prynu cynhyrchion traul ac iwnifform.  Rhoddir y wybodaeth hon cyn eich dyddiad cychwyn a gellir trafod hyn yn y cyfweliad.

Ysbrydoli Dysgwyr

Link to Coleg Sir Gar Instgram      Link to Coleg Sir Gar Facebook      Link to Coleg Sir Gar Twitter     Link to Coleg Sir Gar Linked In 

 

Get in Touch

Graig Campus
Sandy Road
Pwll
SA15 4DN
01554 748000
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


Coleg Sir Gar is a company limited by guarantee registered in England and Wales No. 08539630 and is a registered charity No. 1152522. 
The registered office is at The Graig Campus, Sandy Road, Pwll, Llanelli, Carmarthenshire, SA15 4DN