Galluogi'r Bar Hygyrchedd
Slide 1
Image is not available

“Mae Gwobr Dug Caeredin wedi helpu pobl ifanc di-rif ar eu llwybr, sydd weithiau’n anodd, i oedolaeth.”
HRH Dug Caeredin

Image is not available
Gwyliwch y fideo
Slide 1

Mae Coleg Sir Gâr a Choleg Ceredigion yn cefnogi rhaglen Dug Caeredin (DofE) oherwydd mae wedi bod yn gyfrwng i ddarparu profiad dysgu cyfoethog i bobl ifanc sy’n ategu, ac mewn rhai achosion yn ehangu’r wybodaeth, y sgiliau a’r agweddau maen nhw’n eu datblygu mewn amgylchedd dysgu traddodiadol.
Mae’n darparu cyfle cyffrous ar gyfer datblygiad personol sy’n caniatáu i ddysgwyr wthio eu terfynau eu hunain tra’n ymgysylltu mewn amgylchedd tîm. Mae symud o’r cylch cysur cyfarwydd i’r cylch her yn dasg hynod anodd i rai pobl ifanc ac mae’r rhaglen DofE yn caniatáu i dwf personol a disgyblaeth ffynnu.

Mae rheoli amser, penderfyniad a’r ysfa i lwyddo yn rhinweddau sydd eu hangen ar gyfer unrhyw yrfa mewn bywyd a dyma’r rhesymau sylfaenol pam fod y cynllun hwn mor llwyddiannus a phwysig i ddysgwyr a’n gwaith ni yn y Coleg yn y dyfodol.

Slide 1

Roedd gwneud fy ngwobr DofE yn un o’r profiadau gorau rwyf wedi’u cael yn fy mywyd. Mae wedi fy helpu i oresgyn fy ofnau ac mae wedi gwneud i mi sylweddoli fy mod yn gallu gwneud mwy o bethau nag oeddwn yn ei feddwl. Mae’r DofE yn bwysig oherwydd mae’n caniatáu i bobl o bob gallu gymryd rhan, datblygu sgiliau a chyflawni. Roedd yn brofiad syfrdanol wna i fyth ei anghofio.

Toni Ann Wood, deilydd gwobr efydd, arian ac aur
Slide 1
Arweinwyr heddiw. Arweinwyr yfory.

Dengys gwaith ymchwil newydd gan gynllun Dug Caeredin fod math newydd o arweinyddiaeth – un sy’n gwerthfawrogi cynwysoldeb ac empathi yn fwy nag awdurdod ac uchafiaeth, yn tyfu ymysg pobl ifanc ar draws y Deyrnas Unedig.
Pan ofynnwyd iddynt pa arweinwyr maen nhw’n eu hedmygu fwyaf, dewisodd bobl ifanc Barack Obama, Bill Gates a Gareth Southgate - pob un yn adnabyddus am eu harddulliau arwain diymhongar, amyneddgar a grymusol.
Mewn ymateb i’r casgliadau, rydym yn galw ar bobl ifanc i gydnabod bod y sgiliau a geir trwy’r rhaglen DofE, megis tosturi, hyder a gwytnwch yn hanfodol i’w llwyddiant yn y dyfodol.
Mae Sarah Willingham, sy’n entrepreneur ac yn gyn-fuddsoddwraig ar y rhaglen Dragon’s Den, yn hapus i weld bod y dull hwn o arweinyddiaeth yn cael y gydnabyddiaeth mae’n ei haeddu gan bob ifanc heddiw: “Ers yn rhy hir, mae arweinyddiaeth dda wedi cael ei chysylltu ag uchafiaeth ac awdurdod felly mae’n wych i weld yr agweddau ymysg pobl ifanc. Trwy gydol fy ngyrfa, rwyf wedi gweld llawer o enghreifftiau o’r nodweddion hyn yn mynd â phobl rhyw hyd a dim pellach yn unig, cyn iddynt gael eu dal allan, ac yn y pen draw, empathi a gwytnwch sy’n tueddu ennill y dydd.

“Mae rhaglenni fel gwobrau Dug Caeredin, sy’n adeiladu’r sgiliau cywir ac yn herio pobl ifanc i archwilio eu potensial, yn hanfodol o ran meithrin ein cenhedlaeth nesaf o arweinwyr mawr.”

Image is not available
Image is not available
Slide 1
Slide 1 - copy
Slide 1 - copy - copy
previous arrow
next arrow