Disgrifiad o'r Rhaglen

Mae'r cwrs hwn yn cyfuno disgyblaethau mathemateg a gwyddorau, y gwyddorau cymdeithasol, y sgiliau ysgrifennu a chyflwyno, sy'n ofynnol ar gyfer astudio cyrsiau meddygol mewn prifysgol. Os oes gennych ddiddordeb mewn nyrsio, bydwreigiaeth, gofal geriatrig neu ystod eang o raddau sylfaen meddygol, yna mae hwn yn llwybr rhagorol. Mae'r cwrs llawn amser yn cynnwys tri diwrnod o ddarlithoedd yn y coleg. Hefyd mae gan fyfyrwyr yr opsiwn o ddilyn y cwrs rhan-amser, a all weddu’n well: yn astudio dwy noson yr wythnos, dros ddwy flynedd. Mae'r cwrs yn gofyn am ymrwymiad i fynychu; y gallu a phenderfyniad i fodloni terfynau amser; i gael eich asesu mewn amryw o ffyrdd ar ddyddiadau penodol; ac i astudio’n annibynnol. Bydd yr ystod eang o bynciau hyn a sgiliau pwnc ac astudio cysylltiedig yn eich helpu i fodloni'r terfynau amser a'r safonau yn barod ar gyfer gwneud cais i'r brifysgol a'r cyrsiau uwch er mwyn dod o hyd i lwybr gyrfaol eich breuddwydion.

Disgwylir bod gan bob myfyriwr bresenoldeb dros 92% bob tymor, a gall methu ag ymroi o’ch amser a’ch ymdrech i'r cwrs arwain at ddatgymhwyso o'r Diploma i ddyfarniad llai neu gael eich tynnu'n ôl o'r cwrs. Bydd yn rhaid i chi gytuno a rheoli eich ymrwymiadau oriau gwaith/teuluol o gwmpas y diwrnodau llawn amser/rhan-amser yn y coleg, a gofynnir i chi sut y byddwch chi'n rheoli hyn yn y cyfweliad. I'r myfyrwyr hynny sydd ei angen, mae yna ymgynghorwyr a all helpu gyda cheisiadau am gymorth ariannol neu academaidd.

Cipolwg

  Llawn Amser

  Blwyddyn yn Llawn Amser / 2 flynedd yn Rhan-amser

  Campws Graig / Pibwrlwyd

Nodweddion y Rhaglen

Nid yw ennill y Diploma Mynediad yn seiliedig ar lwyddo mewn arholiadau a chaiff y cwrs ei asesu trwy amrywiaeth o aseiniadau, ar ffurf traethodau, cyflwyniadau, profion ac adroddiadau.

Mae'r cwrs yn elwa ar ystod o feysydd pwnc diddorol a gyflwynir gan staff cymwys, cefnogol a brwdfrydig. Yn ogystal â'r rhain, caiff gwersi ar wahân eu trefnu er mwyn adeiladu ar y sgiliau cyfathrebu a rhifedd fel eu bod yn cyrraedd y safon ofynnol ar gyfer cael mynediad i brifysgol.

Darperir cefnogaeth, arweiniad ac adborth rheolaidd mewn tiwtorialau personol er mwyn annog ac ysgogi myfyrwyr nad ydynt efallai mor hyderus ar y dechrau yn y dosbarth. Cyfleoedd gwych i symud ymlaen yn y sector Gofal Iechyd.

Cynnwys y Rhaglen

Mae yna saith pwnc Lefel 3 a asesir yn ffurfiol yn y Diploma: Anatomeg a Ffisioleg; Microbioleg; Cemeg; Prosiect Estynedig, Cymdeithaseg a Seicoleg. Bydd pob un yn cael ei brofi mewn cyfuniad o ffyrdd: profion ysgrifenedig wedi’u hamseru; profion ar-lein; asesiadau llyfr agored; posteri academaidd; cyflwyniadau a thraethodau.

Yn ychwanegol, mae yna dair uned graidd a fydd yn adeiladu eich sgiliau yn barod ar gyfer astudio academaidd a gwneud cais i’r brifysgol. Mathemateg, cyfathrebu a sgiliau astudio yw’r rhain.

Dilyniant a Chyflogaeth

Mae myfyrwyr Mynediad llwyddiannus o Goleg Sir Gâr wedi mynd ymlaen i astudio cyrsiau mewn nifer o brifysgolion gan gynnwys hyfforddiant parafeddyg, graddau nyrsio, nyrsio mamolaeth, nyrsio pediatrig a nyrsio geriatrig.  Yn y pum mlynedd ddiwethaf, mae nifer o'n dysgwyr wedi cychwyn graddau sylfaen ac wedi symud ymlaen i gyrsiau gwyddoniaeth feddygol llawn. 

Asesu'r Rhaglen

Bydd pob un o'r deg pwnc yn cael eu profi mewn cyfuniad o ffyrdd: profion ysgrifenedig wedi’u hamseru; profion ar-lein; asesiadau llyfr agored; posteri academaidd; cyflwyniadau a thraethodau.  Bydd amseroedd, ar hyd y flwyddyn, lle mae nifer o aseiniadau/asesiadau i’w cyflwyno ar yr un pryd.   Rhoddir estyniadau i derfynau amser mewn amgylchiadau eithriadol yn unig a chânt eu cymeradwyo gan y bwrdd arholi, Agored. 

Gofynion y Rhaglen

Graddau C mewn TGAU Saesneg Iaith, mathemateg a gwyddorau (mae bioleg yn arbennig o bwysig).    

Rhaid i bob ymgeisydd fod yn 19 cyn dechrau'r cwrs hwn ym mis Medi.  Mae agwedd aeddfed, ymrwymedig, ymroddedig a gwydn yn hanfodol gan ei bod yn anodd cyfuno astudio, bywyd teuluol ac ymrwymiadau gwaith.

Mae pob ymgeisydd yn cael cyfweliad ffurfiol a phrofion llythrennedd a rhifedd sylfaenol.  Disgwylir bod gan bob myfyriwr bresenoldeb sydd o leiaf 92% bob tymor.

Bydd yn rhaid i ymgeiswyr sydd heb y cymwysterau perthnasol, neu gyfwerth, wneud y cwrs SFFS (cyn-Mynediad) a'r pynciau TGAU perthnasol, yn ôl yr angen, i sicrhau eu bod yn gallu symud ymlaen i'r llwybr priodol. Cynigir y cwrs SFFS yn rhan-amser gyda'r nos, neu yn llawn amser dros dri diwrnod ar gampws y Graig

Costau Ychwanegol

Mae’n ofynnol i bob dysgwr dalu ffi gweinyddu o £25 cyn cofrestru.

Bydd angen i chi ddarparu eich deunydd ysgrifennu eich hun, a hefyd gallwch fynd i gostau os yw'r adran yn trefnu ymweliadau addysgol.

Ysbrydoli Dysgwyr

Link to Coleg Sir Gar Instgram      Link to Coleg Sir Gar Facebook      Link to Coleg Sir Gar Twitter     Link to Coleg Sir Gar Linked In 

 

Cysylltwch

Campws y Graig
Heol Sandy
Pwll
SA15 4DN
01554 748000
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


Mae Coleg Sir Gâr yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08539630 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1152522.
Mae'r swyddfa gofrestredig ar Gampws y Graig, Heol Sandy, Pwll, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA15 4DN.