Ffon: 01554 748179

BA (Anrh) Darlunio Digidol


Corff Dyfarnu:

UOW

Sector:

Addysg Uwch

Hyd y Rhaglen:

3 blynedd yn llawn amser, gellir astudio yn rhan-amser

Cyflenwi Dwyieithog:

Mae'r cwrs hwn ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg

Rhaglen Disgrifiad

Côd UCAS: C22

Côd Cwrs: W221 

Mae'r cwrs gradd Darlunio Digidol yn Ysgol Gelf Caerfyrddin, Coleg Sir Gâr, yn cwmpasu pob ffurf ar Ddarlunio a thros y tair blynedd byddwch yn datblygu ac yn cymhwyso eich sgiliau creadigol i amryw o ddeilliannau Darluniol yn amrywio o ddylunio cymeriad a deunydd pecynnu i ddarlunio golygyddol, darlunio 3D a bydoedd cyffrous VR ac AR.

Byddwch yn archwilio ystod o fethodolegau i gyfathrebu syniadau, cysyniadau a negeseuon trwy iaith weledol. Caiff mynegiant unigol ei annog drwy gydol eich amser ar y cwrs a rhoddir pwyslais ar archwilio a datblygu llais gweledol personol a fydd yn eich gosod ar wahân ym myd Darlunio cyffrous heddiw.

Mae meintiau'r dosbarthiadau yn fach ac mae'r cyswllt â thiwtoriaid heb ei ail; rhoddir cefnogaeth wych gan y darlithwyr a'r staff sydd yn ysbrydoli, yn ysgogi ac yn rhannu eich brwdfrydedd dros Ddarlunio a thechnolegau newydd. Caiff y myfyrwyr eu hannog i gydweithio ac archwilio cysylltiadau â disgyblaethau eraill o fewn y coleg a mentro i lwybrau newydd o ddarganfod ac arloesi.

Rhaglen Nodweddion

Cynlluniwyd y cwrs hwn i'ch galluogi i weithio mewn diwydiant cyffrous ac amrywiol, gan ddatblygu agweddau creadigol, sgiliau datrys problemau a sgiliau ymarferol mewn amrywiaeth o gyfryngau, yn cynnwys rhai traddodiadol a digidol. Wrth weithio ar y cyfrifiaduron Mac diweddaraf bydd gennych fynediad i raglenni meddalwedd o safon diwydiant, technolegau newydd a chael eich ysbrydoli gan weithdai diwydiant a darlithwyr ymweliadol.

Mae'r cwrs yn eich cyflwyno i brosesau darluniol hanfodol gan gynnwys trin delweddau digidol, lluniadu traddodiadol a digidol, cysyniadau, byrddau stori, hysbysebu, delweddu 2D, 3D a 4D, graffeg symudol a pharatoi eich gwaith i'w argraffu.

Mae'r cwrs yn helpu i hyrwyddo'r prosesau meddwl creadigol ynghyd â chyflwyno'r sgiliau sydd eu hangen i ymuno â'r diwydiant creadigol.

Mae Ysgol Gelf Caerfyrddin yn darparu amgylchedd cyfeillgar a chefnogol i fyfyrwyr er mwyn iddynt archwilio eu hopsiynau a datblygu eu harddull a'u potensial unigol.

Dilyniant a Chyflogaeth

Côd UCAS: C22

Côd Cwrs: W221 

Mae'r cwrs gradd Darlunio Digidol yn Ysgol Gelf Caerfyrddin, Coleg Sir Gâr, yn cwmpasu pob ffurf ar Ddarlunio a thros y tair blynedd byddwch yn datblygu ac yn cymhwyso eich sgiliau creadigol i amryw o ddeilliannau Darluniol yn amrywio o ddylunio cymeriad a deunydd pecynnu i ddarlunio golygyddol, darlunio 3D a bydoedd cyffrous VR ac AR.

Byddwch yn archwilio ystod o fethodolegau i gyfathrebu syniadau, cysyniadau a negeseuon trwy iaith weledol. Caiff mynegiant unigol ei annog drwy gydol eich amser ar y cwrs a rhoddir pwyslais ar archwilio a datblygu llais gweledol personol a fydd yn eich gosod ar wahân ym myd Darlunio cyffrous heddiw.

Mae meintiau'r dosbarthiadau yn fach ac mae'r cyswllt â thiwtoriaid heb ei ail; rhoddir cefnogaeth wych gan y darlithwyr a'r staff sydd yn ysbrydoli, yn ysgogi ac yn rhannu eich brwdfrydedd dros Ddarlunio a thechnolegau newydd. Caiff y myfyrwyr eu hannog i gydweithio ac archwilio cysylltiadau â disgyblaethau eraill o fewn y coleg a mentro i lwybrau newydd o ddarganfod ac arloesi.

