Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Prentisiaeth Sylfaen - Amaethyddiaeth

Disgrifiad o'r RhaglenMae Prentisiaeth Sylfaen yn rhaglen ddysgu seiliedig ar waith Lefel 2, lle mae'r dysgwr yn "ennill wrth ddysgu".  Anelir y rhaglen at ddysgwyr dros 16 oed.  Bydd y Prentis yn gyflogedig ac yn derbyn o leiaf yr isafswm cyflog Prentisiaeth.  Caiff y Prentis ei ryddhau/ei rhyddhau am ddydd i fynychu'r coleg a dylai gyflawni'r Fframwaith Prentisiaeth Lefel 2 o fewn y raddfa amser gytunedig. 


Nodweddion y Rhaglen  • Bydd yr holl ddysgwyr yn cael eu cynorthwyo gan Ymgynghorydd Hyfforddi/Aseswr a fydd yn monitro cynnydd tuag at gyflawni targedau yn rheolaidd (bob 56 i 61 diwrnod).
  • Bydd yr Ymgynghorydd Hyfforddi/Aseswr yn cysylltu'n agos â'r cyflogwr i sicrhau bod y cymwysterau yn cael eu cyflawni o fewn y raddfa amser
  • Bydd yr Ymgynghorydd Hyfforddi/Aseswr yn asesu’r prentis yn y gweithle yn ôl yr angen (bob 56 i 61 diwrnod)

Dilyniant a ChyflogaethGall dysgwyr sydd wedi cwblhau'r Brentisiaeth Sylfaen hon yn llwyddiannus symud ymlaen i Brentisiaeth ar Lefel 3.


Cynnwys y RhaglenBydd yn rhaid i ddysgwyr sy'n dilyn y Brentisiaeth Sylfaen hon gyflawni fframwaith o gymwysterau, a fydd yn cynnwys unedau craidd ac ychwanegol. Bydd y dysgwr, y cyflogwr a’r ymgynghorydd hyfforddi yn dewis yr unedau ychwanegol gyda’i gilydd.   Bydd y dewis o unedau ychwanegol yn unigol i bob dysgwr yn seiliedig ar yr hyn maen nhw’n ei wneud yn y lleoliad.

Hefyd bydd angen i’r dysgwr gyflawni:

  • Sgiliau Hanfodol Cymru Cymhwyso Rhif Lefel 1
  • Sgiliau Hanfodol Cymru Cyfathrebu Lefel 1
  • (Mewn rhai amgylchiadau gellir defnyddio cymwysterau procsi a gyflawnwyd yn y gorffennol)

Asesu'r RhaglenGwaith cwrs, aseiniadau, arsylwadau yn y gweithle a thystiolaeth yn y gweithle.


Gofynion y RhaglenNid oes yna ofynion mynediad penodol ar gyfer y Brentisiaeth Sylfaen Lefel 2 mewn Amaethyddiaeth; fodd bynnag, ceir cymwysterau a phrofiad a fydd yn helpu dysgwyr i ddeall y sector cyn cychwyn ee:

  • Dyfarniad/Tystysgrif/Diploma Lefel 1 mewn Amaethyddiaeth Seiliedig ar Waith
  • Yn gweithio yn y diwydiant ar hyn o bryd

Bydd Ymgynghorwyr Hyfforddi yn ymgymryd â chyfweliad cychwynnol a bydd dysgwyr yn cwblhau prawf sgiliau sylfaenol er mwyn sicrhau eu bod yn astudio ar y lefel gywir, naill ai lefel un, dau, tri neu bedwar.  Mae yna ofynion meini prawf cymhwyster sy’n rhaid i bob darpar Brentis eu bodloni.  Caiff hyn ei asesu yn y cyfweliad.  Caiff y rhaglenni hyn eu hariannu'n rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru. 


Costau YchwanegolMae’n ofynnol i bob dysgwr dalu ffi gweinyddu o £45 cyn cofrestru.

Bydd angen i chi ddarparu eich deunydd ysgrifennu eich hun, a hefyd gallwch fynd i gostau os yw'r adran yn trefnu ymweliadau addysgol.