Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Disgrifiad o'r Rhaglen

Mae'r diploma lefel 1 hwn yn cyflwyno myfyrwyr i sgiliau gwaith plymwr cyffredinol.  Mae'n caniatáu i fyfyrwyr ddysgu, datblygu ac ymarfer y sgiliau sydd eu hangen ar gyfer cael gwaith a/neu ddilyn gyrfa mewn gwaith plymwr.  Byddwch yn ymgymryd ag amrywiaeth o weithgareddau cysylltiedig â gwaith plymwr i gynnwys pibwaith copr, draeniad uwchben y tir ac atgyweirio a chynnal a chadw systemau gwaith plymwr.

Cipolwg

  Llawn Amser

  1 flwyddyn  

  Campws Rhydaman

Nodweddion y Rhaglen

Cynlluniwyd y cwrs hwn i ddatblygu sgiliau a gwybodaeth myfyrwyr er mwyn eu galluogi i weithio yn y diwydiant yn eu crefft ddewisol. Datblygwyd ef yn benodol i'w gyflwyno mewn amgylchedd hyfforddi gan ddefnyddio amodau efelychiadol ac mae'r profion wedi eu seilio ar y dysgwr yn dangos yr hyn y gall ei wneud fel unigolyn. Caiff y cwrs ei gyflwyno gan staff tra chymwys a phrofiadol gan ddefnyddio cyfleusterau modern. Hefyd, fel rhan o’r rhaglen, bydd dysgwyr yn cwblhau Sgiliau Hanfodol neu Sgiliau Sylfaenol. Darperir cyfleoedd hefyd i sefyll TGAU mewn Cymraeg, Saesneg a Mathemateg ac i ddatblygu'r Gymraeg.

Cynnwys y Rhaglen

 Mae pob uned yn cynnwys dwy ran sy’n cwmpasu gwybodaeth o’r pwnc a sgiliau ymarferol:

  • Strwythur y diwydiant adeiladu

  • Arferion gwaith diogel sylfaenol

  • Mesurau amgylcheddol a chynaladwyedd mewn cartrefi domestig

  • Paratoi safle ar gyfer gweithio yn y diwydiant adeiladu

  • Draeniad uwchben y tir

  • Pibwaith copr

  • Pibwaith gwasgedd plastig

  • Pibwaith dur carbon isel

  • Gosod, atgyweirio a chynnal a chadw systemau gwaith plymwr

  • Gwyddor gwaith plymwr

Mae’r cwrs hwn hefyd yn cynnwys cyflwyno Cymwysterau Sgiliau Hanfodol. 

Dilyniant a Chyflogaeth

Mae cyfleoedd ar gyfer dilyniant yn cynnwys prentisiaethau neu gymhwyster diploma lefel 2 llawn amser a fydd yn darparu datblygiad pellach a dealltwriaeth o'r diwydiant adeiladu.

Asesu'r Rhaglen

Defnyddir amrywiaeth o ddulliau asesu sy'n cynnwys cwestiynau gwybodaeth ysgrifenedig, profion ar-lein a phrofion sgiliau ymarferol.

Gofynion y Rhaglen

Er nad oes yna unrhyw ofynion mynediad ffurfiol, bydd angen i fyfyrwyr feddu ar lefel dda o sgiliau rhifedd a llythrennedd.   Dylai ymgeiswyr fod â diddordeb yn y grefft ddewisol a byddai tystiolaeth o allu ymarferol yn fantais.

Costau Ychwanegol

Bydd angen i fyfyrwyr ddod o hyd a phrynu eu Cyfarpar Diogelu Personol (PPE) eu hunain sy'n cynnwys Bŵts Diogelwch, Sbectol Diogelwch, Het Galed a Dillad Llachar.

Mae’n ofynnol i bob dysgwr dalu ffi gweinyddu o £25 cyn cofrestru.

Bydd angen i chi ddarparu eich deunydd ysgrifennu eich hun, a hefyd gallwch fynd i gostau os yw'r adran yn trefnu ymweliadau addysgol.