Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Disgrifiad o'r Rhaglen

Adeiladu yw un o'r diwydiannau mwyaf yn y DU. Mae'r diwydiant yn tyfu'n barhaol i fodloni galwadau anghenion yr amgylchedd adeiledig presennol ac yn y dyfodol.

Mae llawer o'r meysydd twf hyn o fewn y diwydiant yn darparu cyfleoedd cyflogaeth a gyrfa cyffrous i dechnegwyr adeiladu mewn ystod eang o rolau.

Mae'r cymhwyster hwn yn addas i unrhyw un sy'n dymuno dysgu am sut mae adeiladau, isadeiledd ac amgylcheddau tirwedd yn cael eu creu a'u cynnal.

Bydd astudio'r cymhwyster hwn yn agor drws byd y sector amgylchedd adeiledig sy'n cwmpasu pob agwedd ar greu ein trefi a'n dinasoedd i sicrhau dyfodol cynaliadwy.

Cipolwg

  Llawn Amser

  1-2 flynedd

  Campws Rhydaman

Nodweddion y Rhaglen

Mae’r cymhwyster blwyddyn llawn amser hwn yn golygu astudio sgiliau a chymwyseddau ymarferol a gwybodaeth sydd eu hangen o fewn rôl dechnegol yn sector yr amgylchedd adeiledig.

Nod cynnwys y rhaglen yw darparu dealltwriaeth hanfodol o dechnoleg adeiladu a chynllunio, syrfeo tir, syrfeo adeiladau, mesur meintiau a phynciau rheoli prosiect.

Cynnwys y Rhaglen

Astudir ystod eang o bynciau Adeiladu a’r Amgylchedd Adeiledig gan gynnwys pynciau gorfodol i gynnwys yr unedau canlynol -

  • Technoleg Adeiladu Domestig
  • Technoleg Adeiladu Diwydiannol a Masnachol
  • Iechyd a Diogelwch yn yr Amgylchedd Adeiledig
  • Goruchwyliaeth Safle Adeiladu
  • Gwyddor a Deunyddiau Adeiladu
  • Mesur, Tendro ac Amcangyfrif
  • Syrfeo Safleoedd
  • Cynaladwyedd a Thechnolegau Newydd
  • Mathemateg ar gyfer yr Amgylchedd Adeiledig

Dilyniant a Chyflogaeth

Mae'r cymhwyster hwn yn cario pwyntiau UCAS, a bydd cwblhau'r cymhwyster hwn yn llwyddiannus yn darparu dilyniant i brifysgol, prentisiaeth uwch neu fynediad uniongyrchol i waith o fewn y diwydiant.

Mae llawer o’r rheiny sy’n astudio’r cymhwyster hwn yn mynd ymlaen i swyddi hyfforddeion yn y rolau canlynol - Technegwyr cynllunio adeiladu gan gynnwys technolegwyr pensaernïol, syrfeo tir ac adeiladau, mesur meintiau a rolau rheoli prosiectau.

Asesu'r Rhaglen

Caiff y cymhwyster ei asesu trwy un prosiect aseiniad synoptig ac un arholiad ysgrifenedig.

Gofynion y Rhaglen

5 TGAU gydag o leiaf gradd C neu uwch mewn Mathemateg a Saesneg

Costau Ychwanegol

Mae’n ofynnol i bob dysgwr dalu ffi gweinyddu o £25 cyn cofrestru.

Bydd angen i chi ddarparu eich deunydd ysgrifennu eich hun, a hefyd gallwch fynd i gostau os yw'r adran yn trefnu ymweliadau addysgol.