Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Prentisiaeth Sylfaen mewn Coed a Phren Lefel 2

Disgrifiad o'r RhaglenMae Prentisiaeth Sylfaen yn rhaglen ddysgu seiliedig ar waith lle mae'r dysgwr yn "ennill wrth ddysgu".  Mae’n canolbwyntio ar ddatblygu’r sgiliau sydd eu hangen i alluogi’r dysgwr i ennill gwaith llawn amser yn y Diwydiant Coed a Phren.  Anelir y rhaglen at ddysgwyr dros 16 oed.  Bydd y Prentis yn gyflogedig ac yn derbyn o leiaf yr isafswm cyflog Prentis.  Caiff y Prentis ei ryddhau/ei rhyddhau am ddydd i fynychu'r coleg a dylai gyflawni'r Fframwaith Prentisiaeth Lefel 2 o fewn y raddfa amser gytunedig. 


Nodweddion y Rhaglen • Bydd yr holl ddysgwyr yn cael eu cynorthwyo gan Ymgynghorydd Hyfforddi/Aseswr a fydd yn monitro cynnydd tuag at gyflawni targedau yn rheolaidd (bob 56 i 61 diwrnod).
 • Bydd yr Ymgynghorydd Hyfforddi/Aseswr yn cysylltu'n agos â'r cyflogwr i sicrhau bod y cymwysterau yn cael eu cyflawni o fewn y raddfa amser
 • Bydd yr Ymgynghorydd Hyfforddi/Aseswr yn asesu’r Prentis yn y gweithle yn ôl yr angen (bob 56 - 61 diwrnod)
 • Bydd yna gyfleoedd i ennill tystysgrif gymhwysedd ychwanegol mewn Cynnal a Chadw a Gweithredu Llif Gadwyn

Dilyniant a ChyflogaethGall dysgwyr sydd wedi cwblhau’r Brentisiaeth Sylfaen hon yn llwyddiannus symud ymlaen i Brentisiaeth Lefel 3.


Cynnwys y RhaglenBydd yn rhaid i ddysgwyr sy'n dilyn y Brentisiaeth gyflawni fframwaith o gymwysterau a fydd yn cynnwys:-

 • Diploma Lefel 2 City & Guilds mewn Coed a Phren Seiliedig ar Waith
 • Tystysgrif Lefel 2 City & Guilds mewn Coedwigaeth a Choedyddiaeth

Y Sgiliau Hanfodol sy’n rhaid eu cyflawni er mwyn cwblhau’n llwyddiannus yw:-

 • Sgiliau Hanfodol Cymru Cymhwyso Rhif Lefel 2
 • Sgiliau Hanfodol Cymru Cyfathrebu Lefel 2
 • (Mewn rhai amgylchiadau gellir defnyddio cymwysterau procsi a gyflawnwyd yn y gorffennol)

Asesu'r RhaglenBydd y dysgwr yn cael ei asesu'n barhaus yn y gweithle ac yn y coleg a fydd yn cynnwys gwaith cwrs, aseiniadau, gwaith ymarferol, tystiolaeth yn y gwaith ac arsylwadau.


Gofynion y RhaglenNid oes yna ofynion mynediad penodol ar gyfer Prentisiaeth Sylfaen Coed a Phren; fodd bynnag, mae yna gymwysterau a/neu brofiad a fydd yn helpu dysgwyr cyn dechrau:-

 • Tystysgrif Lefel 1 mewn Gweithrediadau ar Dir
 • Tystysgrif/Diploma Lefel 1 mewn Astudiaethau ar Dir
 • Dyfarniad/Tystysgrif/Diploma Lefel 1 mewn Gweithrediadau ar Dir Seiliedig ar Waith
 • Wedi gweithio’n flaenorol, neu yn gweithio ar hyn o bryd yn y sector.
 • Profiad gwirfoddol yn y Diwydiant Coed a Phren.
 • TGAU/Safon Uwch

Caiff y rhaglenni eu hariannu'n rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru.