Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Tystysgrif Estynedig Lefel 2 mewn Chwaraeon

Disgrifiad o'r Rhaglen


Cynlluniwyd y cwrs hwn i’ch ysbrydoli ac i ennyn brwdfrydedd ynoch i ystyried gyrfa yn y sector chwaraeon

Trwy gydol y flwyddyn cewch gyfle i ennill gwybodaeth a dealltwriaeth ehangach am y diwydiant chwaraeon, a fydd yn tanategu ac yn gwella eich sgiliau fel mabolgampwr uchelgeisiol. Ei nod yw eich paratoi ar gyfer cyfleoedd astudio pellach ac mae’n darparu cam ar y ffordd i L3 Chwaraeon, L3 Gwasanaethau Cyhoeddus neu L3 Antur Awyr Agored.

Nod y cwrs yw cysylltu addysg â byd gwaith mewn ffyrdd sy’n ennyn diddordeb, sy’n berthnasol ac yn ymarferol, ochr yn ochr â datblygu sgiliau hanfodol megis llythrennedd, rhifedd a llythrennedd digidol.  Cewch fynediad i gyfleusterau a chyfarpar safon ddiwydiannol megis ein cae chwarae 4G, ein neuadd chwaraeon a’n swît ffitrwydd. Hefyd fe’ch anogir i ymgysylltu â’n Hacademïau Chwaraeon sy’n anelu at ddatblygu athletwyr a chwaraewyr mewn ystod o chwaraeon.

Cipolwg

  Llawn Amser

  2 Flynedd

  Campws Graig

Nodweddion y Rhaglen


Mae’r meysydd astudio yn cynnwys ffitrwydd ar gyfer chwaraeon ac ymarfer, chwaraeon ymarferol, anatomeg a ffisioleg, ffordd o fyw, lles ac arwain gweithgareddau chwaraeon. Hefyd byddwch yn datblygu sgiliau rhyngbersonol trosglwyddadwy fel gweithio gydag eraill, datrys problemau, astudio annibynnol a sgiliau dysgu/meddwl. Bydd myfyrwyr hefyd yn datblygu sgiliau mewn trefnu, cynllunio dilyniant personol ac ymchwil ar lefel briodol.

Cewch eich gwahodd i gymryd rhan mewn prosiectau gyda chlybiau, ysgolion a grwpiau cymunedol lleol  er mwyn cael cipolwg ar gyfleoedd cyflogaeth o fewn y sector. Bydd y cyfle i redeg ac arwain digwyddiadau o’r fath yn datblygu hyder a sgiliau cyfathrebu.

Cynnwys y Rhaglen


Mae’r cwrs yn cynnwys 12 uned, a all gynnwys:

 • Ffitrwydd ar gyfer Chwaraeon ac Ymarfer
 • Hyfforddiant ar gyfer Ffitrwydd Personol
 • Ffordd o Fyw a Lles
 • Perfformiad Chwaraeon Ymarferol
 • Rhedeg Digwyddiad Chwaraeon
 • Y Diwydiant Chwaraeon a Hamdden Actif
 • Anatomeg a Ffisioleg
 • Meddwl y Perfformiwr Chwaraeon
 • Anafiadau a’r Perfformiwr Chwaraeon
 • Arwain Gweithgareddau Chwaraeon
 • Hyrwyddo a Noddi
 • Y Perfformiwr Chwaraeon ar Waith

Hefyd mae’r cwrs yn cynnwys sesiynau datblygu sgiliau a rhaglen diwtorial.

Dilyniant a Chyflogaeth


Cynlluniwyd y cwrs hwn i’ch ysbrydoli ac i ennyn brwdfrydedd ynoch i ystyried gyrfa yn y sector chwaraeon

Trwy gydol y flwyddyn cewch gyfle i ennill gwybodaeth a dealltwriaeth ehangach am y diwydiant chwaraeon, a fydd yn tanategu ac yn gwella eich sgiliau fel mabolgampwr uchelgeisiol. Ei nod yw eich paratoi ar gyfer cyfleoedd astudio pellach ac mae’n darparu cam ar y ffordd i L3 Chwaraeon, L3 Gwasanaethau Cyhoeddus neu L3 Antur Awyr Agored.

Nod y cwrs yw cysylltu addysg â byd gwaith mewn ffyrdd sy’n ennyn diddordeb, sy’n berthnasol ac yn ymarferol, ochr yn ochr â datblygu sgiliau hanfodol megis llythrennedd, rhifedd a llythrennedd digidol.  Cewch fynediad i gyfleusterau a chyfarpar safon ddiwydiannol megis ein cae chwarae 4G, ein neuadd chwaraeon a’n swît ffitrwydd. Hefyd fe’ch anogir i ymgysylltu â’n Hacademïau Chwaraeon sy’n anelu at ddatblygu athletwyr a chwaraewyr mewn ystod o chwaraeon.

Asesu'r Rhaglen


Mae’r 2 uned graidd yn cynnwys arholiad ar-lein ac fe’u hasesir yn allanol. Caiff yr asesiadau sy’n weddill eu dyfeisio gan diwtoriaid y cwrs, a’u hasesu’n fewnol.

Asesir pob uned i gyrraedd proffil pas, teilyngdod neu ragoriaeth. Rhaid i fyfyrwyr fodloni meini prawf asesu penodol er mwyn cyflawni pob marc.

Gofynion y Rhaglen


Bydd angen o leiaf tri TGAU graddau A*-C arnoch, sy’n cynnwys naill ai Saesneg iaith, Cymraeg (iaith gyntaf) neu fathemateg. Derbynnir dilyniannau o lefel un chwaraeon yn ogystal. 

Asesir yr holl fyfyrwyr ar sail unigol a chynigir cyfle iddynt i ddod am gyfweliad.

Mae Saesneg a Mathemateg yn rhan annatod o'r cwrs. Bydd myfyrwyr nad ydynt wedi cael y graddau angenrheidiol ar C neu uwch hyd yn hyn yn cael addysgu a chymorth ychwanegol i astudio ar gyfer naill ai TGAU, Cymwysterau Agored neu Sgiliau Hanfodol yn dibynnu ar raddau TGAU blaenorol.

Costau Ychwanegol


 Mae’n ofynnol i bob dysgwr dalu ffi gweinyddu o £25 cyn cofrestru.

Oherwydd y gofynion ffitrwydd ar y cwrs, bydd yn ofynnol i ddysgwyr gael cit chwaraeon.  Bydd angen i chi ddarparu eich deunydd ysgrifennu eich hun, a hefyd gallwch fynd i gostau os yw'r adran yn trefnu ymweliadau addysgol.