Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Coed a Phren

Disgrifiad o'r RhaglenMae Prentisiaeth yn rhaglen ddysgu seiliedig ar waith lle mae'r dysgwr yn "ennill wrth ddysgu".  Mae’n canolbwyntio ar ddatblygu’r sgiliau sydd eu hangen i alluogi’r dysgwr i ennill gwaith llawn amser yn y Diwydiant Coed a Phren.  Anelir y rhaglen at ddysgwyr dros 16 oed.  Bydd y Prentis yn gyflogedig ac yn derbyn o leiaf yr isafswm cyflog Prentis.  Caiff y Prentis ei ryddhau/ei rhyddhau am ddydd i fynychu'r coleg a dylai gyflawni'r Fframwaith Prentisiaeth Lefel 3 o fewn y raddfa amser gytunedig.


Nodweddion y Rhaglen • Bydd yr holl ddysgwyr yn cael eu cynorthwyo gan Ymgynghorydd Hyfforddi/Aseswr a fydd yn monitro cynnydd tuag at gyflawni targedau yn rheolaidd (bob 56 i 61 diwrnod).
 • Bydd yr Ymgynghorydd Hyfforddi/Aseswr yn cysylltu'n agos â'r cyflogwr i sicrhau bod y cymwysterau yn cael eu cyflawni o fewn y raddfa amser
 • Bydd yr Ymgynghorydd Hyfforddi/Aseswr yn asesu’r Prentis yn y gweithle yn ôl yr angen (bob 56 i 61 diwrnod)
 • Bydd yna gyfleoedd i ennill tystysgrif gymhwysedd ychwanegol mewn Cynnal a Chadw a Gweithredu Llif Gadwyn

Dilyniant a ChyflogaethGall dysgwyr sydd wedi cwblhau’r Brentisiaeth hon yn llwyddiannus symud ymlaen i Addysg Uwch.  Mae esiampl o rai o’r cyrsiau sydd ar gael yn y DU yn cynnwys: -

 • Gwyddorau Coedwig
 • Cadwraeth ac Ecosystemau Coedwigoedd
 • Rheoli Coedwigaeth a Choetiroedd
 • Cadwraeth Coedwigaeth a Choetiroedd
 • Gwyddor Ecolegol (Coedwigaeth)
 • Rheoli Coedwigoedd Cynaliadwy
 • Coedyddiaeth a Choedwigaeth Drefol
 • Rheoli Coetiroedd Iseldir
 • Tystysgrif Dechnegol Lefel 4 mewn Coedyddiaeth

Cynnwys y RhaglenBydd yn rhaid i ddysgwyr sy'n dilyn y Brentisiaeth gyflawni fframwaith o gymwysterau a fydd yn cynnwys:-

 • Diploma Lefel 3 City & Guilds mewn Coed a Phren Seiliedig ar Waith
 • Tystysgrif Lefel 3 City & Guilds mewn Coedwigaeth a Choedyddiaeth

Y Sgiliau Hanfodol sy’n rhaid eu cyflawni er mwyn cwblhau’n llwyddiannus yw:

 • Sgiliau Hanfodol Cymru Cymhwyso Rhif Lefel 2
 • Sgiliau Hanfodol Cymru Cyfathrebu Lefel 2
 • (Mewn rhai amgylchiadau gellir defnyddio cymwysterau procsi a gyflawnwyd yn y gorffennol)

Asesu'r RhaglenBydd y dysgwr yn cael ei asesu'n barhaus yn y gweithle ac yn y coleg a fydd yn cynnwys gwaith cwrs, aseiniadau, gwaith ymarferol, tystiolaeth yn y gwaith ac arsylwadau.


Gofynion y RhaglenNid oes yna ofynion mynediad penodol ar gyfer Prentisiaeth Sylfaen Coed a Phren; fodd bynnag, mae yna gymwysterau a/neu brofiad a fydd yn helpu dysgwyr cyn dechrau: -

 • Prentisiaeth Sylfaen mewn Coed a Phren
 • Diploma Lefel 2 mewn Coed a Phren Seiliedig ar Waith
 • NVQ Lefel 2 mewn Coedwigaeth neu Goedyddiaeth
 • Dyfarniad Lefel 2 ar gyfer Uwch Weithredwr ar y Llawr (Cwympo coed, Coed Unigol a Ddadwreiddiwyd a Choed Niferus a Chwythwyd gan y Gwynt)
 • Dyfarniad Lefel 2 mewn Technegau ar gyfer Delio â Choed Difrodedig
 • Profiad ymarferol yn y Diwydiant Coed a Phren
 • TGAU (A*-C)/Safon Uwch

Caiff y rhaglenni eu hariannu'n rhannol gan gronfa Gymdeithasol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru.


Costau YchwanegolMae’n ofynnol i bob dysgwr dalu ffi gweinyddu o £45 cyn cofrestru.

Bydd angen i chi ddarparu eich deunydd ysgrifennu eich hun, a hefyd gallwch fynd i gostau os yw'r adran yn trefnu ymweliadau addysgol.