Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Disgrifiad o'r Rhaglen


Mae'r cwrs hwn yn darparu cyfle i ddysgwyr symud yn gyflym trwy lefel 2 a chyflawni cymhwyster lefel 3 o fewn y flwyddyn.

Cymhwyster byr yw'r cwrs hwn a ddatblygwyd i gydnabod dealltwriaeth y dysgwyr o swyddogaethau a gweithgareddau gweinyddol a gwasanaeth cwsmer. Mae'n achredu gallu'r dysgwyr i gyflawni ystod o dasgau gweinyddol a gwasanaeth cwsmer yn annibynnol ac mae wedi'i gynllunio i achredu eu cyflawniadau mewn ffordd fodern ac ymarferol sydd yn berthnasol i'r cyd-destun gwaith.

Fel rhan o'r rhaglen bydd y dysgwyr hefyd yn cwblhau Sgiliau Hanfodol ac yn ymgymryd â diwrnod o brofiad gwaith perthnasol. Bydd yna gyfleoedd hefyd i wneud TGAU mewn Cymraeg, Saesneg a Mathemateg.

Gallwch chi nawr astudio'r cwrs hwn yn rhan-amser, un diwrnod yr wythnos am ddwy flynedd. 

Cipolwg

  Llawn Amser / Rhan Amser

  Blwyddyn Llawn Amser, 2 flynedd Rhan Amser

  Campws y Graig

Nodweddion y Rhaglen


  • Mae'n darparu cyfleoedd i ddatblygu gwybodaeth a dealltwriaeth o ystod o swyddogaethau a gweithgareddau gweinyddol a gwasanaeth cwsmer allweddol
  • Caiff y dysgwyr gyfle i ddatblygu ystod o sgiliau uwch, technegau, rhinweddau personol ac agweddau er mwyn gweithio'n effeithiol, yn annibynnol ac mewn tîm, i'r safon sy'n ofynnol gan fusnes
  • Cymwysterau a gydnabyddir yn genedlaethol sy'n darparu llwybr dilyniant i gyflogaeth neu gymhwyster lefel uwch
  • Gallwch gael eich addysgu drwy gyfrwng y Gymraeg
  • Cyflwynir y cwrs gan dîm profiadol iawn

Cynnwys y Rhaglen


Tystysgrif OCR Lefel 2 mewn Gweinyddu Busnes (Proffesiynol Busnes)

Tystysgrif OCR Lefel 3 mewn Gweinyddu Busnes (Proffesiynol Busnes)

Dyfarniad BTEC Lefel 2 mewn Gwasanaeth Cwsmer

Dilyniant a Chyflogaeth


Mae cyn-fyfyrwyr wedi cael gwaith fel gweinyddwyr cyffredinol ac arbenigol a chynorthwywyr personol. Cawsant waith mewn banciau, yn y cyfryngau, cwmnïau cyfreithiol, cwmnïau cyfrifyddu, iechyd ac awdurdodau lleol a nifer o sefydliadau preifat a chyhoeddus eraill. Fel arall, gallai myfyrwyr fod yn medru symud ymlaen i'r cwrs Lefel 3 mewn Busnes.

Asesu'r Rhaglen


Caiff yr unedau Gweinyddiaeth (Proffesiynol Busnes) a Gwasanaeth Cwsmer ar y cwrs hwn eu hasesu'n fewnol gan ddarlithwyr a phersonél sicrhau ansawdd a'u safoni'n allanol gan OCR a BTEC.

Gofynion y Rhaglen


4 TGAU gradd D neu uwch neu gymhwyster lefel 2 cyfwerth. Mae mynediad yn ddibynnol ar gyfweliad dewis. Mae mynediad i fyfyrwyr hyn heb gymwysterau ffurfiol fel y mynno'r Maes Cwricwlwm.

Costau Ychwanegol


Mae’n ofynnol i bob dysgwr dalu ffi gweinyddu o £45 cyn cofrestru.

Bydd angen i chi ddarparu eich deunydd ysgrifennu eich hun, a hefyd gallwch fynd i gostau os yw'r adran yn trefnu ymweliadau addysgol.