Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Gwybodaeth  dychwelyd i’r Coleg

Dyddiadau dechrau addysgu ar gyfer gwahanol fathau o ddarpariaeth

Sylwch y bydd tiwtor eich cwrs mewn cysylltiad gyda gwybodaeth fwy penodol ynghylch dyddiadau dechrau cyrsiau

Hyfforddeiaethau

27 Gorffennaf ymlaen

Dysgwyr Addysg Bellach Llawn Amser

7 Medi

Dysgwyr Mynediad Sgiliau Byw’n Annibynnol

14 Medi (Cysylltir â Rhieni/Gofalwyr yn unigol)

Ysgolion 14-19

7 Medi

Mynediad i Addysg Uwch

14 Medi

Rhaglenni prentisiaeth

14 Medi

Addysg Bellach ran-amser (oddi ar y campws)

14 Medi

Addysg Uwch

21 Medi

Addysg Bellach ran-amser (ar y campws)

28 Medi

Capasiti’r campysau ar gyfer mis Medi (Dydd Llun 7fed i ddydd Gwener 25ain)

Ni fydd mwy na 50% o fyfyrwyr o unrhyw gyfadran ar y campws ar unrhyw un adeg

ym mis Medi (hyd at Fedi 25ain). Bydd hyn yn caniatáu cyfnod setlo o 3 wythnos ar draws

yr holl gampysau. Bydd eich Tiwtor yn rhoi mwy o wybodaeth i chi ar y diwrnod cyntaf y byddwch chi’n mynychu’r Coleg.

Bydd y capasiti hwn yn cael ei adolygu a gall newid ym mis Hydref. Adeg y gwyliau hanner tymor,

bydd y capasiti ar gyfer y cyfnod sy’n arwain at y Nadolig yn cael ei osod.

Ni fydd y 50% yn berthnasol i ddarpariaeth Ysgolion, lle bydd disgwyl i’r holl ddisgyblion fynychu.

 

Cynefino dysgwyr newydd

Mae safle cynefino Google canolog wedi’i wneud ar gael i bob dysgwr sydd wedi cofrestru. Bydd y cyfnod cynefino yn dechrau o 7 Medi.

Bydd y cyfnod cynefino yn para am yr wythnos gyntaf a bydd yn gymysgedd o fynediad o bell a mynediad ar y campws.

Fideo Mis Medi A Thu Hwnt

Cofrestru Addysg Bellach Llawn Amser 2020

Cyn bo hir bydd hi’n amser cofrestru yn y Coleg. Bydd cofrestru 2020 yn cael ei gwblhau naill ai ar-lein neu yn bersonol yn y Coleg. Bydd hyn yn dibynnu ar eich astudio blaenorol. 

Myfyrwyr sy’n dychwelyd: Os oeddech chi gyda ni’n llawn amser yn 2019-20, dylech allu cwblhau eich holl weithgarwch cofrestru ar-lein ac mae’n annhebygol y bydd rhaid i chi fynychu sesiwn gofrestru ar y campws.

Myfyrwyr newydd: Bydd y rheiny ohonoch sy’n newydd i’r Coleg a heb astudio’n llawn amser gyda ni o’r blaen, yn cael gwahoddiad i ddod i mewn i’r Coleg i gofrestru. Bydd hyn yn cael ei reoli'n ofalus yn unol â gweithdrefnau COVID-19. Ar ddiwedd y ddogfen hon rhoddir amserlenni’r campws a’r pwnc i fyfyrwyr newydd.

Proses Gofrestru Raddol

Bydd cofrestru yn canolbwyntio ar wahanol feysydd pwnc ar ddiwrnodau gwahanol. Cewch eich gwahodd i fynychu naill ai sesiwn fore neu brynhawn a rhaid sicrhau eich bod yn mynychu’r sesiwn gofrestru gywir. Caniateir i chi ddod ag un person arall gyda chi - ee, rhiant neu warcheidwad. 

Bydd angen i chi ddod â dull adnabod megis pasbort, tystysgrif geni, llythyr yswiriant gwladol, ac ati (yn ddelfrydol, rhywbeth ag enw ac yn ddelfrydol llun arno’n ogystal). Gofynnir i chi hefyd ddod i mewn ag unrhyw ganlyniadau TGAU neu arholiadau eraill diweddar.

Cwrdd Â’r Staff Addysgu

Fel myfyriwr newydd, byddwch yn cwrdd â staff addysgu wrth gyrraedd y campws i drafod opsiynau a chadarnhau eich rhaglen astudio. Yn dibynnu ar eich canlyniadau, byddwch yn cael eich neilltuo i raglenni priodol (ar Lefel Mynediad, 1, 2 neu 3) neu eich cyfeirio i gael cyngor pellach.

