Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Diploma Rhagarweiniol Lefel 1 Pearson BTEC mewn Chwaraeon

Disgrifiad o'r Rhaglen


Ewch ati i wneud cwrs fydd yn eich cyflwyno i’r diwydiant chwaraeon, ffitrwydd, hamdden a lles.

Mae’r cwrs blwyddyn hwn wedi’i gynllunio i roi cyflwyniad i chi i’r wybodaeth a’r sgiliau sydd eu hangen i ddilyn addysg a/neu yrfa yn y diwydiant chwaraeon a hamdden actif. 

Cewch y cyfle i ymgymryd â gweithgareddau ymarferol ac astudiaeth ddamcaniaethol sy’n benodol i’r pwnc, ochr yn ochr â datblygu sgiliau hanfodol megis llythrennedd, rhifedd a llythrennedd digidol. Cewch fynediad i gyfleusterau a chyfarpar safon ddiwydiannol megis ein cae chwarae 4G, ein neuadd chwaraeon a’n swît ffitrwydd. Hefyd fe’ch anogir i ymgysylltu â’n Hacademïau Chwaraeon sy’n anelu at ddatblygu athletwyr a chwaraewyr mewn ystod o chwaraeon.

Cipolwg

  Llawn Amser

  Blwyddyn

  Campws Graig

Nodweddion y Rhaglen


Mae’r meysydd astudio yn cynnwys chwaraeon ymarferol, hyfforddi, iechyd, ffordd o fyw a hyfforddi ar gyfer ffitrwydd. Hefyd byddwch yn datblygu sgiliau mewn trefnu, cynllunio dilyniant personol ac ymchwil ar lefel briodol.

Byddwch yn cael sylfaen gadarn o sgiliau trosglwyddadwy a sgiliau hanfodol yn ogystal â dealltwriaeth i amrywiol lwybrau gyrfa o fewn y diwydiant chwaraeon a hamdden actif.

Cynnwys y Rhaglen


Mae’r cwrs yn cynnwys 10 uned sy’n cynnwys:

  • Bod yn Drefnus
  • Datblygu Cynllun Dilyniant Personol
  • Gweithio Gydag Eraill
  • Ymchwilio i Bwnc
  • Cynorthwyo mewn gweithgaredd chwaraeon
  • Hyfforddi ar gyfer Ffitrwydd
  • Chwarae Chwaraeon
  • Sgiliau Hyfforddi mewn Chwaraeon
  • Cael Pobl i fod yn Actif
  • Cadw’n Actif ac Iach

Dilyniant a Chyflogaeth


Mae’r cwrs hwn yn darparu cipolwg ar y diwydiant chwaraeon a hamdden actif ac yn annog dysgwyr i symud ymlaen ymhellach er mwyn cyflawni eu nodau gyrfaol yn ogystal â chanolbwyntio ar y sgiliau trosglwyddadwy sylfaenol. Bydd cwblhau’r cwrs yn llwyddiannus yn caniatáu i fyfyrwyr symud ymlaen i chwaraeon Lefel 2.

Mae cyfleoedd dilyniant yn dibynnu ar gyflawniadau myfyrwyr ar Lefel1. Disgwylir i ddysgwyr gwblhau gyda phroffil teilyngdod llawn a dangos cynnydd mewn llythrennedd, rhifedd. Mae symud ymlaen yn amodol ar gyfweliad.

Asesu'r Rhaglen


Caiff yr holl aseiniadau eu dyfeisio gan diwtoriaid y cwrs, a’u hasesu’n fewnol.

I ennill pas mewn uned a asesir yn fewnol, rhaid i fyfyrwyr fodloni’r holl feini prawf asesu.

Gofynion y Rhaglen


Bydd arnoch angen o leiaf 4 TGAU graddau D-G. Asesir pob myfyriwr yn unigol a chynigir y cyfle iddynt ddod i gyfweliad

Mae Saesneg a Mathemateg yn rhan annatod o'r cwrs Bydd myfyrwyr nad ydynt wedi cael y graddau angenrheidiol ar C neu uwch hyd yn hyn yn cael addysgu a chymorth ychwanegol i astudio ar gyfer naill ai TGAU, Cymwysterau Agored neu Sgiliau Hanfodol yn dibynnu ar raddau TGAU blaenorol.

Costau Ychwanegol


Gall costau ychwanegol ddigwydd ar gyfer gweithgareddau oddi ar y safle a chit y cwrs/yr academi. Yn ogystal â darparu eich adnoddau addysgol eich hun h.y. deunydd ysgrifennu. 

Mae’n ofynnol i bob dysgwr dalu ffi gweinyddu o £25 cyn cofrestru.

Mae’n bosibl y bydd cyllid ar gael yn dibynnu ar amgylchiadau unigol