Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Prentisiaeth Sylfaen mewn Cadwraeth Amgylcheddol

Disgrifiad o'r RhaglenMae Prentisiaeth Sylfaen yn rhaglen ddysgu seiliedig ar waith lle mae'r dysgwr yn "ennill wrth ddysgu".  Mae’n canolbwyntio ar ddatblygu’r sgiliau sydd eu hangen i alluogi’r dysgwr i ennill gwaith llawn amser yn y Diwydiant Cadwraeth Amgylcheddol.  Anelir y rhaglen at y dysgwyr sydd dros 16 oed.  Bydd y Prentis yn gyflogedig ac yn derbyn o leiaf yr isafswm cyflog Prentis.  Caiff y Prentis ei ryddhau/ei rhyddhau am ddydd i fynychu'r coleg a dylai gyflawni'r Fframwaith Prentisiaeth Lefel 2 o fewn y raddfa amser gytunedig.  Bydd y dysgwr hefyd yn cwblhau cymwysterau Sgiliau Hanfodol mewn Cyfathrebu a Chymhwyso Rhif.


Nodweddion y Rhaglen • Bydd yr holl ddysgwyr yn cael eu cynorthwyo gan Ymgynghorydd Hyfforddi/Aseswr a fydd yn monitro cynnydd tuag at gyflawni targedau yn rheolaidd (bob 56 i 61 diwrnod).
 • Bydd yr Ymgynghorydd Hyfforddi/Aseswr yn cysylltu'n agos â'r cyflogwr i sicrhau bod y cymwysterau yn cael eu cyflawni o fewn y raddfa amser
 • Bydd yr Ymgynghorydd Hyfforddi/Aseswr yn asesu’r Prentis yn y gweithle yn ôl yr angen (bob 56 i 61 diwrnod)
 • Bydd yna gyfleoedd i ennill tystysgrif gymhwysedd ychwanegol mewn cynnal a chadw a gweithredu llif gadwyn

Dilyniant a ChyflogaethGall dysgwyr sydd wedi cwblhau’r Brentisiaeth Sylfaen hon yn llwyddiannus ar y safon ofynnol, symud ymlaen i Brentisiaeth Lefel 3


Cynnwys y RhaglenBydd yn rhaid i ddysgwyr sy'n dilyn y Brentisiaeth Sylfaen hon gyflawni fframwaith o gymwysterau a fydd yn cynnwys: -

 • Diploma Lefel 2 City & Guilds mewn Cadwraeth Amgylcheddol Seiliedig ar Waith
 • Tystysgrif Lefel 2 Lantra mewn Gweithgareddau ar Dir

Y Sgiliau Hanfodol sy’n rhaid eu cyflawni er mwyn cwblhau’n llwyddiannus yw:-

 • Sgiliau Hanfodol Cymru Cymhwyso Rhif Lefel 1
 • Sgiliau Hanfodol Cymru Cyfathrebu Lefel 1
 • (Mewn rhai amgylchiadau gellir defnyddio cymwysterau procsi a gyflawnwyd yn y gorffennol)

Asesu'r RhaglenGwaith cwrs, aseiniadau, arsylwadau yn y gwaith a thystiolaeth yn y gwaith


Gofynion y RhaglenNid oes yna ofynion mynediad penodol ar gyfer Prentisiaeth Sylfaen Cadwraeth Amgylcheddol; fodd bynnag, mae yna gymwysterau neu brofiad a fydd yn helpu dysgwyr ddeall y sector cyn dechrau, er enghraifft:-

 • Dyfarniad Lefel 1 mewn Sgiliau Amgylcheddol a Chadwraeth Ymarferol
 • Diploma Lefel 1 mewn Cadwraeth Amgylcheddol Seiliedig ar Waith
 • Profiad gwirfoddol o fewn y sector cadwraeth amgylcheddol
 • Wedi gweithio’n flaenorol neu yn gweithio ar hyn o bryd o fewn y sector
 • TGAU

Caiff y rhaglenni hyn eu hariannu'n rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru