Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Disgrifiad o'r Rhaglen


Mae’r cymhwyster hwn yn eich galluogi chi, y dysgwr, i ddangos a chydnabod eich sgiliau, gwybodaeth a dealltwriaeth ac i ddangos eich cymhwysedd mewn  amgylchedd gweithle go iawn fel y gallwch weithio mewn Gweithrediadau Mynediad a Rigio yn y diwydiant adeiladu.

Caiff y cymhwyster hwn ei gefnogi gan y Conffederasiwn Mynediad a Sgaffaldio Cenedlaethol (NASC).

Cipolwg

  Rhan Amser

  12 mis

  Conffederasiwn Mynediad a Sgaffaldio Cenedlaethol (NASC)

Cynnwys y Rhaglen


Mae’n ofynnol i ymgeiswyr gwblhau’r unedau canlynol ar y Diploma Lefel 2 mewn Sgaffaldio: 

 • Atal cwympiadau ym maes sgaffaldio L/504/7891 
 • Gwybod am wybodaeth dechnegol, meintiau a chyfathrebu ag eraill A/504/7854  
 • Gwybodaeth am dechnoleg adeiladu L/504/7860 
 • Iechyd, diogelwch a lles ym maes adeiladu a diwydiannau cysylltiedig J/504/7856 
 • Codi a datgysylltu sgaffaldiau to H/506/5121 
 • Codi a datgysylltu sgaffaldiau tŵr alwminiwm parod D/506/5120 
 • Codi a datgysylltu sgaffaldiau cantilifer K/506/5119 
 • Codi a datgysylltu sgaffaldiau tŵr sylfaenol D/506/5117 
 • Codi a datgysylltu sgaffaldiau annibynnol a phwtlog sylfaenol L/506/5114 
 • Codi a datgysylltu sgaffaldiau cawell sylfaenol R/506/5115 

Diploma NVQ Lefel 2 mewn Gweithrediadau Mynediad a Rigio (Adeiladu) - Sgaffaldio 600/8244/6.

 • Cydymffurfio ag Iechyd, Diogelwch a Lles Cyffredinol yn y Gweithle A/503/1170
 • Cydymffurfio ag Arferion Gwaith Cynhyrchiol yn y Gweithle J/503/1169
 • Codi a Datgysylltu Sgaffaldiau Cantilifer yn y Gweithle R/600/8276
 • Codi a Datgysylltu Sgaffaldiau Annibynnol a Chawell yn y Gweithle D/600/8264
 • Codi a datgysylltu tyrau sgaffaldiau symudol a sefydlog yn y gweithle T/600/8271
 • Codi a datgysylltu sgaffaldiau palmant neu do yn y gweithle M/600/8298
 • Symud, Trin a Storio Adnoddau yn y Gweithle F/503/1171
 • Defnyddio Darpariaeth Systemau a/neu Gyfarpar Amddiffyn rhag Cwympiadau yn y Gweithle M/600/8303  

Datblygwyd y cymhwyster hwn ar gyfer cael ei gyflawni mewn amgylchedd gweithle go iawn sy'n golygu bod angen i chi fod yn gyflogedig i ymgymryd â'r cymhwyster hwn.  Mae’r cymhwyster hwn yn galluogi’r dysgwr i ddangos a chydnabod ei sgiliau, gwybodaeth a dealltwriaeth ac i ddangos ei gymhwysedd mewn amgylchedd gweithle go iawn fel y gall weithio mewn Gweithrediadau Mynediad a Rigio yn y diwydiant adeiladu.


Dilyniant a Chyflogaeth


Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn gallu dechrau’r broses i gael cerdyn CISRS. 
Beth yw Cerdyn CISRS?  Mae'r Cerdyn CISRS yn cael ei enw o’r cynllun hyfforddi Cynllun Cofnodi Sgaffaldwyr y Diwydiant Adeiladu. CISRS yw cynllun diwydiant y DU ar gyfer hyfforddiant sgaffaldiau.  Mae CISRS yn darparu ystod o gardiau sgiliau ar gyfer y rheiny mewn gwahanol rolau sy'n ymwneud â sgaffaldiau.

Dulliau asesu


 • Portffolio ar gyfer NVQ
 • Asesiadau ymarferol
 • Arholiadau a phrofion ar-lein

Cewch eich asesu yn erbyn set o ddatganiadau perfformiad a gwybodaeth sydd wedi deillio o Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol ar gyfer eich maes galwedigaethol.  Byddwch yn cael eich hyfforddi a’ch asesu gan hyfforddwr sy'n gymwys yn alwedigaethol ac sydd â chymhwyster a'i swydd yw eich helpu i gwblhau eich cymhwyster chi.

Gofynion Mynediad


Does dim unrhyw ofynion mynediad ffurfiol ar gyfer dilyn y cymhwyster hwn. Gellir gwneud y cymhwyster hwn heb unrhyw hyfforddiant blaenorol neu gymwysterau yn y maes pwnc hwn.

Rhaid i ymgeiswyr nad oes ganddynt radd G neu uwch mewn Mathemateg a Saesneg (neu gyfwerth) wneud cymwysterau Sgiliau Hanfodol mewn Cymhwyso Rhif a Chyfathrebu.

Costau Ychwanegol


Dim.