Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Disgrifiad o'r Rhaglen


Symudwch ymlaen i yrfa gyffrous yn y diwydiant teithio a thwristiaeth. Mae’r cwrs hwn yn darparu porth i mewn i un o’r diwydiannau sy’n tyfu gyflymaf yn lleol ac yn genedlaethol. Mae rhai myfyrwyr yn defnyddio’r cwrs hwn fel cam ar y ffordd i raglen Lefel 3 mewn Teithio a Thwristiaeth; gall eraill ddewis llwybrau astudio pellach gwahanol, prentisiaeth neu gyflogaeth llawn amser.

Bydd y cwrs yn darparu cyfleoedd i ddatblygu ystod gyfan o sgiliau a thechnegau a phriodoleddau personol, sy’n hanfodol ar gyfer perfformiad llwyddiannus yn y diwydiant twristiaeth ac mewn bywyd gwaith.

Cipolwg

  Llawn Amser

  Blwyddyn

  Campws y Graig

Nodweddion y Rhaglen


Elfen ganolog o’r cwrs yw’r bartneriaeth agos gyda’r diwydiant twristiaeth lleol. Byddwch yn cael golwg realistig ar ofynion gweithio yn y diwydiant teithio a thwristiaeth mewn amgylchedd ysgogol a chyffrous. Cewch y cyfle i archwilio’r diwydiant trwy ymweliadau ag atyniadau ymwelwyr gartre a dramor. Byddwch hefyd yn gallu rhoi theori ar waith trwy gefnogi digwyddiadau mewn partneriaeth â’r diwydiant twristiaeth lleol.

Cynnwys y Rhaglen


Ar gwrs Tystysgrif Estynedig Lefel 2 mewn Teithio a Thwristiaeth, byddwch yn astudio amrywiaeth o unedau. Mae’r pynciau yn cynnwys y sector teithio a thwristiaeth, profiad cwsmer, cyrchfannau twristiaid yn y DU ac yn rhyngwladol, atyniadau ymwelwyr y DU, trefnu teithiau ac ymweliadau, cynrychiolwyr gwyliau, ffactorau sy’n effeithio ar deithio a thwristiaeth ledled y byd a chyfleoedd cyflogaeth yn y diwydiant.

Hefyd byddwch yn datblygu eich sgiliau llythrennedd a rhifedd ymhellach trwy TGAU Saesneg neu Fathemateg neu drwy Gymwysterau Sgiliau Hanfodol mewn Cyfathrebu neu Gymhwyso Rhif.

Dilyniant a Chyflogaeth


Symudwch ymlaen i yrfa gyffrous yn y diwydiant teithio a thwristiaeth. Mae’r cwrs hwn yn darparu porth i mewn i un o’r diwydiannau sy’n tyfu gyflymaf yn lleol ac yn genedlaethol. Mae rhai myfyrwyr yn defnyddio’r cwrs hwn fel cam ar y ffordd i raglen Lefel 3 mewn Teithio a Thwristiaeth; gall eraill ddewis llwybrau astudio pellach gwahanol, prentisiaeth neu gyflogaeth llawn amser.

Bydd y cwrs yn darparu cyfleoedd i ddatblygu ystod gyfan o sgiliau a thechnegau a phriodoleddau personol, sy’n hanfodol ar gyfer perfformiad llwyddiannus yn y diwydiant twristiaeth ac mewn bywyd gwaith.

Asesu'r Rhaglen


Asesir y mwyafrif o’r unedau yn fewnol gan ddefnyddio asesiadau a gynlluniwyd gan y ganolfan. Gall y rhain gynnwys arsylwi mewn sefyllfaoedd cysylltiedig â gwaith, cyflwyniadau, prosiectau, neu ysgrifennu estynedig. Caiff dwy uned eu hasesu trwy arholiad papur. Mae pob arholiad yn para 60 munud.

Gofynion y Rhaglen


Bydd angen o leiaf 3 TGAU graddau A*-C arnoch i astudio’r cwrs hwn. Rhaid i un o’r rhain fod yn Saesneg, Cymraeg iaith gyntaf neu Fathemateg.

Costau Ychwanegol


Mae’n ofynnol i bob dysgwr dalu ffi gweinyddu o £25 cyn cofrestru.

Bydd angen i chi ddarparu eich deunydd ysgrifennu eich hun, a hefyd gallwch fynd i gostau os yw'r adran yn trefnu ymweliadau addysgol.