Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Tystysgrif Lefel 3 ILM mewn Egwyddorion Arweinyddiaeth a Rheolaeth

Disgrifiad o'r Rhaglen


Anelir y cwrs hwn at reolwyr iau newydd ac uchelgeisiol. Mae’n ddelfrydol os ydych chi am adeiladu eich sgiliau rheolaeth craidd a datblygu fel arweinydd.  Mae’r cwrs hwn yn darparu egwyddorion sylfaenol rheolaeth i chi ac mae’n sail dda ar gyfer unigolion sy’n bwriadu symud ymlaen ymhellach yn eu gyrfa.  Mae gan fyfyrwyr fynediad i ddeunyddiau dysgu ar unrhyw adeg o’r dydd neu’r nos drwy Google Classrooms a llyfrgell ddigidol ategol ar-lein y coleg.   Yn ychwanegol at hyn, mae ganddynt gymorth tiwtor neilltuedig a thiwtorialau un i un penodedig i gynorthwyo myfyrwyr cyn iddynt gyflwyno gwaith yn ddigidol ar-lein. 

Mae ffioedd cwrs yn berthnasol sy'n talu am hyfforddiant, asesu a sesiynau tiwtorial, pris ar gael ar gais. 

Cipolwg

  Rhan Amser

  Blwyddyn (un diwrnod y mis yn y coleg gyda chefnogaeth diwtorial unigol)

  Campws Pibwrlwyd

Nodweddion y Rhaglen


Mae’r rhaglen yn canolbwyntio ar fyfyrwyr yn cael ac yn defnyddio gwybodaeth i wneud penderfyniadau effeithiol, canfod datrysiadau i broblemau, rheoli arloesedd a newid mewn sefydliadau a hefyd yr hyn sydd ei angen i arwain ac ysgogi tîm. 

Mae’r rhaglen wedi’i llunio i roi sgiliau i unigolion mewn datrys problemau, meddwl yn feirniadol, arweinyddiaeth a sgiliau cyflogadwyedd allweddol.

Cynnwys y Rhaglen


Mae’r rhaglen yn cynnwys wyth uned:

 • Datblygu eich hun ac eraill
 • Arwain ac ysgogi tîm yn effeithiol
 • Gosod amcanion tîm
 • Datrys problemau a gwneud penderfyniadau 
 • Deall newid 
 • Deall arweinyddiaeth 
 • Deall rheoli straen 
 • Deall recriwtio a dethol

Gellir addasu/teilwra unedau’r rhaglen i weddu i anghenion unigolion a chyflogwyr.

Dilyniant a Chyflogaeth


Y canlyniadau i chi:

 • Cael sylfaen gadarn yn yr hyn sydd ei angen i drefnu, rheoli ac ysgogi eich timau 
 • Bod yn hyderus yn eich gallu i berfformio yn eich rôl 
 • Dysgu offer a thechnegau i ddatblygu eich hun fel arweinydd 
 • Cymhwyster cenedlaethol i gydnabod eich galluoedd a’ch profiad

Yr effaith ar gyfer eich cyflogwr

 • Rheolwyr hyderus ac effeithiol 
 • Gwell cyfathrebu, mwy o gynhyrchiant, timau mwy brwdfrydig 
 • Cymhwyster hynod o hyblyg - mae’n cau bylchau sgiliau, datblygu tîm rheolaeth llinell gyntaf cyflawn

Asesu'r Rhaglen


Mae’r holl unedau ar sail aseiniad.

Costau Ychwanegol


Bydd angen i chi ddarparu eich deunydd ysgrifennu eich hun, a hefyd gallwch fynd i gostau os yw'r adran yn trefnu ymweliadau addysgol.