Skip to main content

Campysau.

Campws y Graig

Campws y Graig yw'r mwyaf o bum campws Coleg Sir Gâr. Lleolir y Campws ger pentref Pwll ar arfordir de-orllewin Cymru yn Llanelli. Ceir golygfeydd o benrhyn Gŵyr o'r Campws, ac mae'n lle gwych i astudio gyda'i ystod o gyfleusterau addysgu ac adnoddau da a'r Hwb, sef ardal i'r myfyrwyr a ddyluniwyd ar gynllun cyfoes ac sy'n cynnig cymorth personol a chyfleoedd dysgu.

O fewn yr Hwb ceir ystod o swyddogaethau cefnogi dysgwyr fel mentoriaid dysgwyr, swyddfa yrfaoedd, swît gynghori, podiau dysgu ac Undeb y Myfyrwyr. I fyny'r grisiau ceir ardal gymdeithasol i'r myfyrwyr ymlacio ynddi, sydd nesaf at Siop Goffi Starbucks a Llyfrgell y campws sy'n cynnwys ystod gynhwysfawr o e-adnoddau, llyfrau, cylchgronau, papurau, newyddiaduron a chyfarpar TG.

Ceir ymdeimlad gwych o gymuned a bywiogrwydd ar y campws, sy’n deillio o gyfuniad o fyfyrwyr brwdfrydig yn astudio gwahanol ddisgyblaethau. Cânt eu meithrin, maent yn derbyn gofal a chânt eu harwain gan aelodau o staff ymroddgar a phrofiadol sy’n eu helpu i gyrraedd eu potensial llawn, gan eu galluogi i symud ymlaen i’r cam nesaf yn eu haddysg, boed hynny mewn coleg, mewn prifysgol, mewn swydd neu mewn hunangyflogaeth.

Mae'r campws hefyd yn gartref i 6ed Sir Gâr, cyfleuster Safon Uwch y Coleg sy’n cynnwys y rhaglen Mwy Galluog a Thalentog (MAT) a'r Academi Chwaraeon sy'n darparu cyfleoedd chwaraeon ar gyfer athletwyr elit mewn ystod o chwaraeon. Ceir yno gyfleusterau arbenigol i gefnogi addysg, dysgu a hyfforddiant mewn nifer o Feysydd Cwricwlwm. Mae'r rhain yn cynnwys:

 • canolfan peirianneg â chymorth cyfrifiadur sy’n defnyddio pecynnau meddalwedd o safon diwydiant
 • cyfarpar peirianneg a gweithgynhyrchu sy’n cynnwys peiriannau CNC, technoleg sganio laser digidol ac argraffydd 3D;
 • Swît Ffitrwydd a Neuadd Chwaraeon yr Efail, ar gael i’r holl ddysgwyr;
 • Theatr yr Efail, cyfleuster proffesiynol hyblyg gyda’r cyfarpar sain, fideo a goleuadau diweddaraf;
 • swît dadansoddi chwaraeon, dwy gampfa a chyfleuster pwysau sy’n gartref i gyfarpar hyfforddi modern;
 • maes ymarfer chwaraeon pob tywydd o safon ryngwladol a thri maes chwarae glaswellt;
 • salonau trin gwallt a harddwch gwych;
 • stiwdio ddawns broffesiynol;
 • stiwdio deledu, ffilm a recordio;
 • Academi Gerddoriaeth Roland sy’n cynnwys y cyfarpar cerddorol electronig diweddaraf gan Roland;
 • Labordai gwyddoniaeth a chyfrifiadura gyda’r holl gyfarpar angenrheidiol.

Mae gan bob ystafell ddosbarth y dechnoleg Wi-Fi angenrheidiol ar gyfer dysgu. Y campws yw’r brif ganolfan ar gyfer cyrsiau Uwch Gyfrannol a Safon Uwch yn ogystal â mynediad i addysg uwch, diwydiannau creadigol, chwaraeon, gwasanaethau cyhoeddus, peirianneg, cyfrifiadura, busnes, teithio a thwristiaeth, iechyd a gofal cymdeithasol, a gwallt a harddwch.

Campws y Graig
Heol Sandy
Pwll
Llanelli
SA15 4DN

01554 748000

Campws Ffynnon Job – Ysgol Gelf Caerfyrddin

Campws Heol Ffynnon Job yw prif gampws y coleg ar gyfer celf a dylunio a dyma gartref Ysgol Gelf Caerfyrddin. Mae gan yr Ysgol hanes sy'n dyddio nôl i 1854. Mae'r campws yn gyfleuster celf a godwyd yn benodol i'r pwrpas ac felly mae ganddo awyrgylch ysgol gelf unigryw a chyfeillgar, sydd wedi'i neilltuo i weithgareddau celf a dylunio.

Lleolir y campws drws nesaf i gampws Caerfyrddin Prifysgol Cymru: Y Drindod Dewi Sant ac mae’n rhannu adnoddau gyda’r brifysgol. Mae’r campws yn darparu ystod eang o gyfleusterau i’r myfyrwyr ar gyfer gweithgareddau megis cerfio carreg, gofannu a chastio metel, cerfio pren, cerameg, tecstilau, ffasiwn, peintio a lluniadu, ffotograffiaeth, graffeg a darlunio digidol.

Ceir cyfleusterau o’r radd flaenaf ar gyfer gwaith celf a dylunio â chymorth cyfrifiadur; gwehyddu â gwŷdd jacquard; weldio â laser a ffasno gwisgoedd ffasiwn/tecstilau; a thorri â laser. Mae’r campws hefyd yn gartref i Oriel Henry Thomas, a ddefnyddir ar gyfer arddangosfeydd gan y myfyrwyr ac arddangosfeydd cyhoeddus drwy gydol y flwyddyn, ac sydd yn arbennig yn un o leoliadau’r gyfadran ar gyfer arddangosfeydd diwedd blwyddyn y myfyrwyr sydd ar raddfa fawr. Gall myfyrwyr hefyd weithio y tu allan ac ar dir y campws lle caiff cerfluniau pren, maen a dur eu harddangos yn ogystal â darnau o waith sydd ar y gweill, sy’n ei wneud yn lle cyffrous a chreadigol i astudio ynddo.

Heol Ffynnon Job
Caerfyrddin
SA31 3HY 

01554 748202
Campws Pibwrlwyd

Mae Pibwrlwyd yn gampws cyfeillgar mewn lleoliad gwledig ar gyrion tref farchnad Caerfyrddin sydd hefyd yn ganolfan fasnachol ar gyfer ardal fawr a ffyniannus. Mae’r campws yn gartref i ystod eang o bynciau cwricwlwm sy’n rhychwantu addysg bellach ac addysg uwch. Ar y campws mae’r prif weithgareddau yn cynnwys Celf a Dylunio, Gwyddor Anifeiliaid, Peirianneg Fodurol, Busnes a Rheolaeth, Arlwyo a Lletygarwch, Astudiaethau Ceffylau, Teithio & Thwristiaeth, Hyfforddi Athrawon a Nyrsio Milfeddygol. Caiff yr holl weithgareddau eu cefnogi’n dda gan adnoddau a chyfleusterau sy’n cynnwys:

 • adeilad Astudiaethau Anifeiliaid a Cheffylau o'r radd flaenaf sy'n gartref i ymlusgiaid, pysgod ac amffibiaid
 • arena farchogaeth dan do ac awyr agored gyda mynediad i'r anabl
 • cyfleuster Celf, Dylunio a Ffasiwn pwrpasol
 • gweithdai Modurol ardderchog
 • cyfarpar TGCh a labordai modern
 • bwyty hyfforddi Myrddin sydd ar agor i’r cyhoedd ac sydd ar gael ar gyfer cyfarfodydd a seminarau
 • ffreutur fawr a chaffi
 • Canolfan Ddysgu / Llyfrgell â stoc dda o lyfrau

Mae’r lleoliad, y cyfleusterau a’r staff i gyd yn creu cymuned ddysgu glòs ar y campws lle mae pawb yn gefnogol ac yn ofalgar tuag at anghenion y myfyrwyr.

Pibwrlwyd
Caerfyrddin
SA31 2NH

01554 748261

Campws Rhydaman 

Mae’r gweithgarwch dysgu ar gampws Rhydaman yn canolbwyntio ar iechyd, gofal cymdeithasol a gofal plant, ynghyd â chrefftau’r diwydiant adeiladu. Mae’r gyfadran Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant yn cynnal ystod eang o gyrsiau addysg bellach ac addysg uwch ar y campws, gan gynnwys NVQs a chyrsiau byrion mewn cynghori. Mae’r cyrsiau hyn yn boblogaidd iawn ymhlith myfyrwyr o bob cefndir sy’n creu awyrgylch arbennig ar y campws. Mae presenoldeb nifer fawr o fyfyrwyr lefel mynediad sy’n cael eu haddysgu ar gyrsiau sgiliau byw’n annibynnol yn ychwanegu at yr awyrgylch hwn. Caiff eu datblygiad ei gefnogi gan adnoddau ardderchog ar y campws megis cegin, ystafell ymolchi a gardd.

