Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Amaethyddiaeth Lefel 2

Disgrifiad o'r RhaglenMae'r cwrs hwn wedi'i anelu at y rheiny sydd â rhywfaint o brofiad o ffermio ymarferol.  

Mae ganddo elfennau o wyddoniaeth, planhigion ac anifeiliaid ill dau, hwsmonaeth anifeiliaid, peiriannau ac agweddau amgylcheddol drwy sgiliau ystad, sy’n dangos yr ystod eang o wybodaeth sydd ei hangen i weithio o fewn busnes ffermio.  

Byddwch yn cymryd rhan mewn cymhareb gyfartal o addysgu ymarferol ac addysgu yn yr ystafell ddosbarth sy’n rhoi cydbwysedd iach o’r ddau i’r cwrs. 

Fel rhan o’r cwrs, yn y gwanwyn byddwch hefyd yn cymryd rhan mewn bloc o brofiad gwaith sy’n orfodol er mwyn eich helpu i ehangu ar eich gwybodaeth a’ch sgiliau presennol.  

Yn ogystal, bydd yn rhaid i chi weithio tuag at naill ai gradd C mewn mathemateg a Chymraeg/Saesneg, neu ddilyn Sgiliau Hanfodol mewn rhifedd a chyfathrebu.  Cyflawnir hyn mewn amgylchedd dysgu cefnogol.

 

 


Nodweddion y Rhaglen  • Dull astudio llawn amser
  • Adnoddau a chyfleusterau ardderchog
  • Cymysgedd ardderchog o wersi ymarferol a theori 
  • Cyfwerth â phedwar TGAU
  • Mae’r cwrs yn cynnwys profiad gwaith
  • Ystod ragorol o ymweliadau a siaradwyr gwadd 
  • Arbenigedd a chefnogaeth staff 

Dilyniant a ChyflogaethBydd cwblhau’r cwrs yn llwyddiannus ar lefel teilyngdod neu’n uwch yn gwneud myfyrwyr yn gymwys i symud ymlaen i gyrsiau  eraill ar lefel tri. Mae’r cwrs yn rhoi hyfforddiant ymarferol cynhwysfawr i’r rheiny sydd am fynd ati i ffermio’n ymarferol ac mae’n darparu gwybodaeth sylfaenol ragorol ar gyfer prentisiaethau.


Cynnwys y RhaglenEr mwyn cael y diploma llawn y modiwlau a gyflwynir yw: 

Gorfodol: 

  • Profiad gwaith 
  • Rheolaeth busnes    
  • Cynhyrchu anifeiliaid fferm

Yn ogystal â thri o'r canlynol:  

  • Bioleg planhigion ac anifeiliaid
  • Cynhyrchu glaswellt a chnydau porthiant
  • Hwsmonaeth gwartheg godro a gwartheg bîff
  • Gweithrediadau peiriannau
  • Cynnal a chadw ystâd
  • Arferion gweithdy
  • Hwsmonaeth defaid a gyrru tractor

Asesu'r RhaglenCaiff y cwrs ei asesu'n barhaus trwy aseiniadau, taflenni gwaith, arholiadau llyfr agored ac asesiadau sgiliau ymarferol.


Gofynion y RhaglenBydd hi’n ofynnol i chi gael:

Cymhwyster lefel un ar lefel teilyngdod neu’n uwch 

neu

Bedwar TGAU ar raddau A* i E gydag o leiaf un TGAU ar radd A* i C mewn Cymraeg, Saesneg neu fathemateg. Yn ogystal, rhaid i chi gael cyfweliad llwyddiannus a dangos brwdfrydedd tuag at amaethyddiaeth a meddu ar y profiad amaethyddol priodol.


Costau YchwanegolMae’n ofynnol i bob dysgwr dalu ffi gweinyddu o £45 cyn cofrestru.

Bydd angen i chi ddarparu eich deunydd ysgrifennu eich hun, a hefyd gallwch fynd i gostau os yw'r adran yn trefnu ymweliadau addysgol.