Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Disgrifiad o'r Rhaglen


Mae Prentisiaeth Sylfaen yn rhaglen ddysgu seiliedig ar waith lle mae'r dysgwr yn "ennill wrth ddysgu". Mae’n canolbwyntio ar ddatblygu’r sgiliau sydd eu hangen i alluogi’r dysgwr i ennill gwaith llawn amser yn y Diwydiant Ceffylau. Anelir y rhaglen at ddysgwyr dros 16 oed. Bydd y Prentis yn gyflogedig ac yn derbyn o leiaf yr isafswm cyflog Prentis. Mae gan y Prentis y dewis o gael ei ryddhau/ei rhyddhau am ddydd i fynychu'r coleg fel y cytunwyd ymlaen llaw gyda’r Ymgynghorwr Hyfforddi a dylai gyflawni'r Fframwaith Prentisiaeth Lefel 2 o fewn y raddfa amser gytunedig. Bydd y dysgwr hefyd yn cwblhau cymwysterau Sgiliau Hanfodol mewn Cyfathrebu a Chymhwyso Rhif.

Cipolwg

  Llawn Amser

  Bydd angen rhwng 12 a 24 mis i gwblhau Prentisiaeth Sylfaen, yn dibynnu ar allu a phrofiad blaenorol.

  Campws Pibwrlwyd

Nodweddion y Rhaglen


 • Bydd yr holl ddysgwyr yn cael eu cynorthwyo gan Ymgynghorydd Hyfforddi/Aseswr a fydd yn monitro cynnydd tuag at gyflawni targedau yn rheolaidd (bob 56 i 61 diwrnod).
 • Bydd yr Ymgynghorydd Hyfforddi/Aseswr yn cysylltu'n agos â'r cyflogwr i sicrhau bod y cymwysterau yn cael eu cyflawni o fewn y raddfa amser.
 • Bydd yr Ymgynghorydd Hyfforddi/Aseswr yn asesu’r prentis yn y gweithle yn ôl yr angen (bob 56 i 61 diwrnod)
 • Mae arholiadau Cymdeithas Ceffylau Prydain yn cael eu hadnabod yn rhyngwladol fel cymwysterau safon y diwydiant.

Cynnwys y Rhaglen


Bydd yn rhaid i ddysgwyr sy'n dilyn y Brentisiaeth Sylfaen hon gyflawni fframwaith o gymwysterau a fydd yn cynnwys:

 • Tystysgrif Lefel 2 Gofal Ceffylau
 • Dyfarniad Lefel 2 mewn Egwyddorion Gofal Ceffylau
 • Cymwysterau Ychwanegol
 • BHS Cam 1 Gofal
 • Tystysgrif Marchogaeth a Diogelwch ar y Ffordd

Y Sgiliau Hanfodol sy’n rhaid eu cyflawni er mwyn cwblhau’n llwyddiannus yw:

 • Sgiliau Hanfodol Cymru Cymhwyso Rhif Lefel 1
 • Sgiliau Hanfodol Cymru Cyfathrebu Lefel 1
 • (Mewn rhai amgylchiadau gellir defnyddio cymwysterau procsi a gyflawnwyd yn y gorffennol)

Dilyniant a Chyflogaeth


Gall dysgwyr sydd wedi cwblhau'r Brentisiaeth Sylfaen hon yn llwyddiannus i'r safon ofynnol symud ymlaen i Brentisiaeth ar Lefel 3.

Asesu'r Rhaglen


Arholiadau'r BHS mewn Gwybodaeth a Gofal Ceffylau a Marchogaeth a Diogelwch ar y Ffordd y mae modd eu sefyll yn Uned Geffylau Coleg Sir Gâr ym Mhibwrlwyd.

Bydd y dysgwr yn cael ei asesu'n barhaus yn y gweithle ac yn y coleg a fydd yn cynnwys gwaith cwrs, aseiniadau, gwaith ymarferol, tystiolaeth yn y gwaith ac arsylwadau yn y gwaith.

Gofynion y Rhaglen


Nid oes yna ofynion mynediad penodol ar gyfer y Brentisiaeth Sylfaen mewn Ceffylau; fodd bynnag, ceir cymwysterau neu brofiad a fydd yn helpu dysgwyr i ddeall y sector cyn cychwyn, er enghraifft:

 • Prawf C y Pony Club
 • Tystysgrif BTEC Lefel 1 mewn Gofalu am Geffylau
 • Diploma Lefel 1 mewn Gofal Ceffylau Seiliedig ar Waith
 • BHS Cam 1 Gwybodaeth a Gofal Ceffylau
 • NVQ Lefel 1 mewn Gofal Ceffylau
 • Wedi gweithio yn y diwydiant o'r blaen, neu'n gweithio ynddo ar hyn o bryd.
 • Caiff y rhaglenni hyn eu hariannu'n rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.

Mae'n ofynnol eich bod yn aelod o Gymdeithas Ceffylau Prydain.