Mae’r adran adeiladu’n cyflwyno cyrsiau mewn gosod brics, gwaith plymwr, plastro, peintio, addurno, gosod trydanol a chrefftau pren. Mae poblogrwydd a llwyddiant y cyrsiau hyn yn sicrhau bod y campws bob amser yn ferw o brysurdeb. Cafodd gweithdai o’r radd flaenaf eu hadeiladu er mwyn ateb y galw am hyfforddiant ac maent yn cynnwys Canolfan Datblygu a Chynnal Technoleg Adeiladu at ddefnydd Busnesau Bach a Chanolig sy’n gweithredu o fewn yr amgylchedd adeiledig. Agwedd allweddol ar y ganolfan yw cyfleuster ynni cynaliadwy ac adnewyddadwy, a chyflwyno rhaglenni datblygiad proffesiynol parhaus mewn cydweithrediad â nifer o bartneriaid allweddol o’r sector preifat a’r sector cyhoeddus.

Mae cyn-fyfyrwyr a myfyrwyr presennol wedi dweud bod campws Rhydaman yn lle gwych i astudio ynddo gan fod ganddo awyrgylch cyfeillgar a chroesawgar sy’n gwneud profiad y myfyrwyr yn un pleserus. Caiff hyn ei adlewyrchu gan nifer o straeon am lwyddiant myfyrwyr, sydd wedi ennill clod uchel a gwobrau cenedlaethol am addysgu ar draws holl weithgareddau'r campws.

Rhydaman
Sir Gaerfyrddin
SA18 3TA 

01554 748318 or 748505

Campws y Gelli Aur

Mae’r campws yn gyfleuster a godwyd yn benodol i'r pwrpas, a dyma hefyd gartref fferm y coleg sy’n ymestyn dros 211 hectar o dir. Prif ffocws y campws, a leolir yng nghanol ffrwythlondeb Dyffryn Tywi, dair milltir o Landeilo a 14 milltir o Gaerfyrddin, yw paratoi’r myfyrwyr ar gyfer ystod o astudiaethau ar dir a galwedigaethau peirianneg amaethyddol yng nghefn gwlad.

Lleolir y bloc addysgu drws nesaf i’r fferm mewn llecyn braf a dymunol, ac mae’r adnoddau’n cynnwys y dechnoleg TG a’r labordai gwyddoniaeth diweddaraf, a llyfrgell/canolfan ddysgu â'r holl gyfarpar angenrheidiol. Ceir yno dros 400 o wartheg godro wedi’u rhannu’n ddwy fuches o 200 yr un o wartheg wedi’u paru, sy’n golygu bod modd gwerthuso dwy strategaeth rheoli buches ar wahân.

Ceir menter eidion fach hefyd, a phraidd o 400 o famogion bridio. Mae’r Gelli Aur hefyd yn gartref i’r Ganolfan Adnoddau Fferm sydd hithau’n gartref i’r Ganolfan Datblygu Llaeth. Nod y Ganolfan Datblygu Llaeth, a lansiwyd ym mis Ionawr 2002, yw hwyluso datblygiad y diwydiant llaeth yng Nghymru trwy gyflwyno gwasanaeth trosglwyddo technoleg rhagweithiol a gwybodaeth am y farchnad, a thrwy ddarparu cyngor arbenigol.

Mae’r cyfuniad o addysgu ardderchog, ffermio masnachol a throsglwyddo technoleg wedi arwain at gydnabod y Gelli Aur fel Canolfan Ragoriaeth ar gyfer astudiaethau ar dir yng Nghymru. Golyga hyn hefyd bod y Gelli Aur yn gampws clòs a chyfeillgar iawn sy’n cynnig y gorau yn unig i’w fyfyrwyr ac i’r diwydiant amaeth yn gyffredinol.

Cyfleusterau Cynadledda 
Mae’r Gelli Aur hefyd ar gael drwy gydol y flwyddyn ar gyfer seminarau, cynadleddau a chyfarfodydd. Mae’r cyfleusterau modern, ynghyd â thîm ymroddedig o ddarlithwyr, hyfforddwyr a staff cymorth technegol, a gwasanaeth arlwyo ardderchog sy’n cynnig bwydlenni amrywiol yn ei wneud yn lleoliad delfrydol ar gyfer unrhyw ddigwyddiadau hyfforddiant a datblygiad proffesiynol.

Caerfyrddin
Sir Gaerfyrddin
SA32 8NJ

01554 748578 

Ysbrydoli Dysgwyr

Link to Coleg Sir Gar Instgram      Link to Coleg Sir Gar Facebook      Link to Coleg Sir Gar Twitter     Link to Coleg Sir Gar Linked In 

 

Cysylltwch

Campws y Graig
Heol Sandy
Pwll
SA15 4DN
01554 748000
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


Mae Coleg Sir Gâr yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08539630 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1152522.
Mae'r swyddfa gofrestredig ar Gampws y Graig, Heol Sandy, Pwll, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA15 4DN.