Ffon: 01554 748179

Astudiaethau Sylfaen mewn Celf a Dylunio Lefel 3


Corff Dyfarnu:

WJEC

Sector:

Addysg bellach

Hyd y Rhaglen:

Blwyddyn yn llawn amser.

Cyflenwi Dwyieithog:

Mae'r cwrs hwn ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg

Rhaglen Disgrifiad

Mae ein rhaglen fywiog yn cynnig profiad diagnostig sy’n eich annog i arbrofi a gwneud dewisiadau gwybodus ar gyfer astudiaethau ac ymarfer creadigol yn y dyfodol.

Mae'n gweithredu fel pont rhwng eich astudiaethau Lefel 3 (Safon Uwch a chyfwerth) a blwyddyn gyntaf gradd.  Gallwch archwilio ystod eang o sgiliau a fydd yn eich helpu i ddod yn feddyliwr ochrol, hyblyg wrth baratoi ar gyfer lle mewn addysg uwch a chyflogaeth.

Byddwch yn astudio mewn amgylchedd creadigol sy’n symbylu dyfeisgarwch, arbrofi a dadansoddi. Caiff y rhaglen ei dysgu yn adrannau Gradd Ysgol Gelf Caerfyrddin a chewch hefyd eich gofod stiwdio eich hun i ymgymryd â gwaith prosiect.

Rhaglen Nodweddion

Byddwch yn archwilio pob maes cwricwlwm o fewn celf a dylunio cyn dewis pa lwybr arbenigol sy'n addas i'ch diddordebau personol chi.  Byddwch yn datblygu sgiliau wrth weithio gydag amrywiaeth o ddeunyddiau a phrosesau a fydd yn eich helpu i gynhyrchu a datblygu syniadau a chanlyniadau.

Bydd ein darlithoedd Astudiaethau Cyd-destunol yn cefnogi eich astudiaethau. Mae'r elfen gyffrous hon o'r cwrs yn helpu i gynyddu eich hyder wrth feddwl yn greadigol a beirniadol, myfyrio personol a gwybodaeth bynciol o arferion hanesyddol a chyfoes.

Cyflwynir y rhaglen 5 diwrnod yr wythnos am 35 wythnos ac nid oes ffioedd dysgu  - mae AM DDIM. Bydd ffi stiwdio o £150.00 yn talu am ddeunyddiau gweithdai trwy gydol y flwyddyn.

Dilyniant a Chyflogaeth

Cewch eich addysgu gan diwtoriaid gradd ac arbenigwyr pwnc, y mae gan y rhan fwyaf ohonynt eu hymarfer eu hunain, sy'n annog trosglwyddo gwybodaeth ar unwaith. Byddwn yn eich helpu i adeiladu portffolio pwnc-benodol ac, wrth ddefnyddio cyfleusterau arbenigol, yn eich cyflwyno i ffyrdd o weithio yn barod ar gyfer astudio gradd neu fynd ymlaen i gyflogaeth.

Mae llawer o’n myfyrwyr yn mynd ymlaen i brifysgolion ledled y DU neu’n dewis symud ymlaen yn uniongyrchol i un o’n 9 o raglenni gradd yn Ysgol Gelf Caerfyrddin Coleg Sir Gâr; byddwch yn gymwys i gael Bwrsariaeth Dilyniant Mewnol o £1000 ar eu cyfer.

Cynnwys y Rhaglen

Byddwch yn cynhyrchu gwaith ar gyfer chwe uned sy’n cwmpasu lluniadu, gwneud a phrosiectau sy’n benodol i’ch llwybr arbenigol dewisol chi. Mae’r cwrs yn diweddu gyda Phrosiect Mawr.

Rhennir y rhaglen yn dri cham:

Cam Un: Byddwch yn treulio 9 wythnos yn astudio ystod o weithdai er mwyn eich cyflwyno i brosesau a ffyrdd o weithio. Trwy ymchwiliad personol, tiwtorialau ac asesiad byddwch yn sefydlu pa lwybr arbenigol sy'n addas i chi a'ch llwybr dilyniant chi. Mae’r gweithdai yn cynnwys Peintio, Lluniadu’r Byw, Cerameg, Cerflunio, Ffotograffiaeth, Adobe Photoshop ac Illustrator, Gwneud Printiau, Ffasiwn a Thecstilau.

