Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Prentisiaeth mewn Cadwraeth Amgylcheddol

Disgrifiad o'r RhaglenMae Prentisiaeth yn rhaglen ddysgu seiliedig ar waith lle mae'r dysgwr yn "ennill wrth ddysgu".  Mae’n canolbwyntio ar ddatblygu’r sgiliau sydd eu hangen i alluogi’r dysgwr i ennill gwaith llawn amser yn y Diwydiant Cadwraeth Amgylcheddol.  Anelir y rhaglen at ddysgwyr dros 16 oed.  Bydd y Prentis yn gyflogedig ac yn derbyn o leiaf yr isafswm cyflog Prentis.  Caiff y Prentis ei ryddhau/ei rhyddhau am ddydd i fynychu'r coleg a dylai gyflawni'r Fframwaith Prentisiaeth Lefel 3 o fewn y raddfa amser gytunedig.  Bydd y dysgwr hefyd yn cwblhau cymwysterau Sgiliau Hanfodol mewn cyfathrebu a chymhwyso rhif.


Nodweddion y Rhaglen • Bydd yr holl ddysgwyr yn cael eu cynorthwyo gan Ymgynghorydd Hyfforddi/Aseswr a fydd yn monitro cynnydd tuag at gyflawni targedau yn rheolaidd (bob 56 i 61 diwrnod).
 • Bydd yr Ymgynghorydd Hyfforddi/Aseswr yn cysylltu'n agos â'r cyflogwr i sicrhau bod y cymwysterau yn cael eu cyflawni o fewn y raddfa amser
 • Bydd yr Ymgynghorydd Hyfforddi/Aseswr yn asesu’r Prentis yn y gweithle yn ôl yr angen (bob 56 i 61 diwrnod)
 • Bydd yna gyfleoedd i ennill tystysgrif gymhwysedd ychwanegol mewn cynnal a chadw a gweithredu llif gadwyn

Dilyniant a ChyflogaethGall dysgwyr sydd wedi cwblhau’r Brentisiaeth hon yn llwyddiannus ar y safon ofynnol, ddatblygu eu hunain ymhellach gyda chymwysterau galwedigaethol ychwanegol neu Gyrsiau Addysg Bellach eraill.  Mae dilyniant i Addysg Uwch yn bosibl, mae esiampl o rai o’r cyrsiau sydd ar gael yn y DU yn cynnwys: -

 • BSc Cadwraeth Amgylcheddol
 • Gradd Sylfaen/FdSc Bioleg y Môr a Rheoli’r Arfordir
 • BSc Bioleg Cadwraeth
 • BSc Rheoli Bywyd Gwyllt

Cynnwys y RhaglenBydd yn rhaid i ddysgwyr sy'n dilyn y Brentisiaeth hon gyflawni fframwaith o gymwysterau a fydd yn cynnwys:-

 • Diploma Lefel 3 City & Guilds mewn Cadwraeth Amgylcheddol Seiliedig ar Waith
 • Dyfarniad Lefel 3 Lantra mewn Egwyddorion Datblygu Prosiectau Amgylcheddol ac Ar Dir

Y Sgiliau Hanfodol sy’n rhaid eu cyflawni er mwyn cwblhau’n llwyddiannus yw:-

 • Sgiliau Hanfodol Cymru Cymhwyso Rhif Lefel 2
 • Sgiliau Hanfodol Cymru Cyfathrebu Lefel 2
 • (Mewn rhai amgylchiadau gellir defnyddio cymwysterau procsi a gyflawnwyd yn y gorffennol)

Asesu'r RhaglenGwaith cwrs, aseiniadau, arsylwadau yn y gwaith a thystiolaeth yn y gwaith.


Gofynion y Rhaglen • Prentisiaeth Sylfaen Lefel 2 mewn Cadwraeth Amgylcheddol
 • NVQ Lefel 2 mewn Cadwraeth Amgylcheddol
 • Diploma Lefel 2 mewn Cadwraeth Amgylcheddol Seiliedig ar Waith
 • Dyfarniad Lefel 2 mewn Sgiliau Amgylcheddol a Chadwraeth Ymarferol
 • Tystysgrif Lefel 2 mewn Cefn Gwlad a’r Amgylchedd
 • Profiad ymarferol yn y diwydiant cadwraeth amgylcheddol
 • TGAU (A*-C)/Safon Uwch

Caiff y rhaglenni hyn eu hariannu'n rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru.