Ffon: 01554 748179

BA (Anrh) Cerameg a Gemwaith: Gwneuthurwr 3D


Corff Dyfarnu:

UOW

Sector:

Addysg Uwch

Hyd y Rhaglen:

3 blynedd yn llawn amser; gellir astudio yn rhan-amser.

Cyflenwi Dwyieithog:

Gellir astudio'r cwrs hwn yn Saesneg yn unig ar hyn o bryd

Rhaglen Disgrifiad

Côd UCAS: C22

Côd Cwrs: WW27

Mae athroniaeth y cwrs ar gyfer Cerameg a Gemwaith: Gwneuthurwr 3D yn Ysgol Gelf Caerfyrddin yng Ngholeg Sir Gâr yn seiliedig ar ddysgu trwy wneud ac arbrofi â deunyddiau ynghyd â phwysigrwydd darganfod unigol wedi'i lywio gan ymchwil personol. Caiff gweithdai ymarferol, sydd yn dysgu prosesau traddodiadol a chyfoes mewn cerameg a gemwaith, eu cyflwyno i grwpiau bach, lle mae'r myfyrwyr yn archwilio eu syniadau a'u potensial dylunio trwy greu ar ffurf 3D llawn mynegiant.

Caiff y myfyrwyr eu tiwtora gan wneuthurwyr profiadol sydd â'u hymarfer proffesiynol eu hunain ac mae'r cyswllt â thiwtoriaid heb ei ail. Mae'r tîm hwn o staff hynod frwdfrydig yn canolbwyntio ar nodi doniau'r myfyrwyr, gan feithrin sgiliau ymarferol a beirniadol a hwyluso llais creadigol unigol y myfyriwr. Yn Ysgol Gelf Caerfyrddin credwn fod yr elfennau cyfunol hyn wrth wraidd dylunio da a'u bod yn sylfaenol yn y broses o wneud gwaith cyfoes o ansawdd.

Erbyn y drydedd flwyddyn gall y myfyrwyr arbenigo mewn meysydd cerameg a gemwaith penodol neu ddatblygu gwaith ar draws y ddwy farchnad gyda'r potensial cyffrous o gynhyrchu arteffactau cyfryngau cymysg mewn ystod o gyd-destunau celf, dylunio a chrefft.

Rhaglen Nodweddion

Byddwch yn astudio mewn ysgol gelf draddodiadol, a adeiladwyd yn bwrpasol yn y 1970au. Byddwch yn gweithio'n agos gyda'r staff ac mae ganddynt i gyd eu hymarfer arbenigol proffesiynol. Bob blwyddyn byddwch yn cael eich gweithfan unigol eich hun a mynediad i weithdai cerameg a gemwaith pwrpasol. Mae'r rhain yn cynnwys mannau pwrpasol ar gyfer castio slip a gwaith plastr, ffabrigo gemwaith, enamlo a chastio metel, taflu, labordy gwydro, ystod eang o odynau nwy a thrydan, cyfleusterau tanio raku a thanio mewn pydew, torri â laser a thechnoleg printio ceramig a metel decal o'r radd flaenaf.

Mae'r cwrs astudio yn cefnogi datblygiad eich ymarfer stiwdio gan roi pwyslais ar grefft a sgil. Mae darlithoedd a dialog gyd-destunol yn eich galluogi i leoli eich hun a'ch ymarfer o safbwynt hanes celf a meddwl beirniadol cyfoes, fel eich bod yn barod i ymchwilio i'ch diddordebau a'u mapio gan sicrhau bod eich syniadau yn rhai gwybodus. Caiff dialog rhwng adrannau ei annog, sydd yn cynnig cyfleoedd am gydweithio a rhyngweithio cyffrous.

Mae'r myfyrwyr yn cymryd rhan mewn arddangosfeydd cyhoeddus, digwyddiadau a chystadlaethau arbenigol sydd yn eu paratoi'n broffesiynol ar gyfer dyheadau gyrfaol y dyfodol. Mae'r holl sgiliau hyn yn drosglwyddadwy ar draws ystod o gyd-destunau proffesiynol lle mae meddwl beirniadol a chreadigol wedi'i ddysgu, a gysylltir yn draddodiadol ag ymarfer celf, bellach yn rhywbeth y mae galw cynyddol amdano ym myd masnach a busnes.

Dilyniant a Chyflogaeth

Dylunydd-Wneuthurwr 3D annibynnol, artist neu ddylunydd cerameg a gemwaith, crochenydd stiwdio, gwneuthurwr modelau ar gyfer y theatr a ffilmiau, dylunydd ategolion, artist cymhwysol, addysgwr, curadur arddangosfeydd, prynwr adwerthu, gweinyddwr celfyddydau, gweithiwr celf cymunedol, therapydd celf, ymchwilydd, astudiaeth ôl-raddedig (MA, PhD), arloeswr ac ati.

Cynnwys y Rhaglen

Blwyddyn 1 – Blwyddyn seiliedig ar sgiliau a gyflwynir trwy gyfres o weithdai. Mae'r flwyddyn ar ffurf wyth modiwl: Technolegau Ceramig, Deunyddiau a Dulliau Gemwaith, Cynnyrch Ceramig, Cyfryngau Cymysg 3D, Datblygu Iaith Weledol, Sgiliau Astudio a Datblygu Iaith Feirniadol a Chyd-destunol, Damcaniaethau Estheteg a Phrosiect Creadigol.

Blwyddyn 2 – Blwyddyn ddatblygiadol sydd wedi'i llunio i ganiatáu i chi gymhwyso'r sgiliau a enillwyd ym mlwyddyn un i nodi cryfderau personol a meysydd diddordeb o fewn ystod o gyd-destunau perthnasol i ddiwydiant. Mae'r flwyddyn yn cynnwys pum modiwl: Sgiliau Stiwdio, Prosiect Celf a Dylunio Deongliadol, Sgiliau Proffesiynol, Diwylliant Gweledol a Materol a Phrosiect Arbenigol.

Blwyddyn 3 – Briff personol wedi'i gyd-drafod sy'n caniatáu i chi gyfnerthu eich ymarfer ac adeiladu portffolio i baratoi ar gyfer symud ymlaen yn y dyfodol ac uchelgeisiau personol. Mae'r flwyddyn yn cynnwys pedwar modiwl, pob un ohonynt yn seiliedig ar brosiectau unigol: Methodoleg Ymchwil Gweledol, Safbwyntiau Damcaniaethol o Ymarfer, Sgiliau Proffesiynol: Menter a Chyflogadwyedd a Phrosiect Mawr; sydd yn diweddu mewn cyfle i arddangos eich gwaith mewn sioe radd derfynol.

 

Dull Asesu

Asesir yn barhaus trwy sesiynau gweithdy llawn, trafodaethau beirniadol, asesu ffurfiannol a chrynodol gydag adborth clywedol ac ysgrifenedig.

Gofynion Mynediad

Gofynion mynediad

Derbynnir pwyntiau sgôr tariff: O leiaf 96 pwynt neu allu portffolio cyfwerth ar gyfer ymgeiswyr hyn.

Gweithdrefnau dewis

Mae angen i bob ymgeisydd wneud cais ar-lein trwy UCAS, ein côd Sefydliad UCAS yw C22, côd y cwrs WW27. Bydd y cynigion yn cael eu gwneud ar sail y cais UCAS, graddau a ragwelir (os yn berthnasol), geirda UCAS a chyfweliad un i un. Mae Cyfarwyddwyr y Rhaglen yn cyfweld pob ymgeisydd ac yn trafod eich portffolio gwaith celf a'ch uchelgeisiau gyda chi. Mae hyn yn rhan hollbwysig o'n proses ddewis i sicrhau bod y cwrs yn iawn i chi a'ch bod chi yn iawn i'r cwrs. O ganlyniad i'r ffaith ein bod yn meithrin perthynas gyda chi o'r dechrau mae ein cyfraddau gadael yn isel. Rydym yn ymdrechu'n barhaus i droi myfyrwyr yn ymarferwyr proffesiynol llwyddiannus.

Rydym yn croesawu ymgeiswyr hyn â phrofiad blaenorol perthnasol ac yn eu hystyried yn unigol. Bydd myfyrwyr rhyngwladol yn cael eu cyfweld trwy fideo-gynadledda.

 

 

 

Blwyddyn Academaidd Cyflenwi Campws Blwyddyn Academaidd Opsiynau cwrs
2018 - 2019 Full Time Jobswell Campus 3 Years Gwneud Cais Via UCAS Ymholidarllen mwy
2019 - 2020 Full Time Jobswell Campus 3 Years Gwneud Cais Via UCAS Ymholidarllen mwy
Campws Cyfeiriad Cod post
Ammanford Campus Dyffryn Road,
Ammanford,
Carmarthenshire
SA18 3TA
Gelli Aûr Campus Gelli Aûr,
Llandeilo,
Carmarthenshire
SA32 8NJ
Graig Campus Sandy Road,
Llanelli,
Pwll,
Carmarthenshire
SA14 4DN
Pibwrlwyd Campus Pibwrlwyd,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 2NH
Jobswell Campus Jobs Well Road,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 3HY