Skip to main content

Cludiant Myfyrwyr.

TEITHIO AR FWS
Gwneud Cais am Docyn Teithio y Coleg

Rhaid i fyfyrwyr newydd a myfyrwyr sy'n dychwelyd wneud cais am gludiant myfyrwyr bob blwyddyn. Nid oes unrhyw gario ymlaen.  Gwneir cais am docyn teithio bws coleg wrth gofrestru, nid oes ffurflen gais ar wahân. Os na chysylltwyd â chi ynglŷn â chofrestru, e-bostiwch Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. i wirio statws eich cais am gwrs.

Os ydych chi'n ddysgwr addysg bellach amser llawn ac eisoes wedi derbyn eich enw defnyddiwr, gallwch wneud cais am gludiant yn https://apply.colegsirgar.ac.uk/

Bysiau Cytundeb y Coleg
 • Rhoddir gwybodaeth am Lwybrau / Amserau ar wefan y coleg;
 • Os yw’r cais yn llwyddiannus, rhoddir tocyn bws i ddysgwyr;
 • Ni roddir tocynnau dros dro;
 • Bysiau Gwasanaeth Cyhoeddus
 • Os yw’r cais yn llwyddiannus, rhoddir tocyn bws i ddysgwyr:
 • Ar gyfer bysiau cytundeb coleg, bydd cyfnod yn ystod mis Medi 2023 pan fydd myfyrwyr yn gallu cael mynediad i’r cerbydau hyn heb ddangos tocyn tethio. Bydd y cyfnod cyfyngedig hwn pan godir y cyfyngiad tocyn teithio yn cael ei hysbysebu ar wefan y coleg, cyfryngau cymdeithasol y coleg a cherbydau.
  Yn yr un modd, bydd costau teithio myfyrwyr a fyddai’n defnyddio bysiau gwasanaeth cyhoeddus yn cael eu had-dalu drwy gydol cyfnod penodol yn ystod mis Medi 2023, ar yr amod bod derbynebau dilys yn cael eu cyflwyno yn Swyddfa’r Campws a bod y meini prawf cymhwysedd yn cael eu bodloni. Bydd y cyfnod cyfyngedig hwn yn cael ei hysbysebu ar wefan y coleg, cyfryngau cymdeithasol y coleg a cherbydau.

Bysiau Gwasanaeth Cyhoeddus

 • Os yw’r cais yn llwyddiannus, rhoddir tocyn bws i ddysgwyr:
 • Ar gyfer bysiau cytundeb coleg, bydd cyfnod yn ystod mis Medi 2023 pan fydd myfyrwyr yn gallu cael mynediad i’r cerbydau hyn heb ddangos tocyn tethio. Bydd y cyfnod cyfyngedig hwn pan godir y cyfyngiad tocyn teithio yn cael ei hysbysebu ar wefan y coleg, cyfryngau cymdeithasol y coleg a cherbydau.
  Yn yr un modd, bydd costau teithio myfyrwyr a fyddai’n defnyddio bysiau gwasanaeth cyhoeddus yn cael eu had-dalu drwy gydol cyfnod penodol yn ystod mis Medi 2023, ar yr amod bod derbynebau dilys yn cael eu cyflwyno yn Swyddfa’r Campws a bod y meini prawf cymhwysedd yn cael eu bodloni. Bydd y cyfnod cyfyngedig hwn yn cael ei hysbysebu ar wefan y coleg, cyfryngau cymdeithasol y coleg a cherbydau.

https://www.firstbus.co.uk/south-west-wales/tickets/ticket-prices

https://www.sirgar.llyw.cymru/cartref/gwasanaethaur-cyngor/teithio-ffyrdd-a-pharcio/gwasanaethau-bws/prisiau-a-thocynnau/#.YNnapOhKhPY

TEITHIO MEWN TACSI - Cludiant Anghenion Ychwanegol

Gall dysgwyr â chyflyrau meddygol, anableddau neu anawsterau dysgu fod yn gymwys i gael darpariaeth tacsi neu fws, yn amodol ar dystiolaeth ategol berthnasol.  Mae'r ceisiadau hyn yn cael eu hystyried ar sail achos unigol.

 • Ceisiwch wneud eich trefniadau cludiant eich hun;
 • Mae ffurflenni cais am Cludiant Anghenion Ychwanegol ar gael ar gais trwy anfon e-bost i: Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.
 • Cwblhewch a dychwelwch yn electronig ynghyd â thystiolaeth ategol ar gyfer asesu ceisiadau.

Peidiwch â ffonio’r Coleg na Chyngor Sir Caerfyrddin ond daliwch ati i edrych ar wefan y Coleg  www.colegsirgar.ac.uk a fydd yn cael ei diweddaru cyn gynted ag y bydd gwybodaeth yn cael ei chadarnhau.

Anfonwch ymholiadau mewn e-bost i  Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Amserlenni Bws

Ar gyfer bysiau gwasanaeth cyhoeddus, edrychwch ar www.traveline.cymru neu ffoniwch 0800 464 00 00 i gael y wybodaeth ddiweddaraf am amserlenni bysiau.

Amserlen Campws Rhydaman

Amserlen Campws Gelli Aur

Amserlen Campws Y Graig

Amserlen Campws Ffynnon Job

Amserlen Campws Pibwrlwyd

Polisi Cludiant y Coleg

Darllenwch ein polisi trafnidiaeth.

Ysbrydoli Dysgwyr

Link to Coleg Sir Gar Instgram      Link to Coleg Sir Gar Facebook      Link to Coleg Sir Gar Twitter     Link to Coleg Sir Gar Linked In 

Cysylltwch

Campws y Graig
Heol Sandy
Pwll
SA15 4DN
01554 748000
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


Mae Coleg Sir Gâr yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08539630 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1152522.
Mae'r swyddfa gofrestredig ar Gampws y Graig, Heol Sandy, Pwll, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA15 4DN.