Cam Dau: Byddwch yn dewis a dilyn eich llwybr arbenigol dewisol. Gofynnir i chi archwilio prosiectau a phrosesau arbenigol i'ch cefnogi wrth i chi adeiladu portffolio sy'n briodol i'ch cwrs astudio mewn addysg uwch neu ar gyfer cyfleoedd cyflogaeth.

Gallwch ddewis astudio un o’r llwybrau arbenigol canlynol:

  • Celf a Dylunio 3D – fel arfer:- Gosodiad; Pensaernïaeth; Dylunio Set a Gwisgoedd; Cerameg; Gemwaith; Dylunio 3D; Cerflunio ac ati.
  • Ffasiwn a Thecstilau  – fel arfer:- Dylunio Ffasiwn; Llunio Dillad; Tecstilau Printiedig; Tecstilau wedi'u Gwau; Cyfathrebu Ffasiwn; Celf Decstilau.
  • Celfyddyd Gain – fel arfer:- Darlunio; Peintio; Celfyddyd Gain - Lluniadu a Gwneud Printiau.
  • Cyfathrebu Gweledol - fel arfer:- Dylunio Graffig; Fideo; Animeiddio; Ffotograffiaeth.

Cam Tri: Rydych yn aros o fewn eich llwybr arbenigol dewisol ond mae'r pwyslais ar uchelgais, unigolrwydd, ffocws arbenigol ac annibyniaeth - sef yr hyn a ddisgwylir gennych yn Lefel 4 ac addysg uwch Byddwch yn cynnig ac yn datblygu eich Prosiect Mawr eich hun a bydd canlyniadau 10 wythnos o ymarfer yn cael eu cyflwyno mewn arddangosfa diwedd blwyddyn sy’n agored i’r cyhoedd.

Dull Asesu

Bydd canlyniad eich Prosiect Mawr yn rhoi gradd ddiploma derfynol o Ragoriaeth, Teilyngdod neu Bas.  Rhaid i chi basio pob maen prawf ar bob Cam i symud ymlaen i’r Camau dilynol.

Asesir unedau yn fewnol. Byddwch hefyd yn creu Prosiect Mawr terfynol a gaiff ei gymedroli’n allanol gan CBAC.

Pwyntiau UCAS a enillir o astudio Celf a Dylunio Sylfaen:

Rhagoriaeth - 112

Teilyngdod - 96

Pas - 80

Gofynion Mynediad

Bydd angen i bob ymgeisydd ddod â phortffolio o waith celf a dylunio i’w cyfweliad. Caiff addasrwydd ar gyfer y cwrs hwn ei asesu yn y cyfweliad.   

Bydd angen i ymgeisydd ar gyfer y Diploma Sylfaen (L3) feddu ar:

O leiaf 5 TGAU graddau A* - C - yn cynnwys Saesneg a Mathemateg.

O leiaf un pwnc Safon Uwch NEU gymhwyster Lefel 3 cyfwerth arall (o ddewis, mewn pwnc celf a dylunio).

Croesewir ymgeiswyr hyn a byddant yn cael eu hystyried ar sail wahanol o bortffolio a phrofiadau bywyd.

Facebook: https://www.facebook.com/FoundationArtAndDesignAtCSoA   https://www.facebook.com/CarmarthenSchoolOfArt   Instagram: @artfoundation_csoa 

Blwyddyn Academaidd Cyflenwi Campws Blwyddyn Academaidd Opsiynau cwrs
2018 - 2019 Full Time Jobswell Campus 1 Year Ymholidarllen mwy Gwneud Cais
Campws Cyfeiriad Cod post
Ammanford Campus Dyffryn Road,
Ammanford,
Carmarthenshire
SA18 3TA
Gelli Aûr Campus Gelli Aûr,
Llandeilo,
Carmarthenshire
SA32 8NJ
Graig Campus Sandy Road,
Llanelli,
Pwll,
Carmarthenshire
SA14 4DN
Pibwrlwyd Campus Pibwrlwyd,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 2NH
Jobswell Campus Jobs Well Road,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 3HY