Cynnwys y Rhaglen

Blwyddyn 1 – Blwyddyn seiliedig ar sgiliau a gyflwynir drwy gyfres o weithdai. Mae'r flwyddyn ar ffurf wyth modiwl:  Delweddu 2D a 3D, Darlunio Digidol Creadigol, Datblygu Iaith Weledol, Prosesau Digidol, Ymarfer Digidol Creadigol (a ddefnyddir mewn darlunio), Sgiliau Astudio a Datblygu Iaith Feirniadol a Chyd-destunol, Astudiaethau Beirniadol a Chyd-destunol: Damcaniaethau Estheteg a Phrosiect Creadigol.

Blwyddyn 2 – Blwyddyn ddatblygiadol sydd wedi'i llunio i ganiatáu i chi gymhwyso'r sgiliau a enillwyd ym mlwyddyn un i nodi cryfderau personol a meysydd diddordeb o fewn ystod o gyd-destunau perthnasol i ddiwydiant. Mae'r flwyddyn yn cynnwys pum modiwl: Prosiectau Byw, Cystadlaethau Dylunio, Sgiliau Proffesiynol, Diwylliant Gweledol a Materol a Phrosiect Arbenigol.

Blwyddyn 3 – Briff personol wedi'i gyd-drafod sy'n caniatáu i chi gyfnerthu eich ymarfer ac adeiladu portffolio i baratoi ar gyfer symud ymlaen yn y dyfodol ac uchelgeisiau personol. Mae'r flwyddyn yn cynnwys pedwar modiwl, pob un ohonynt yn seiliedig ar brosiectau unigol: Methodoleg Ymchwil Gweledol, Safbwyntiau Damcaniaethol o Ymarfer, Sgiliau Proffesiynol: Menter a Chyflogadwyedd a Phrosiect Mawr; sydd yn diweddu mewn cyfle i arddangos eich gwaith mewn sioe radd derfynol.

Dull Asesu

Asesir yn barhaus trwy sesiynau gweithdy llawn, trafodaethau beirniadol, asesu ffurfiannol a chrynodol gydag adborth clywedol ac ysgrifenedig.

Cwrs Fideo

Gofynion Mynediad

Gofynion mynediad

Derbynnir pwyntiau sgôr tariff: o leiaf 96 pwynt neu allu portffolio cyfwerth ar gyfer ymgeiswyr hyn.

Gweithdrefnau dewis

Mae angen i bob ymgeisydd wneud cais ar-lein trwy UCAS. Ein côd Sefydliad UCAS yw C22 a chôd y cwrs yw W221. Bydd y cynigion yn cael eu gwneud ar sail y cais UCAS, graddau a ragwelir (os yn berthnasol), geirda UCAS a chyfweliad un i un. Mae Cyfarwyddwyr y Rhaglen yn cyfweld pob ymgeisydd ac yn trafod eich portffolio gwaith celf a'ch uchelgeisiau gyda chi. Mae hyn yn rhan hollbwysig o'n proses ddewis i sicrhau bod y cwrs yn iawn i chi a'ch bod chi yn iawn i'r cwrs. O ganlyniad i'r ffaith ein bod yn meithrin perthynas gyda chi o'r dechrau mae ein cyfraddau gadael yn isel. Rydym yn ymdrechu'n barhaus i droi myfyrwyr yn ymarferwyr proffesiynol llwyddiannus.

Rydym yn croesawu ymgeiswyr hyn â phrofiad blaenorol perthnasol ac yn eu hystyried yn unigol. Bydd myfyrwyr rhyngwladol yn cael eu cyfweld trwy fideo-gynadledda.

Blwyddyn Academaidd Cyflenwi Campws Blwyddyn Academaidd Opsiynau cwrs
2018 - 2019 Full Time Jobswell Campus 3 Years Gwneud Cais Via UCAS Ymholidarllen mwy
2019 - 2020 Full Time Jobswell Campus 3 Years Gwneud Cais Via UCAS Ymholidarllen mwy
Campws Cyfeiriad Cod post
Ammanford Campus Dyffryn Road,
Ammanford,
Carmarthenshire
SA18 3TA
Gelli Aûr Campus Gelli Aûr,
Llandeilo,
Carmarthenshire
SA32 8NJ
Graig Campus Sandy Road,
Llanelli,
Pwll,
Carmarthenshire
SA14 4DN
Pibwrlwyd Campus Pibwrlwyd,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 2NH
Jobswell Campus Jobs Well Road,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 3HY