O ddydd Llun 23 Awst 2022

Pwysig - Orsaf Bysiau Caerfyrddin

Mae rhai arosfannau bysiau yng Ngorsaf Fysiau Caerfyrddin wedi'u lleoli dros dro oherwydd gwaith gwella Cyngor Sir Caerfyrddin.

Darllen Mwy >>

Diweddariad Pwysig - O Ddydd Llun, 5 Medi 2022:

Ar yr amod bod myfyrwyr wedi gwneud cais am gludiant ac yn bodloni'r meini prawf cymhwysedd yna:

Bydd cyfnod yn ystod mis Medi 2022 pan fydd myfyrwyr yn gallu cael mynediad i’r bysiau cytundeb coleg heb ddangos tocyn teithio. Bydd y cyfnod cyfyngedig hwn pan godir y cyfyngiad tocyn teithio yn cael ei hysbysebu ar wefan y coleg, cyfryngau cymdeithasol y coleg a cherbydau.

Yn yr un modd, bydd costau teithio myfyrwyr a fyddai’n defnyddio bysiau gwasanaeth cyhoeddus yn cael eu had-dalu drwy gydol cyfnod penodol yn ystod mis Medi 2022, ar yr amod bod derbynebau dilys yn cael eu cyflwyno yn Swyddfa’r Campws a bod y meini prawf cymhwysedd yn cael eu bodloni. Bydd y cyfnod cyfyngedig hwn yn cael ei hysbysebu ar wefan y coleg, cyfryngau cymdeithasol y coleg a cherbydau.

www.firstgroup.com/south-west-wales/tickets/ticket-prices

Ar gyfer bysiau gwasanaeth cyhoeddus,
edrychwch ar www.traveline.cymru neu ffoniwch 0800 464 00 00 i gael y wybodaeth ddiweddaraf am amserlenni bysiau.

Rydym yn deall bod angen gwybodaeth am gludiant arnoch chi ond rydym mewn amgylchiadau eithriadol a gofynnwn i bawb fod yn amyneddgar wrth i fesurau gael eu hystyried a'u gweithredu i leihau'r risg o drosglwyddo feirws COVID19 i bawb sy'n teithio ar fysiau a thacsis y coleg. Mae diogelwch pawb yn hollbwysig ar yr adeg hon.

TEITHIO AR FWS
Gwneud Cais am Docyn Teithio y Coleg

Rhaid i fyfyrwyr newydd a myfyrwyr sy'n dychwelyd wneud cais am gludiant myfyrwyr bob blwyddyn. Nid oes unrhyw gario ymlaen.  Gwneir cais am docyn teithio bws coleg wrth gofrestru, nid oes ffurflen gais ar wahân. Os na chysylltwyd â chi ynglŷn â chofrestru, e-bostiwch Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. i wirio statws eich cais am gwrs.

Os ydych chi'n ddysgwr addysg bellach amser llawn ac eisoes wedi derbyn eich enw defnyddiwr, gallwch wneud cais am gludiant yn https://apply.colegsirgar.ac.uk/

Bysiau Cytundeb y Coleg
 • Rhoddir gwybodaeth am Lwybrau / Amserau ar wefan y coleg;
 • Os yw’r cais yn llwyddiannus, rhoddir tocyn bws i ddysgwyr;
 • Ni roddir tocynnau dros dro;
 • Bysiau Gwasanaeth Cyhoeddus
 • Os yw’r cais yn llwyddiannus, rhoddir tocyn bws i ddysgwyr:
 • Ar gyfer bysiau cytundeb coleg, bydd cyfnod yn ystod mis Medi 2022 pan fydd myfyrwyr yn gallu cael mynediad i’r cerbydau hyn heb ddangos tocyn tethio. Bydd y cyfnod cyfyngedig hwn pan godir y cyfyngiad tocyn teithio yn cael ei hysbysebu ar wefan y coleg, cyfryngau cymdeithasol y coleg a cherbydau.
  Yn yr un modd, bydd costau teithio myfyrwyr a fyddai’n defnyddio bysiau gwasanaeth cyhoeddus yn cael eu had-dalu drwy gydol cyfnod penodol yn ystod mis Medi 2022, ar yr amod bod derbynebau dilys yn cael eu cyflwyno yn Swyddfa’r Campws a bod y meini prawf cymhwysedd yn cael eu bodloni. Bydd y cyfnod cyfyngedig hwn yn cael ei hysbysebu ar wefan y coleg, cyfryngau cymdeithasol y coleg a cherbydau.

Bysiau Gwasanaeth Cyhoeddus

 • Os yw’r cais yn llwyddiannus, rhoddir tocyn bws i ddysgwyr:
 • Ar gyfer bysiau cytundeb coleg, bydd cyfnod yn ystod mis Medi 2022 pan fydd myfyrwyr yn gallu cael mynediad i’r cerbydau hyn heb ddangos tocyn tethio. Bydd y cyfnod cyfyngedig hwn pan godir y cyfyngiad tocyn teithio yn cael ei hysbysebu ar wefan y coleg, cyfryngau cymdeithasol y coleg a cherbydau.
  Yn yr un modd, bydd costau teithio myfyrwyr a fyddai’n defnyddio bysiau gwasanaeth cyhoeddus yn cael eu had-dalu drwy gydol cyfnod penodol yn ystod mis Medi 2022, ar yr amod bod derbynebau dilys yn cael eu cyflwyno yn Swyddfa’r Campws a bod y meini prawf cymhwysedd yn cael eu bodloni. Bydd y cyfnod cyfyngedig hwn yn cael ei hysbysebu ar wefan y coleg, cyfryngau cymdeithasol y coleg a cherbydau.

https://www.firstbus.co.uk/south-west-wales/tickets/ticket-prices

https://www.sirgar.llyw.cymru/cartref/gwasanaethaur-cyngor/teithio-ffyrdd-a-pharcio/gwasanaethau-bws/prisiau-a-thocynnau/#.YNnapOhKhPY

TEITHIO MEWN TACSI - Cludiant Anghenion Ychwanegol

Gall dysgwyr â chyflyrau meddygol, anableddau neu anawsterau dysgu fod yn gymwys i gael darpariaeth tacsi neu fws, yn amodol ar dystiolaeth ategol berthnasol.  Mae'r ceisiadau hyn yn cael eu hystyried ar sail achos unigol.

 • Ceisiwch wneud eich trefniadau cludiant eich hun;
 • Mae ffurflenni cais am Cludiant Anghenion Ychwanegol ar gael ar gais trwy anfon e-bost i: Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.
 • Cwblhewch a dychwelwch yn electronig ynghyd â thystiolaeth ategol ar gyfer asesu ceisiadau.

Peidiwch â ffonio’r Coleg na Chyngor Sir Caerfyrddin ond daliwch ati i edrych ar wefan y Coleg  www.colegsirgar.ac.uk a fydd yn cael ei diweddaru cyn gynted ag y bydd gwybodaeth yn cael ei chadarnhau.

Anfonwch ymholiadau mewn e-bost i  Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Ysbrydoli Dysgwyr

Link to Coleg Sir Gar Instgram      Link to Coleg Sir Gar Facebook      Link to Coleg Sir Gar Twitter     Link to Coleg Sir Gar Linked In 

 

Get in Touch

Graig Campus
Sandy Road
Pwll
SA15 4DN
01554 748000
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


Coleg Sir Gar is a company limited by guarantee registered in England and Wales No. 08539630 and is a registered charity No. 1152522. 
The registered office is at The Graig Campus, Sandy Road, Pwll, Llanelli, Carmarthenshire, SA15 4DN