Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Prentisiaeth Sylfaen Gwaith Plymwr a Gwresogi

Disgrifiad o'r Rhaglen

Mae'r llwybr hwn yn darparu fframwaith prentisiaeth sylfaen Gwaith Plymwr a gytunwyd yn genedlaethol ar gyfer llwybr dysgu seiliedig ar waith i gyflogaeth yn y diwydiant adeiladu, gan ddefnyddio cymwysterau sy'n cyfuno sgiliau ymarferol a gwybodaeth.

Bydd dysgwyr sy’n cwblhau prentisiaeth sylfaen Gwaith Plymwr yn gwneud gwaith mewn meysydd megis:

Gosod systemau oer, poeth a gwres canolog, dadgomisiynu amrywiaeth o systemau cysylltiedig â gwaith plymwr a thechnegau cynnal a chadw.

Cipolwg

  Rhan Amser

  1-2 flynedd

  Campws Rhydaman

Nodweddion y Rhaglen

Fel prentis, neilltuir ymgynghorydd hyfforddi i chi a fydd yn cadw golwg arnoch ac yn rhoi cymorth i chi ar hyd eich taith ar y fframwaith hwn, gan weithio’n agos gyda’ch cyflogwr a’ch tiwtoriaid yn y coleg.

Bydd disgwyl i chi fynychu’r coleg un dydd yr wythnos ar gyfer gwybodaeth greiddiol, a bydd asesu hefyd yn digwydd yn y coleg neu’r gweithle yn rheolaidd. Mae'r cwrs hwn yn seiliedig ar waith ymarferol a theori.

Mae’r Diploma NVQ Lefel 2 mewn Gwaith Plymwr a Gwresogi yn cynnwys:

 • Iechyd a Diogelwch yn y diwydiant adeiladu
 • Cyfathrebu ag eraill o fewn peirianneg gwasanaethau adeiladu
 • Cymhwyso mesurau diogelu amgylcheddol o fewn peirianneg gwasanaethau adeiladu
 • Cymhwyso egwyddorion gwyddonol o fewn peirianneg gwasanaethau mecanyddol
 • Ymgymryd â pharatoi safle, a thechnegau ffabrigo pibwaith ar gyfer systemau gwaith plymwr a gwresogi domestig
 • Cymhwyso technegau gosod a chynnal a chadw system ddwr oer ddomestig
 • Cymhwyso technegau gosod a chynnal a chadw system ddwr poeth ddomestig
 • Cymhwyso technegau gosod a chynnal a chadw system gwres canolog ddomestig
 • Cymhwyso technegau gosod a chynnal a chadw system ddwr glaw ddomestig
 • Cymhwyso technegau gosod a chynnal a chadw system ddraenio uwchben y tir ddomestig
 • Cymhwyso arferion gwaith diogel mewn amgylchedd gwaith peirianneg gwasanaethau adeiladu
 • Gosod a chynnal a chadw systemau gwaith plymwr a gwresogi domestig

Cynnwys y Rhaglen

Bydd y llwybr hwn yn datblygu eich sgiliau ar gyfer gwaith fel Plymwr ar lefel sylfaen.

Ar gwblhau'r rhaglen hon yn llwyddiannus, bydd Prentisiaid yn cyflawni'r canlynol -

Diploma NVQ Lefel 2 mewn Gwaith Plymwr a Gwresogi

Cymhwyster Sgiliau Hanfodol mewn Cyfathrebu, Cymhwyso Rhif ar lefel 2 a llythrennedd digidol ar lefel 1.

Hawliau a Chyfrifoldebau Cyflogwr

Dilyniant a Chyflogaeth

Dilyniant i raglenni prentisiaeth a fydd yn darparu datblygiad a dealltwriaeth bellach o grefftau yn y diwydiant adeiladu.

Asesu'r Rhaglen

Defnyddir amrywiaeth o ddulliau asesu sy'n cynnwys cwestiynau gwybodaeth ysgrifenedig, profion ar-lein a phrofion sgiliau ymarferol.

Caiff unedau eu hasesu trwy bortffolio NVQ a/neu yn ymarferol yn y gweithle trwy arsylwi arferion gwaith.  Yn ogystal bydd profion ysgrifenedig a phrofion ar-lein ar gyfer gwybodaeth theori’r cymwysterau NVQ a diploma yn cael eu sefyll yn y coleg.

Gofynion y Rhaglen

Er nad oes yna unrhyw ofynion mynediad ffurfiol, bydd angen i fyfyrwyr feddu ar lefel dda o sgiliau rhifedd a llythrennedd.  Dylai ymgeiswyr fod â diddordeb yn y grefft ddewisol a byddai tystiolaeth o allu ymarferol yn fantais.  Yn ychwanegol, rhaid i brentisiaid:

 • Fod yn gyflogedig
 • Dros 16 oed
 • Mynychu cyfweliad ffurfiol. Efallai y bydd gofyn i chi ymgymryd â phrawf sgiliau ymarferol fel rhan o'r broses gyfweld.
 • Ymgymryd â phrawf diagnostig ar sgiliau llythrennedd a rhifedd.

Costau Ychwanegol

Bydd angen i fyfyrwyr ddod o hyd a phrynu eu Cyfarpar Diogelu Personol (PPE) eu hunain sy'n cynnwys Bŵts Diogelwch, Sbectol Diogelwch, Het Galed a Dillad Llachar.