Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Diploma Lefel 4 ILM mewn Egwyddorion Arweinyddiaeth a Rheolaeth

Disgrifiad o'r Rhaglen


Cymhwyster lefel pedwar yw hwn wedi’i gynllunio i ddatblygu rheolwyr canol a rheolwyr llinell gyntaf uchelgeisiol.  

Byddwch yn datblygu sgiliau craidd mewn rheolaeth ganol ac yna’n cael eich cynorthwyo i ddyfnhau eich dealltwriaeth o sut i fod yn arweinwyr effeithiol yn eich sefydliadau.  Mae gan fyfyrwyr fynediad i ddeunyddiau dysgu ar unrhyw adeg o’r dydd neu’r nos drwy Google Classrooms a llyfrgell ddigidol ategol ar-lein y coleg.  Yn ychwanegol at hyn, mae ganddynt gymorth tiwtor neilltuedig a thiwtorialau un i un penodedig i gynorthwyo myfyrwyr cyn iddynt gyflwyno gwaith yn ddigidol ar-lein.  

Mae ffioedd cwrs yn berthnasol sy'n talu am hyfforddiant, asesu a sesiynau tiwtorial - pris ar gael ar gais.

Cipolwg

  Rhan Amser

  2 flynedd (un diwrnod y mis yn y coleg gyda chefnogaeth diwtorial unigol)

  Campws Pibwrlwyd

Nodweddion y Rhaglen


Mae'r rhaglen yn canolbwyntio ar ddatblygu sgiliau craidd mewn rheolaeth ganol.   Dysgwch am sut i gyfathrebu gweledigaeth y sefydliad yn effeithiol i’ch tîm a sut i reoli a datblygu perthnasoedd â budd-ddeiliaid allweddol.    Datblygwch eich sgiliau arwain drwy ysgogi a datblygu eich tîm hyd eithaf eu gallu.  Mae’r rhaglen yn rhoi sgiliau i unigolion mewn datrys problemau, meddwl yn feirniadol, arweinyddiaeth a sgiliau cyflogadwyedd allweddol.  

Cynnwys y Rhaglen


Mae’r rhaglen yn cynnwys naw uned:

 • Deall y rôl rheolaeth
 • Deall rheoli straen yn y gweithle
 • Datrys problemau a gwneud penderfyniadau
 • Deall recriwtio a dethol staff newydd yn y gweithle
 • Deall a datblygu perthnasoedd yn y gweithle
 • Ysgogi pobl yn y gweithle
 • Rheoli a gweithredu newid yn y gweithle
 • Rheoli datblygiad personol
 • Deall y rôl rheolaeth i wella perfformiad rheolaeth

Gellir addasu/teilwra unedau’r rhaglen i weddu i anghenion unigolion a chyflogwyr.

Dilyniant a Chyflogaeth


Y canlyniadau i chi:

 • Ennill y wybodaeth i gefnogi eich rôl rheolaeth ganol
 • Cael rheolaeth ar eich datblygiad personol
 • Deall newid yn y gweithle
 • Adeiladu perthnasoedd cadarnhaol a chynhyrchiol yn y gwaith
 • Ennill cymhwyster a gydnabyddir yn genedlaethol

Yr effaith ar gyfer eich cyflogwr:

 • Rheolwyr canol brwdfrydig sydd â gallu profedig i berfformio
 • Rheolwyr sy’n gallu asesu a gwella eu datblygiad
 • Gwell cyfathrebu a chydweithio mewn timau

Asesu'r Rhaglen


Mae’r holl unedau ar sail aseiniad.

Costau Ychwanegol


Bydd angen i chi ddarparu eich deunydd ysgrifennu eich hun, a hefyd gallwch fynd i gostau os yw'r adran yn trefnu ymweliadau addysgol.