Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Cludiant Myfyrwyr - Gwybodaeth.

Cludiant Myfyrwyr 2019-2020

1. Pwy sy'n gymwys am Gludiant Myfyrwyr?

  • Myfyrwyr addysg bellach llawn amser sydd yn byw dros 3 milltir o'u campws astudio (1 filltir i fyfyrwyr y Gelli Aur)
  • Myfyrwyr addysg bellach rhan-amser sy'n astudio ar gampws y Gelli Aur yn unig.

*****************************************

Myfyrwyr Addysg Bellach Rhan-amser

NID yw myfyrwyr Addysg Bellach (AB) rhan-amser yn gymwys am gludiant myfyrwyr, oni bai eu bod yn mynychu campws y Gelli Aur. Fodd bynnag, efallai y rhoddir tocynnau teithio i fyfyrwyr AB rhan-amser o fis Tachwedd ymlaen os oes yna seddau sbâr ar gael ar fysiau contract y coleg. Nid oes seddau sbâr ar gael ar fysiau gwasanaeth cyhoeddus. Gall myfyrwyr AB rhan-amser wneud cais ar-lein gan ddeall y bydd eu cais yn cael ei wrthod i ddechrau a'i ailystyried ym mis Tachwedd.

Myfyrwyr Addysg Uwch

Gall myfyrwyr AU llawn amser fod â hawl i Grant Bwrsariaeth Wledig sydd yn gallu cynorthwyo gyda chludiant. Cysylltwch â Heledd Edwards ar 01554 748383 i drafod.

Myfyrwyr sy'n byw yn nhref Llanelli (o fewn 3 milltir i Gampws y Graig)

Gall myfyrwyr addysg bellach (llawn amser neu ran-amser) sydd yn byw yn nhref Llanelli ac o fewn 3 milltir i Gampws y Graig ddal y gwasanaethau CSG 1, 2 a 3 am £1 y daith. Rhaid i'r myfyriwr fod yn astudio ar gampws y Graig.

 

2. Sut mae gwneud cais am Gludiant Myfyrwyr?

  • Mae angen i fyfyrwyr wneud cais am gludiant myfyrwyr bob blwyddyn
  • Rhaid i'r holl fyfyrwyr sy'n dychwelyd ailymgeisio am gludiant.
  • Dylid gwneud cais am gludiant yn ystod y broses Gofrestru yng ngholeg
  • Hefyd gallwch wneud cais ar-lein, bydd angen eich Côd Person a'ch Cyfrinair o'ch llythyr cofrestru Cliciwch yma i wneud cais am gludiant myfyrwyr
  • Caiff Ceisiadau am Gludiant ond eu prosesu ar ôl y cofrestru a chadarnhau amserlen y cwrs.

Myfyrwyr ag Anghenion Ychwanegol am Gludiant

Cysylltwch ag Uned Gludiant y Coleg

E-bost: Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. Ffôn: 01554 748025

Myfyrwyr - Cyrsiau Mynediad Ieuenctid

Cysylltwch â Charlotte Coombes, Cydlynydd Mynediad Ieuenctid

E-bost: Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. Ffôn: 01554 748389 / 07825 101 748

Myfyrwyr - Cyrsiau Ymgysylltu/Hyfforddeiaeth Lefel 1

Cysylltwch â Ms Jill Dunne neu Mr Wyn David, Ymgynghorwyr Hyfforddi

E-bost: Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. Ffôn: 01554 748606

E-bost: Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. Ffôn: 01554 748183

 

3. Amserlenni a Thocynnau Bws

• Bydd Tocynnau Bws yn cael eu hanfon gan Gyngor Sir Caerfyrddin i Goleg Sir Gâr i’w gasglu. Cysylltir â myfyrwyr pan fydd y tocyn yn barod i'w gasglu. Gall hyn gymryd hyd at 15 diwrnod ar ôl Cofrestru.

• Bydd tocynnau ar gyfer bysiau contract y Coleg yn ddilys tan ddiwedd mis Mehefin 2020.

