Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Tystysgrif Lefel 2 Active IQ mewn Hyfforddi Campfa

Disgrifiad o'r Rhaglen


Bydd Tystysgrif Lefel 2 IQ Active mewn Hyfforddi Campfa yn datblygu gwybodaeth a sgiliau dysgwyr mewn hyfforddi yn y gampfa i'w galluogi i ddilyn gyrfa fel hyfforddwr campfa.  Bydd y cymhwyster hwn yn darparu cyfuniad o wybodaeth a sgiliau i ragnodi, cynllunio a chyflwyno rhaglenni ymarfer corff diogel ac effeithiol i ystod o gleientiaid.

Mae hwn yn gymhwyster a gydnabyddir gan y diwydiant.  Bydd cyflawni'r cymhwyster hwn yn llwyddiannus yn rhoi mynediad i'r Sefydliad Siartredig Rheoli Chwaraeon a Gweithgarwch Corfforol (CIMSPA) fel aelod cyswllt (ymarfer a ffitrwydd).

Cipolwg

  Rhan Amser

  4 awr yr wythnos am 16 wythnos

  Campws Graig

Nodweddion y Rhaglen


Mae'r cymhwyster yn rhoi cipolwg da i ddysgwyr o'r sgiliau a'r wybodaeth sydd eu hangen arnynt, nid yn unig ar gyfer gweithio yn y sector hwn, ond sgiliau cyffredinol, trosglwyddadwy y byddai pob cyflogwr yn eu croesawu.  Mae’r dewis o unedau a gynigir ar draws Lefel 2 yn rhoi cyfle i ddysgwyr ddangos amrywiaeth o sgiliau trosglwyddadwy y mae cyflogwyr yn chwilio amdanynt.

Yn ystod y cymhwyster bydd dysgwyr yn cwmpasu'r canlynol:

 • Gwybodaeth am anatomeg a ffisioleg sy'n berthnasol i hyfforddi campfa.
 • Egwyddorion ymarfer, ffitrwydd ac iechyd.
 • Iechyd a diogelwch mewn amgylchedd ffitrwydd.
 • Gofal cwsmer.
 • Sgiliau cyfathrebu effeithiol ar gyfer ymgynghoriadau cleientiaid i gefnogi newid cadarnhaol mewn ymddygiad.
 • Y sgiliau sydd eu hangen i gynllunio a chynnal sesiynau ymarfer yn y gampfa gydag unigolion a grwpiau.
 • Gofynion cyfreithiol a phroffesiynol ar gyfer hyfforddi ffitrwydd.
 • Sut i reoli, gwerthuso a gwella eu perfformiad eu hunain.

Cynnwys y Rhaglen


Er mwyn cyflawni'r cymhwyster rhaid i ddysgwyr gwblhau'r pum uned orfodol:

 • Egwyddorion anatomeg, ffisioleg a ffitrwydd
 • Proffesiynoldeb a gofal cwsmer ar gyfer hyfforddwyr ffitrwydd
 • Iechyd a diogelwch yn yr amgylchedd ffitrwydd
 • Cynnal ymgynghoriadau cleientiaid i gefnogi newid cadarnhaol mewn ymddygiad
 • Cynllunio a hyfforddi ymarfer yn y gampfa

Dilyniant a Chyflogaeth


Mae’r cymhwyster hwn yn darparu dilyniant i:

 • Diploma Lefel 3 Active IQ mewn Hyfforddiant Personol.
 • Diploma Lefel 3 Active IQ mewn Atgyfeirio Ymarfer.
 • Dyfarniad Lefel 3 Active IQ mewn Cynllunio Rhaglenni Ymarfer Cyn-enedigol ac Ôl-enedigol.
 • Dyfarniad Lefel 3 Active IQ mewn Cynllunio Rhaglenni Ymarfer ar gyfer Oedolion Hŷn.
 • Dyfarniad Lefel 3 Active IQ mewn Cynllunio Rhaglenni Ymarfer ar gyfer Cleientiaid Anabl.

Cymwysterau Lefel 2 a/neu Lefel 3 cysylltiedig eraill, er enghraifft:

 • Dyfarniad Lefel 2 Active IQ mewn Hyfforddi Ymarferion Cylchol.
 • Dyfarniad Lefel 2 Active IQ mewn Hyfforddi Pwysau Tegell (Kettlebells).
 • Dyfarniad Lefel 2 Active IQ mewn Hyfforddi Hyfforddiant Symudiadau Crog.
 • Tystysgrif Lefel 2 Active IQ mewn Hyfforddi Ffitrwydd (Ymarfer Grŵp)
 • Tystysgrif Lefel 2 Active IQ mewn Hybu Iechyd a Lles Cymunedol.
 • Dyfarniad Lefel 3 Active IQ mewn Maeth ar gyfer Ymarfer ac Iechyd.

Asesu'r Rhaglen


Cewch eich asesu drwy:

 • Waith Cwrs/Prosiect.
 • Arholiad Aml-ddewis.
 • Portffolio o Dystiolaeth.

Arddangosiad/Aseiniad Ymarferol.

Gofynion y Rhaglen


 • Rhaid i ddysgwyr fod yn 16 oed o leiaf.
 • Argymhellir peth profiad o ymarferion yn y gampfa, gan gynnwys pwysau rhydd.
 • Mae'r cwrs yn gofyn am ymdrech gorfforol, ac mae cyfranogiad unigol yn hanfodol; felly, mae angen rhywfaint o ffitrwydd corfforol.
 • Mae’n cynnwys elfen o gyfathrebu (trafod, cyflwyno, darllen ac ysgrifennu) a dylai dysgwyr feddu ar sgiliau sylfaenol mewn cyfathrebu ar lefel 2.

Costau Ychwanegol


£485.00  Cysylltwch am fwy o fanylion.