Cyfarfod Gyda’r Staff Cefnogi

Byddwch hefyd yn cwrdd â staff cefnogi i gadarnhau:

  • Dull adnabod
  • Manylion personol ar gyfer cofrestru
  • Talu’r ffi gweinyddu
  • Hysbysiadau GDPR a phreifatrwydd
  • Anghenion cludiant
  • Proses ymgeisio am LCA/GDC ac
  • Unrhyw anghenion cefnogi eraill

Amserlenni’r Campws A’r Pwnc

AberystwythAM (9.00 - 12.00) PM (1.00 - 4.00)
Dydd Mercher 26 Awst

(AM) Iechyd a Gofal Cymdeithasol
(PM) Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Dydd Iau 27 Awst

(AM) Busnes - Gofal Plant - Gwasanaethau Cyhoeddus
(PM) Busnes - Gofal Plant - Gwasanaethau Cyhoeddus

Dydd Gwener 28 Awst

(AM) Celf - Celfyddydau Perfformio - Cyfryngau Creadigol
(PM) Celf - Celfyddydau Perfformio - Cyfryngau Creadigol

Dydd Mawrth 1 Medi

(AM) Arlwyo - Astudiaethau Anifeiliaid - Mynediad
(PM) Arlwyo - Astudiaethau Anifeiliaid - Mynediad

Dydd Mercher 2 Medi

(AM) Mynediad i Wyddoniaeth
(PM) Mynediad i Wyddoniaeth

RhydamanAM (9.00 - 12.00) PM (1.00 - 4.00)
Dydd Mercher 19 Awst

(AM) Mynediad a Dechrau Newydd
(PM) Mynediad a Dechrau Newydd

Dydd Iau 20 Awst

(AM) Gwaith Saer
(PM) Gwaith Saer

Dydd Gwener 21 Awst

(AM) Gwaith Brics - Aml Grefftau - L3 Technegol
(PM) Gwaith Brics - Aml Grefftau - L3 Technegol

Dydd Llun 24 Awst

(AM) Plastro - Peintio
(PM) Plastro - Peintio

Dydd Mawrth 25 Awst

(AM) Gofal Plant
(PM) Gofal Plant

Dydd Mercher 26 Awst

(AM) Gosod Trydanol
(PM) Gosod Trydanol

Dydd Mawrth 1 Medi

(AM) Gwaith Plymwr
(PM) Gwaith Plymwr

Aberteifi AM (9.00 - 12.00) PM (1.00 - 4.00)
Dydd Iau 20 Awst

(AM) Adeiladu - Gwneud Dodrefn
(PM) Adeiladu - Gwneud Dodrefn

Dydd Gwener 21 Awst

(AM) Modurol - Gwallt a Harddwch
(PM) Modurol - Gwallt a Harddwch

Dydd Llun 24 Awst

(AM) Gofal Plant - Arlwyo - Mynediad - Sylfaen
(PM) Gofal Plant - Arlwyo - Mynediad - Sylfaen

Dydd Mawrth 25 Awst

(AM) Cyfrifiadura - Chwaraeon
(PM) Cyfrifiadura - Chwaraeon

Y Graig (Llanelli)AM (9.00 - 12.00) PM (1.00 - 4.00)
Dydd Mercher 19 Awst

(AM) Sylfaen
(PM) Sylfaen

Dydd Iau 20 Awst

(AM) Lefel UG
(PM) Lefel UG

Dydd Gwener 21 Awst

(AM) Lefel UG
(PM) Lefel UG

Dydd Llun 24 Awst

(AM) Peirianneg - Cyfrifiadura
(PM) Peirianneg - Cyfrifiadura

Dydd Mawrth 25 Awst

(AM) Iechyd a Gofal Cymdeithasol
(PM) Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Dydd Mercher 26 Awst

(AM) Chwaraeon
(PM) Chwaraeon

Dydd Iau 27 Awst

(AM) Gwasanaethau Cyhoeddus
(PM) Gwasanaethau Cyhoeddus

Dydd Gwener 28 Awst

(AM) Tech Cerdd - Celfyddydau Perfformio - Cyfryngau
(PM) Tech Cerdd - Celfyddydau Perfformio - Cyfryngau

Dydd Mawrth 1 Medi

(AM) Gwallt a Harddwch
(PM) Gwallt a Harddwch

Dydd Mercher 2 Medi

(AM) Mynediad - Sgiliau ar gyfer Astudio Pellach
(PM) Mynediad - Sgiliau ar gyfer Astudio Pellach

Y Gelli AurAM (9.00 - 12.00) PM (1.00 - 4.00)
Dydd Iau 20 Awst

(AM) Amaethyddiaeth
(PM) Amaethyddiaeth

Dydd Gwener 21 Awst

(AM) Peirianneg Amaethyddol
(PM) Peirianneg Amaethyddol

Ffynnon JobAM (9.00 - 12.00) PM (1.00 - 4.00)
Dydd Mawrth 1 Medi

(AM) Celf Sylfaen
(PM) Celf Sylfaen

Dydd Mercher 2 Medi

(AM) Mynediad i Gelf a Dylunio

PibwrlwydAM (9.00 - 12.00) PM (1.00 - 4.00)
Dydd Mercher 19 Awst

(AM) Dechrau Newydd
(PM) Dechrau Newydd

Dydd Iau 20 Awst

(AM) Gofal Anifeiliaid
(PM) Gofal Anifeiliaid

Dydd Gwener 21 Awst

(AM) Gofal Anifeiliaid - Ceffylau
(PM) Gofal Anifeiliaid - Ceffylau

Dydd Llun 24 Awst

(AM) Arlwyo - Busnes - Teithio a Thwristiaeth
(PM) Arlwyo - Busnes - Teithio a Thwristiaeth

Dydd Mawrth 25 Awst

(AM) Celf a Dylunio
(PM) Celf a Dylunio

Dydd Mercher 26 Awst

(AM) Modurol
(PM) Modurol