• Bydd tocynnau ar gyfer bysiau gwasanaeth cyhoeddus yn ddilys am 6 mis a bydd un arall yn cael ei anfon ar y dyddiad adnewyddu a fydd wedyn yn ddilys tan ddiwedd Mehefin 2020. Nid oes angen ailymgeisio er mwyn adnewyddu'r tocyn, bydd yn cael ei brosesu a'i anfon yn awtomatig.

• Rhaid dangos Tocynnau Bws i'r Gyrrwr Bws ar bob taith. #DimTocynDimTeithio

• Tan ddydd Gwener, 4 Hydref 2019, bydd myfyrwyr yn cael ar fysiau contract y Coleg heb docyn bws.

• Os yw myfyrwyr yn teithio i ac o'r Coleg ar fysiau gwasanaeth cyhoeddus yn ystod mis Medi, yna byddant yn gyfrifol am dalu am hynny.

Bydd myfyrwyr yn gallu hawlio'r tocynnau bws yn ôl o'r coleg, yn amodol ar wiriadau ar gofrestriad, presenoldeb a thocynnau bws. Rhaid cyflwyno pob tocyn bws gyda'r hawliad. Dylech hawlio yn Swyddfa'r Campws ar ôl i chi dderbyn eich tocyn teithio coleg.

• O ddydd Llun, 7 Hydref 2019 - rhaid dangos tocynnau bws ar bob taith. #DimTocynDimTeithio

• Mae'r amserlenni bws ar gael ar Wefan y Coleg. Ni chaiff amserlenni eu rhoi gyda Thocyn Bws. 

• Dylai myfyrwyr y Graig nodi'r gwahanol faeau bws ar gyfer gadael (Y Graig neu Ysgol y Strade). Mae rhestr wedi ei harddangos ar yr Hysbysfwrdd Cludiant yn Yr Hwb / y Brif Dderbynfa ar gampws y Graig.

• Bydd y tîm Cefnogi Dysgwyr ar gael ar ddechrau / diwedd y dydd yn ystod yr wythnos gyntaf i gynorthwyo myfyrwyr. 

 

4. Colli / Difrodi Tocyn Teithio

• Dylai myfyrwyr ffonio Cyngor Sir Caerfyrddin ar 01267 234567 i drefnu tocyn newydd.

• Rhaid i'r myfyriwr dalu £6.00 i'r Cyngor Sir cyn y rhoddir tocyn newydd.

• Gall myfyrwyr ofyn am drefniadau teithio dros dro ar fysiau contract y Coleg; fodd bynnag, nid yw hyn ar gael ar fysiau gwasanaeth cyhoeddus.

 

5. Tocyn Teithio Newydd oherwydd newid mewn amgylchiadau (newid cyfeiriad, campws ac ati)

• Cwblhewch Atodiad E – Ffurflen Newid Mewn Amgylchiadau. Peidiwch â chwblhau'r Ffurflen Cais am Gludiant ar-lein. Cliciwch yma i weld Atodiad E.

• Rhaid i fyfyrwyr ddychwelyd y Ffurflen wedi'i chwblhau a'r Tocyn Teithio i'r Uned Gludiant, Campws y Graig.

• Nid oes ffi am docyn teithio newydd oherwydd newid mewn amgylchiadau. Rhaid cyflwyno'r tocyn gwreiddiol i Uned Gludiant y Coleg, Campws y Graig.

 

6. Côd Ymddygiad

• Rhaid i Fyfyrwyr a Rhieni / Gwarcheidwaid (os yw myfyrwyr o dan 18 oed) ddarllen a chytuno i gadw at:-

 

7. Amhariadau / Canslo Gwasanaethau Bws

• Bydd y Coleg yn cyhoeddi unrhyw achosion hysbys o ganslo / amhariadau ar Wasanaethau Bws ar Wefan y Coleg a / neu Gyfryngau Cymdeithasol megis Trydar.

 

8. Chyswllt

www.colegsirgar.ac.uk

E-bost: Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Ffôn: 01554 748025

 

9. Dogfennau Cysylltiedig

Polisi Cludiant 2019/20

Côd Ymddygiad

NEWID Cludiant o’r Catref i’r Ysgol/Coleg

Newid mewn Amgylchiadau (Atodiad E)