Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Prentisiaeth - Amaethyddiaeth

Disgrifiad o'r RhaglenMae Prentisiaeth yn rhaglen ddysgu seiliedig ar waith ar Lefel 3 lle mae'r dysgwr yn "ennill wrth ddysgu".  Mae'r rhaglen yn ddelfrydol ar gyfer gweithwyr cyflogedig sydd ag elfen o gyfrifoldeb yn eu swydd.  Bydd y Prentis yn gyflogedig ac yn derbyn o leiaf yr isafswm cyflog prentisiaeth.  Mae gan y Prentis y dewis o gael ei ryddhau/ei rhyddhau am ddydd i fynychu'r coleg fel y cytunwyd ymlaen llaw gyda’r ymgynghorwr hyfforddi a dylai gyflawni'r Fframwaith Prentisiaeth Lefel 3 o fewn y raddfa amser gytunedig. 


Nodweddion y Rhaglen  • Bydd yr holl ddysgwyr yn cael eu cynorthwyo gan Ymgynghorydd Hyfforddi/Aseswr a fydd yn monitro cynnydd tuag at gyflawni targedau yn rheolaidd (bob 56 i 61 diwrnod).
  • Bydd yr Ymgynghorydd Hyfforddi/Aseswr yn cysylltu'n agos â'r cyflogwr i sicrhau bod y cymwysterau yn cael eu cyflawni o fewn y raddfa amser
  • Bydd yr Ymgynghorydd Hyfforddi/Aseswr yn asesu’r Prentis yn y gweithle yn ôl yr angen (bob 56 i 61 diwrnod)

Dilyniant a ChyflogaethGall y Brentisiaeth arwain at waith parhaol, Gradd Sylfaen neu raglen Brentisiaeth Lefel Uwch.


Cynnwys y RhaglenRhaid i’r dysgwr gyflawni’r holl Unedau Craidd yn ogystal ag unedau ychwanegol.  Bydd y dewis o unedau ychwanegol yn unigol i bob dysgwr yn seiliedig ar yr hyn maen nhw’n ei wneud yn y lleoliad.

Rhaid i ddysgwyr sy’n cwblhau’r Brentisiaeth Uwch gyflawni Uned 317 - sefydlu, monitro a chynnal hylendid safle a bio-ddiogelwch.

Y Sgiliau Hanfodol sy’n rhaid eu cyflawni er mwyn cwblhau’n llwyddiannus yw:-

  • Sgiliau Hanfodol Cymru Cymhwyso Rhif Lefel 2
  • Sgiliau Hanfodol Cymru Cyfathrebu Lefel 2
  • (Mewn rhai amgylchiadau gellir defnyddio cymwysterau procsi a gyflawnwyd yn y gorffennol)

Asesu'r RhaglenGwaith cwrs, aseiniadau, arsylwadau yn y gweithle a thystiolaeth yn y gweithle.


Gofynion y RhaglenMae’r diwydiant amaeth am i’r gofynion mynediad ar gyfer y Brentisiaeth Uwch fod yn hyblyg, felly bydd Ymgynghorwyr Hyfforddi yn ymgymryd â chyfweliad cychwynnol a bydd dysgwyr yn cwblhau prawf sgiliau sylfaenol er mwyn sicrhau eu bod yn astudio ar y lefel gywir, naill ai lefel un, dau, tri neu bedwar. Mae yna ofynion meini prawf cymhwyster sy’n rhaid i bob darpar Brentis eu bodloni. Caiff hyn ei asesu yn y cyfweliad.

Caiff y rhaglenni hyn eu hariannu'n rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru.