Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Disgrifiad o'r Rhaglen

Mae'r llwybr hwn yn darparu fframwaith prentisiaeth Gwaith Plymwr a gytunwyd yn genedlaethol ar gyfer llwybr dysgu seiliedig ar waith i gyflogaeth yn y diwydiant adeiladu, gan ddefnyddio cymwysterau sy'n cyfuno sgiliau ymarferol a gwybodaeth.

Bydd dysgwyr sy’n cwblhau prentisiaeth Gwaith Plymwr yn gwneud gwaith mewn meysydd megis:

Cynllunio, gosod a chomisiynu systemau oer, poeth a gwres canolog yn ychwanegol i gyflawni amrywiaeth o dasgau cynnal a chadw cymhleth.

Cipolwg

  Llawn Amser

  3 blynedd

  Campws Rhydaman

Nodweddion y Rhaglen

Fel prentis, neilltuir ymgynghorydd hyfforddi i chi a fydd yn cadw golwg arnoch ac yn rhoi cymorth i chi ar hyd eich taith ar y fframwaith hwn, gan weithio’n agos gyda’ch cyflogwr a’ch tiwtoriaid yn y coleg.

Bydd disgwyl i chi fynychu’r coleg un dydd yr wythnos ar gyfer gwybodaeth greiddiol, a bydd asesu hefyd yn digwydd yn y coleg neu’r gweithle yn rheolaidd. Mae'r cwrs hwn yn seiliedig ar waith ymarferol a theori.

 

Mae’r Diploma NVQ Lefel 3 mewn Gwaith Plymwr a Gwresogi yn cynnwys:

 • Deall sut i drefnu adnoddau o fewn peirianneg gwasanaethau adeiladu
 • Cymhwyso technegau gosod, comisiynu, gwasanaethu a chynnal a chadw system ddwr oer ddomestig.
 • Cymhwyso technegau gosod, comisiynu, gwasanaethu a chynnal a chadw system ddwr poeth ddomestig.
 • Cymhwyso technegau gosod, comisiynu, gwasanaethu a chynnal a chadw system gwres canolog ddomestig.
 • Cyflawni gwaith trydanol ar gydrannau a systemau gwaith plymwr a gwresogi domestig.
 • Cymhwyso technegau gosod, comisiynu, gwasanaethu a chynnal a chadw system iechydaeth ddomestig.
 • Gosod, comisiynu, gwasanaethu a chynnal a chadw systemau gwaith plymwr a gwresogi domestig.
 • Deall egwyddorion a gofynion sylfaenol systemau technoleg amgylcheddol.
 • Y gofynion ar gyfer gosod, comisiynu a throsglwyddo systemau dwr poeth solar thermol.
 • Gosod, comisiynu a throsglwyddo systemau dwr poeth solar thermol ‘gweithredol’.
 • Y gofynion ar gyfer archwilio, gwasanaethu a chynnal a chadw systemau dwr poeth solar thermol ‘gweithredol’.
 • Archwilio, gwasanaethu a chynnal a chadw systemau dwr poeth solar thermol ‘gweithredol’.

Cynnwys y Rhaglen

Bydd y llwybr hwn yn datblygu eich sgiliau ar gyfer gwaith fel Plymwr L3 cymwysedig.

Ar gwblhau'r rhaglen hon yn llwyddiannus, bydd Prentisiaid yn cyflawni'r canlynol -

Diploma NVQ Lefel 3 mewn Gwaith Plymwr a Gwresogi

Cymhwyster Sgiliau Hanfodol mewn Cyfathrebu a Chymhwyso Rhif ar lefel 2

Hawliau a Chyfrifoldebau Cyflogwr

Dilyniant a Chyflogaeth

Byddai dilyniant o’r fframwaith hwn yn arwain i brentisiaeth uwch lefel 4 mewn disgyblaeth gysylltiedig ag adeiladu neu HNC mewn Rheolaeth a Thechnoleg Adeiladu.

Asesu'r Rhaglen

Defnyddir amrywiaeth o ddulliau asesu sy'n cynnwys cwestiynau gwybodaeth ysgrifenedig, profion ar-lein a phrofion sgiliau ymarferol.

Caiff unedau eu hasesu trwy bortffolio NVQ a/neu yn ymarferol yn y gweithle trwy arsylwi arferion gwaith.  Yn ogystal bydd profion ysgrifenedig a phrofion ar-lein ar gyfer gwybodaeth theori’r cymwysterau NVQ a diploma yn cael eu sefyll yn y coleg.

Gofynion y Rhaglen

Er nad oes yna unrhyw ofynion mynediad ffurfiol, bydd angen i fyfyrwyr feddu ar lefel dda o sgiliau rhifedd a llythrennedd.   Dylai ymgeiswyr fod â diddordeb yn y grefft ddewisol a byddai tystiolaeth o allu ymarferol yn fantais.  Yn ychwanegol, rhaid i brentisiaid:

 • Fod yn gyflogedig
 • Dros 16 oed
 • Mynychu cyfweliad ffurfiol. Efallai y bydd gofyn i chi ymgymryd â phrawf sgiliau ymarferol fel rhan o'r broses gyfweld.
 • Ymgymryd â phrawf diagnostig ar sgiliau llythrennedd a rhifedd.

Costau Ychwanegol

Bydd angen i fyfyrwyr ddod o hyd a phrynu eu Cyfarpar Diogelu Personol (PPE) eu hunain sy'n cynnwys Bŵts Diogelwch, Sbectol Diogelwch, Het Galed a Dillad Llachar.