Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Gradd Sylfaen mewn Amaethyddiaeth

Disgrifiad o'r RhaglenCôd UCAS: C22

Côd Cwrs: 3H2F

Mae'r cwrs llawn a rhan-amser hwn yn rhoi hyfforddiant cynhwysfawr ar gyfer y rheiny sy'n camu i fyd ffermio ymarferol, rheoli fferm a diwydiannau gwasanaeth amaethyddol megis Maethegwyr, Ymgynghorwyr, Arolygwyr Llesiant Ffermydd a Masnachwyr Cyflenwadau Amaethyddol.

I wneud cais i astudio’r cwrs hwn yn rhan-amser, cliciwch yma
I wneud cais i astudio’r cwrs hwn yn llawn amser, cliciwch yma

Nodweddion y Rhaglen  • Caiff y Radd Sylfaen ei chyflwyno'n llawn a rhan-amser, sy'n caniatáu i fyfyrwyr gyfuno gwaith gydag addysg uwch
  • Mae'r cwrs yn un modiwlaidd a gall y myfyrwyr ennill ardystiad (credyd) ar gyfer unrhyw fodiwlau sydd wedi'u cwblhau'n llwyddiannus

Dilyniant a ChyflogaethNod y coleg yw darparu hyfforddiant theori ac ymarferol realistig i'r rheiny sy'n bwriadu camu i'r diwydiant fel ffermwyr, rheolwyr busnesau a rheolwyr ffermydd neu weithio yn y diwydiannau gwasanaethau amaethyddol.

Ar ôl cwblhau’r Radd Sylfaen yn llwyddiannus gall myfyrwyr symud ymlaen i’r rhaglen gradd BSc mewn Amaethyddiaeth.


Cynnwys y RhaglenDysgu Seiliedig ar Ddiwydiant 1; Sgiliau Astudio mewn Amaethyddiaeth; Dysgu Seiliedig ar Ddiwydiant 2 - Ymchwil a Gwerthuso ar Leoliadau; Astudiaeth Arbenigol; Rheoli Busnes ar Dir; Gwyddor Anifeiliaid Amaethyddol; Cnydau Amaethyddol, Gwyddor Planhigion a Phridd; Cynhyrchu Llaeth; Cynhyrchu Bîff; Cynhyrchu Defaid; Tir fel Adnodd; Ecoleg Amaethyddol; Ffermio a'r Amgylchedd; Maetheg Anifeiliaid Fferm; Iechyd Anifeiliaid Fferm; Cynhyrchu Glaswellt a Phorthiant.


Asesu'r RhaglenCaiff perfformiad y myfyrwyr ei fonitro trwy aseiniadau, asesu parhaus, arholiadau, gwaith ymarferol, asesu ar ddiwedd modiwl a chwblhau prosiect mawr.


Gofynion y RhaglenRhoddir mynediad i ymgeiswyr sy'n dangos y gallu academaidd a'r potensial i elwa o'r rhaglen. Disgwylir i fyfyrwyr fod â phedwar TGAU gradd C ac uwch, ynghyd â 40 pwynt UCAS.

Bydd ceisiadau gan ddysgwyr hyn nad ydynt efallai'n bodloni'r meini prawf hyn yn cael eu hystyried yn ôl eu teilyngdod eu hunain mewn cyfweliad yn seiliedig ar eu profiad a chymwysterau eraill y gallant fod wedi'u hennill sy'n berthnasol i'r diwydiant.

Mae'r coleg yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr ag ystod o gymwysterau galwedigaethol priodol a phrofiad yn ogystal â'r llwybr Safon Uwch traddodiadol. Gallai'r rhain gynnwys y Fagloriaeth Lefel 3, Prentisiaethau, NVQs, AVCEs, Diplomâu Cenedlaethol a Thystysgrifau Cenedlaethol Uwch, Diploma Atodol a Diploma NPTC Lefel 3.

Mae Prifysgol Cymru: Y Drindod Dewi Sant yn croesawu ceisiadau ar sail dysgu blaenorol, gellir dod o hyd i fwy o fanylion yma


Costau YchwanegolNid oes unrhyw ffi ychwanegol, fodd bynnag, mae'n debygol y byddwch yn mynd i gostau ychwanegol am gyfarpar personol ac am deithiau sy'n gysylltiedig â'r cwrs.