Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Disgrifiad o'r Rhaglen

Mae’r diploma Lefel 2 hwn yn darparu cyfle i ddysgwyr ddatblygu sgiliau sy’n gysylltiedig â hongian papur wal, paratoi arwynebau i’w haddurno a systemau o roi paent ar ardaloedd cymhleth. Mae'n caniatáu i fyfyrwyr ddysgu, datblygu ac ymarfer y sgiliau sydd eu hangen ar gyfer cael gwaith a/neu ddilyn gyrfa mewn peintio ac addurno.  Byddwch yn cwblhau amrywiaeth o dasgau cysylltiedig â pheintio ac addurno sy'n cael eu gwneud yn y diwydiant ac yn defnyddio gwahanol offer llaw ac offer pwer yn ddiogel.  Hefyd, bydd uned egwyddorion adeiladu adeiladau, gwybodaeth a chyfathrebu yn rhoi cyflwyniad i chi i dechnoleg adeiladu.

Cipolwg

  Llawn Amser

  Blwyddyn yn llawn amser.  Dwy flynedd yn rhan-amser.

  Campws Rhydaman

Nodweddion y Rhaglen

Cynlluniwyd y cwrs hwn i ddatblygu sgiliau a gwybodaeth myfyrwyr er mwyn eu galluogi i weithio yn y diwydiant yn eu crefft ddewisol.

Datblygwyd ef yn benodol i'w gyflwyno mewn amgylchedd hyfforddi gan ddefnyddio amodau efelychiadol ac mae'r profion wedi eu seilio ar y dysgwr yn dangos yr hyn y gall ei wneud fel unigolyn.

Caiff y cwrs ei gyflwyno gan staff tra chymwys a phrofiadol gan ddefnyddio cyfleusterau modern.

Hefyd, fel rhan o’r rhaglen, bydd dysgwyr yn cwblhau Sgiliau Hanfodol.

Darperir cyfleoedd hefyd i sefyll TGAU mewn Cymraeg, Saesneg a Mathemateg ac i ddatblygu'r Gymraeg.

Cynnwys y Rhaglen

Mae pob uned yn cynnwys dwy ran sy’n cwmpasu gwybodaeth o’r pwnc a sgiliau ymarferol:

  • Iechyd a Diogelwch a lles mewn adeiladu

  • Egwyddorion adeiladu adeiladau, gwybodaeth a chyfathrebu

  • Paratoi arwynebau i’w haddurno

  • Systemau o roi paent â brwsh a rholer ar ardaloedd cymhleth

  • Rhoi papurau safonol ar waliau a nenfydau

  • Cynhyrchu gorffeniadau arbenigol ar gyfer gwaith addurnol

  • Codi a datgysylltu cyfarpar mynediad a llwyfannau gwaith

  • Creu a rhoi lliw

Mae’r cwrs hwn hefyd yn cynnwys cyflwyno Cymwysterau Sgiliau Hanfodol neu Sgiliau Sylfaenol.

Dilyniant a Chyflogaeth

Bydd myfyrwyr yn gallu symud ymlaen i raglen brentisiaeth yn amodol ar gyfweliad a chyflogaeth a fydd yn darparu datblygiad pellach a dealltwriaeth o'r diwydiant adeiladu.

Asesu'r Rhaglen

Defnyddir amrywiaeth o ddulliau asesu sy'n cynnwys cwestiynau gwybodaeth ysgrifenedig, profion ar-lein a phrofion sgiliau ymarferol.

Gofynion y Rhaglen

Cyfweliad ffurfiol ac yn ddelfrydol bydd myfyrwyr wedi cwblhau diploma L1 mewn Peintio ac Addurno ac yn meddu ar lefelau llythrennedd a rhifedd da.  Rhoddir ystyriaeth yn ogystal i fyfyrwyr hyn yn amodol ar gyfweliad ffurfiol. Dylai ymgeiswyr fod â diddordeb yn y grefft ddewisol a byddai tystiolaeth o allu ymarferol yn fantais.

Costau Ychwanegol

Mae’n ofynnol i bob dysgwr dalu ffi gweinyddu o £25 cyn cofrestru.

Bydd angen i chi ddarparu eich deunydd ysgrifennu eich hun, a hefyd gallwch fynd i gostau os yw'r adran yn trefnu ymweliadau addysgol.