Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Disgrifiad o'r Rhaglen

Mae’r diploma Lefel 2 hwn yn datblygu’r sgiliau plastro rendro a gorffennu ynghyd â systemau leinin sych bondin uniongyrchol a sgridiau tywod/sment. Mae'n caniatáu i fyfyrwyr ddysgu, datblygu ac ymarfer y sgiliau sydd eu hangen ar gyfer cael gwaith a/neu ddilyn gyrfa mewn plastro.  Byddwch yn cwblhau amrywiaeth o dasgau cysylltiedig â phlastro sy'n cael eu gwneud yn y diwydiant ac yn defnyddio gwahanol offer llaw ac offer pwer yn ddiogel.  Hefyd, bydd uned egwyddorion adeiladu adeiladau, gwybodaeth a chyfathrebu yn rhoi cyflwyniad i chi i dechnoleg adeiladu.

Cipolwg

  Llawn Amser

  1 flwyddyn  

  Campws Rhydaman

Nodweddion y Rhaglen

 • Cynlluniwyd y cwrs hwn i ddatblygu sgiliau a gwybodaeth myfyrwyr er mwyn eu galluogi i weithio yn y diwydiant yn eu crefft ddewisol.

 • Datblygwyd ef yn benodol i'w gyflwyno mewn amgylchedd hyfforddi gan ddefnyddio amodau efelychiadol ac mae'r profion wedi eu seilio ar y dysgwr yn dangos yr hyn y gall ei wneud fel unigolyn.

 • Caiff y cwrs ei gyflwyno gan staff tra chymwys a phrofiadol gan ddefnyddio cyfleusterau modern.

 • Hefyd, fel rhan o’r rhaglen, bydd dysgwyr yn cwblhau Sgiliau Hanfodol neu Sgiliau Sylfaenol.

 • Darperir cyfleoedd hefyd i sefyll TGAU mewn Cymraeg, Saesneg a Mathemateg ac i ddatblygu'r Gymraeg.

Cynnwys y Rhaglen

 Mae pob uned yn cynnwys dwy ran sy’n cwmpasu gwybodaeth o’r pwnc a sgiliau ymarferol:

 • Iechyd a Diogelwch a lles mewn adeiladu

 • Egwyddorion adeiladu adeiladau, gwybodaeth a chyfathrebu

 • Rhoi deunyddiau plastro ar ardaloedd mewnol.

 • Gosod leinin sych a bwrdd plastr ar ardaloedd mewnol

 • Gosod sgridiau tywod a sment

 • Rhoi deunyddiau bwrdd plastr ar gefndiroedd allanol

 • Cynhyrchu mowldiau gwrthdro ar gyfer gwaith ffibrog

 • Castio a sefydlogi gwaith plastro ffibrog

Mae’r cwrs hwn hefyd yn cynnwys cyflwyno Cymwysterau Sgiliau Hanfodol. 

Dilyniant a Chyflogaeth

Mae cyfleoedd ar gyfer dilyniant yn cynnwys prentisiaethau neu gymwysterau llawn amser eraill sy’n gysylltiedig ag adeiladu a fydd yn darparu datblygiad a dealltwriaeth bellach o grefftau yn y diwydiant adeiladu.

Asesu'r Rhaglen

Defnyddir amrywiaeth o ddulliau asesu sy'n cynnwys cwestiynau gwybodaeth ysgrifenedig, profion ar-lein a phrofion sgiliau ymarferol.

Gofynion y Rhaglen

Cyfweliad ffurfiol ac yn ddelfrydol bydd myfyrwyr wedi cwblhau diploma L1 mewn Plastro ac yn meddu ar lefelau llythrennedd a rhifedd da.  Rhoddir ystyriaeth yn ogystal i fyfyrwyr hyn yn amodol ar gyfweliad ffurfiol. Dylai ymgeiswyr fod â diddordeb yn y grefft ddewisol a byddai tystiolaeth o allu ymarferol yn fantais.

Costau Ychwanegol

Bydd angen i fyfyrwyr ddod o hyd a phrynu eu Cyfarpar Diogelu Personol (PPE) eu hunain sy'n cynnwys Bŵts Diogelwch, Sbectol Diogelwch, Het Galed a Dillad Llachar.

Mae’n ofynnol i bob dysgwr dalu ffi gweinyddu o £25 cyn cofrestru.

Bydd angen i chi ddarparu eich deunydd ysgrifennu eich hun, a hefyd gallwch fynd i gostau os yw'r adran yn trefnu ymweliadau addysgol.