Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Disgrifiad o'r Rhaglen


Côd UCAS: C22

Côd Cwrs: 73B8

Dilysir y Radd Sylfaen mewn Gwyddor Anifeiliaid gan Brifysgol Cymru: Y Drindod Dewi Sant, Caerfyrddin. Caiff ei chyflwyno ar Gampws Pibwrlwyd y coleg lle mae ystod o gyfleusterau anifeiliaid wedi eu lleoli.

Mae’n ofynnol i fyfyrwyr ymgymryd ag interniaeth orfodol mewn busnes sy’n gysylltiedig ag anifeiliaid/yr amgylchedd neu geffylau.

Mae rhaglen y cwrs yn darparu’r wybodaeth, y ddealltwriaeth a’r sgiliau dadansoddol beirniadol i lywio gweithwyr proffesiynol presennol a rhai’r dyfodol. Mae’n defnyddio ystod eang o adnoddau deallusol, safbwyntiau damcaniaethol a disgyblaethau academaidd er mwyn hwyluso dealltwriaeth o wyddorau anifeiliaid ar draws ystod amrywiol o rywogaethau a meysydd astudio.

Yn ychwanegol i’r elfennau craidd hyn, mae'r rhaglen yn annog myfyrwyr i ymchwilio ac i drafod materion cyfoes sy’n ymwneud â rheolaeth anifeiliaid, moeseg, deddfwriaeth a newid amgylcheddol.

I wneud cais i astudio’r cwrs hwn yn rhan-amser, cliciwch yma
I wneud cais i astudio’r cwrs hwn yn llawn amser, cliciwch yma

 

 

Cipolwg

  Llawn Amser neu rhan amser

  Dwy flynedd yn llawn amser. Tair blynedd yn rhan-amser.

  Campws Pibwrlwyd

Nodweddion y Rhaglen


Mae israddedigion yn ymgymryd â modiwlau seiliedig ar waith ar Lefelau 4 a 5.

Mae myfyrwyr llawn amser yn astudio 120 credyd ar Lefel 4 Blwyddyn 1 a Lefel 5 Blwyddyn 2.

Bydd myfyrwyr rhan-amser yn ymgymryd ag 80 credyd y flwyddyn.

 

Mae gan y Coleg gyfleusterau anifeiliaid rhagorol, yn cynnwys arenâu ceffylau dan do ac awyr agored, acwaria, ystafell rhywogaethau egsotig, ystafell mamaliaid bychan ac adardai sy’n gartref i ystod amrywiol o rywogaethau er mwyn bodloni gofynion Cwricwlwm y Radd Sylfaen.

Yn ogystal, mae gan fyfyrwyr fynediad i ystod o gyfleusterau bywyd gwyllt yn lleol: pwll bywyd gwyllt, safleoedd ar lan afon ac ar yr arfordir, perthi ffermdir a chynefinoedd coedwig er mwyn ymgymryd â’u hastudiaethau.

Cynnwys y Rhaglen


Gall myfyrwyr llawn amser ddewis o ddetholiad o fodiwlau ar Lefel 4 Blwyddyn 1 a Lefel 5 Blwyddyn 2

Lefel 4

 • Dysgu seiliedig ar ddiwydiant mewn Gwyddor Anifeiliaid 1 (gorfodol)
 • Maetheg Anifeiliaid (gorfodol)
 • Sgiliau Astudio (gorfodol)
 • Ymddygiad Anifeiliaid (gorfodol)
 • Hwsmonaeth a Rheoli Iechyd Anifeiliaid
 • Rheoli Pysgod Addurnol
 • Cyflwyniad i Anatomeg a Ffisioleg Anifeiliaid
 • Bioleg Forol

Lefel 5

 • Anatomeg a Ffisioleg Anifeiliaid Cymharol (gorfodol)
 • Dysgu Seiliedig ar Ddiwydiant mewn Gwyddor Anifeiliaid 2 (gorfodol)
 • Lles Anifeiliaid (gorfodol)
 • Bridio Anifeiliaid
 • Anthroswoleg
 • Bioleg Cadwraeth
 •  

Dilyniant a Chyflogaeth


Mae’r rhaglen yn galluogi myfyrwyr i ddatblygu ystod o sgiliau sy’n trosglwyddo’n rhwydd i fyd gwaith.     Gall llwybrau cyflogaeth gynnwys: Gofalwyr Swau, Cynorthwywyr Nyrsio Anifeiliaid, Rheolwyr Adwerthu Anifeiliaid Anwes, Rheolwyr Cadwraeth, Technegwyr Anifeiliaid, Maethegydd Anifeiliaid, Bridwyr Anifeiliaid, Rheolaeth Tyddyn, Rheolaeth Forol, Gweithwyr Achub Anifeiliaid, Gweithwyr Ymchwil/ Labordy, Swyddogion Lles DEFRA / Llywodraeth Leol, Rheolwyr Cyndai a Chathdai, Gweithwyr Elusennol, Addysgu.

Mae’r cwrs yn caniatáu dilyniant i’r cwrs BSc (Anrh) Ymddygiad a Lles Anifeiliaid (ar Lefel 6) a cheisiadau i’n rhaglen BSc (Anrh) Nyrsio Milfeddygol, yn ogystal â rhaglenni anrhydedd eraill a gyflwynir mewn sefydliadau eraill.

 

Asesu'r Rhaglen


Caiff pob modiwl ei asesu’n unigol.  Defnyddia’r rhaglen ystod o ddulliau asesu fel bod yr holl fyfyrwyr yn cael cyfleoedd i ddangos eu cryfderau ac er mwyn eu galluogi i hybu eu sgiliau allweddol graddedig.  Mae’r dulliau asesu yn cynnwys arholiadau, adroddiadau ysgrifenedig, prosiectau ymchwil, asesiadau ymarferol, traethodau a chyflwyniadau.

 

Gofynion y Rhaglen


Rhoddir mynediad i ymgeiswyr sy'n arddangos y gallu academaidd a'r potensial i elwa o'r rhaglen.

Bydd disgwyl i ddysgwyr fod â phedwar TGAU gradd C ac uwch, ynghyd â 16 pwynt UCAS. Bydd ceisiadau gan ddysgwyr hyn nad ydynt o bosibl yn bodloni'r meini prawf hyn yn cael eu hystyried yn eu rhinwedd eu hunain mewn cyfweliad ar sail eu profiad, asesiad cyfweliad a chymwysterau eraill y gallant fod wedi'u hennill sydd efallai'n berthnasol i'r diwydiant.

Mae'r coleg yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr ag ystod o gymwysterau galwedigaethol priodol a phrofiad yn ogystal â'r llwybr Safon Uwch traddodiadol. Gallai'r rhain gynnwys y Diploma Technegol Uwch Lefel 3 a’r Diploma Estynedig mewn Rheolaeth Anifeiliaid neu Geffylau, Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Rheolaeth Anifeiliaid neu Geffylau, y Fagloriaeth Lefel 3, Prentisiaethau, NVQs, AVCEs, Diplomâu Cenedlaethol a Thystysgrifau Cenedlaethol Uwch, Diploma Atodol a Diploma NPTC Lefel 3 mewn Rheolaeth Anifeiliaid neu Geffylau.

Mae Prifysgol Cymru: Y Drindod Dewi Sant yn croesawu ceisiadau ar sail dysgu blaenorol, gellir dod o hyd i fwy o fanylion yma

 

Costau Ychwanegol