Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Cludiant Myfyrwyr - 2021-2022.

Diweddariad Pwysig - O Ddydd Llun, 6 Medi 2021:

Bysiau Contract Coleg - RHAID i ddysgwyr gael tocyn bws ac ni fyddant yn gallu teithio heb docyn dilys. 

Bysiau Gwasanaeth Cyhoeddus - RHAID i ddysgwyr dalu'r pris bws, y gellir ei adennill yn Swyddfa'r Campws ar gynhyrchu tocyn dilys ac yn amodol ar wiriadau dilysu. Byddwn yn cysylltu â dysgwyr perthnasol yn eu cyfrif e-bost coleg gyda mwy o fanylion.

www.firstgroup.com/south-west-wales/tickets/ticket-prices

Rhaid i bob dysgwr wisgo gorchudd wyneb wrth fynd ar fws ac mae'n rhaid ei wisgo trwy gydol y daith. Cymerir camau disgyblu os na lynir wrth hyn.

Amserlenni

Ar gyfer bysiau gwasanaeth cyhoeddus,
edrychwch ar www.traveline.cymru neu ffoniwch 0800 464 00 00 i gael y wybodaeth ddiweddaraf am amserlenni bysiau.

Pob Dysgwr - Sy’n Teithio ar Fws neu mewn Tacsi
Ceisiwch wneud eich trefniadau cludiant eich hun i deithio i’r coleg ac oddi yno, gan deithio gydag aelodau o’ch aelwyd, neu eich aelwyd estynedig.
Os yw'n ymarferol, ystyriwch gerdded neu seiclo.
Dyma'r opsiynau mwyaf diogel a mwyaf iach i chi, yn enwedig ar yr adeg hon.

Rydym yn deall bod angen gwybodaeth am gludiant arnoch chi ond rydym mewn amgylchiadau eithriadol a gofynnwn i bawb fod yn amyneddgar wrth i fesurau gael eu hystyried a'u gweithredu i leihau'r risg o drosglwyddo feirws COVID19 i bawb sy'n teithio ar fysiau a thacsis y coleg. Mae diogelwch pawb yn hollbwysig ar yr adeg hon.

TEITHIO AR FWS
Gwneud Cais am Docyn Bws y Coleg

Rhaid i fyfyrwyr newydd a myfyrwyr sy'n dychwelyd wneud cais am gludiant myfyrwyr bob blwyddyn. Nid oes unrhyw gario ymlaen.  Gwneir cais am docyn teithio bws coleg wrth gofrestru, nid oes ffurflen gais ar wahân. Os na chysylltwyd â chi ynglŷn â chofrestru, e-bostiwch Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. i wirio statws eich cais am gwrs.

Os ydych chi'n ddysgwr addysg bellach amser llawn ac eisoes wedi derbyn eich enw defnyddiwr, gallwch wneud cais am gludiant yn https://apply.colegsirgar.ac.uk/

Bysiau Contract y Coleg
 • Rhoddir gwybodaeth am Lwybrau / Amserau ar wefan y coleg;
 • Mae’n debygol y gall bysiau redeg yn hwyr oherwydd gofynion glanhau ychwanegol;
 • Rhagwelir y bydd llai o gapasiti ar fysiau contract y coleg;
 • Rhaid i’r holl ddysgwyr wisgo gorchuddion wyneb wrth deithio ar fysiau i’r coleg ac oddi yno.
 • Os yw’r cais yn llwyddiannus, rhoddir tocyn bws i ddysgwyr;
 • Ni chaniateir i ddysgwyr fynd ar y bws heb docyn dilys. Bydd hyn yn cael ei orfodi’n llym o Ddydd Llun, 6 Medi 2021 - yn ddieithriad;
 • Ni roddir tocynnau dros dro;
 • Bydd yn rhaid i chi aros i dderbyn eich tocyn bws drwy’r post cyn y gallwch deithio ar y bws i’r coleg.
Bysiau Gwasanaeth Cyhoeddus
 • Rhoddir gwybodaeth am y llwybrau neilltuedig ar wefan y coleg;
 • Mae’n bosibl na fydd pob un o lwybrau’r bysiau gwasanaeth cyhoeddus yn cael eu hadfer ar gyfer mis Medi;
 • Mae’n debygol y gall bysiau redeg yn hwyr oherwydd gofynion glanhau ychwanegol;
 • Capasiti cyfyngedig iawn ar y bysiau gwasanaeth cyhoeddus - dim sicrwydd o sedd;
 • Mae gwisgo masgiau wyneb yn orfodol;
 • Mae cadw pellter cymdeithasol o 2m yn orfodol;
 • Ni fydd tocynnau teithio Trafnidiaeth Gyhoeddus yn cael eu cyhoeddi ym mis Medi. Bydd hyn yn cael ei ailystyried.
 • Os nad oes gennych ddewis arall ond i deithio ar fws gwasanaeth cyhoeddus, yna cyhyd â’ch bod yn gymwys i gael tocyn bws, yna gallwch hawlio cost y daith ar y bws yn ôl yn y coleg ar yr amod eich bod yn cadw a chyflwyno’r tocyn (yn amodol ar wiriadau). Caiff hyn ei adolygu ddiwedd mis Medi 2021. Bydd manylion am gynigion ar docynnau yn cael eu postio ar wefan y coleg.

https://www.firstbus.co.uk/south-west-wales/tickets/ticket-prices

https://www.sirgar.llyw.cymru/cartref/gwasanaethaur-cyngor/teithio-ffyrdd-a-pharcio/gwasanaethau-bws/prisiau-a-thocynnau/#.YNnapOhKhPY

TEITHIO MEWN TACSI - Cludiant Anghenion Ychwanegol

Gall dysgwyr â chyflyrau meddygol, anableddau neu anawsterau dysgu fod yn gymwys i gael darpariaeth tacsi neu fws, yn amodol ar dystiolaeth ategol berthnasol.  Mae'r ceisiadau hyn yn cael eu hystyried ar sail achos unigol.

 • Ceisiwch wneud eich trefniadau cludiant eich hun;
 • Mae ffurflenni cais am Cludiant Anghenion Ychwanegol ar gael ar gais trwy anfon e-bost i: Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.
 • Cwblhewch a dychwelwch yn electronig ynghyd â thystiolaeth ategol ar gyfer asesu ceisiadau.

Peidiwch â ffonio’r Coleg na Chyngor Sir Caerfyrddin ond daliwch ati i edrych ar wefan y Coleg  www.colegsirgar.ac.uk a fydd yn cael ei diweddaru cyn gynted ag y bydd gwybodaeth yn cael ei chadarnhau.

Anfonwch ymholiadau mewn e-bost i  Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.