Ffon: 01554 748179

BA (Anrh) Tecstilau: Gwau, Gwehyddu a Chyfryngau Cymysg


Corff Dyfarnu:

UOW

Sector:

Addysg Uwch

Hyd y Rhaglen:

3 blynedd yn llawn amser, gellir astudio yn rhan-amser

Cyflenwi Dwyieithog:

Gellir astudio'r cwrs hwn yn Saesneg yn unig ar hyn o bryd

Rhaglen Disgrifiad

Côd UCAS: C22

Côd Cwrs: W232

Mae'r rhaglen Tecstilau: Gwau, Gwehyddu a Chyfryngau Cymysg yn Ysgol Gelf Caerfyrddin, Coleg Sir Gâr, yn unigryw yng Nghymru gan ei bod yn darparu'r cyfle i archwilio prosesau gorffennu mewn gwehyddu, gwau a chyfryngau cymysg. Mae lluniadu a dylunio digidol yn ffurfio'r sylfaen ar gyfer datblygiad. Mae'r dull seiliedig ar sgiliau yn darparu gwybodaeth a sail arbrofol er mwyn i fyfyrwyr allu datblygu naill ai dull cyfryngau cymysg neu ddewis arbenigo. Mae'r cwricwlwm yn sicrhau bod y myfyrwyr yn cael cyfle i brofi ystod o gyfleoedd gyrfaol trwy amrywiaeth o gyd-destunau marchnad: ffabrigau ffasiwn, dylunydd-wneuthurwr/crefft, ategolion, tecstilau ar gyfer mewnolion a chelf decstil.

Mae'r cwrs yn ddynamig, yn llawn her ac yn greadigol, a chaiff ei redeg gan diwtoriaid sydd yn arbenigwyr cydnabyddedig yn eu maes. Rydym am i'n myfyrwyr raddio gyda chyrff gwaith rhagorol a fydd yn arwain at swyddi sy'n rhoi bodlonrwydd, hunangyflogaeth neu astudiaeth academaidd uwch.

Mae'r cwrs yn sicrhau bod y myfyrwyr yn datblygu portffolio eang sydd yn arddangos eu hunaniaeth bersonol. Byddant yn dysgu sgiliau trosglwyddadwy er mwyn cael gwaith yn y diwydiannau creadigol: mae gan lawer o gyn-fyfyrwyr yrfaoedd sefydledig yn lleol, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol. Rydym yn ceisio meithrin a datblygu sgiliau ymarferol gyda manwl gywirdeb academaidd, a fydd yn arwain at arddangosfa broffesiynol a phortffolio o waith.

Rhaglen Nodweddion

Mae hon yn rhaglen ag adnoddau da iawn gyda chyfleusterau gweithdy sydd yn cynnwys: gwyddiau llaw traddodiadol (ar gael i bob myfyriwr), gwyddiau wedi'u gyrru gan gyfrifiadur, peiriannau cudynnu matiau, gwnïo domestig a diwydiannol, labordy llifo, torri â laser, weldio â laser ac uno uwchsonig; ochr yn ochr â chyfarpar printio, addurno a phwytho safonol. Defnyddir ystod eang o feddalwedd dylunio masnachol ar lwyfannau Mac a PC fel ei gilydd. Rydym hefyd yn cynnig lefel uchel o arbenigedd tiwtoriaid mewn dylunio dillad wedi'u gwau a llunio cynnyrch ar gyfer y rheiny sydd am droi eu tecstilau yn gynhyrchion gorffenedig wedi'u gwireddu'n llawn.

Mae prosiectau'r flwyddyn gyntaf a'r ail flwyddyn o astudio yn rhychwantu deilliannau celfyddyd fewnol, ffasiwn a chymhwysol. Mae cystadlaethau cenedlaethol a rhyngwladol a briffiau prosiect byw yn gydran hanfodol o'r cwrs, sydd yn rhoi profiad proffesiynol ac entrepreneuraidd go iawn, yn ogystal â'r cyfle i ennill gwobrau, cyfleoedd arddangos a lleoliadau gwaith. Mae'r flwyddyn olaf o astudio yn un hollol hunangyfeiriedig gyda sesiynau tiwtorial wythnosol, sydd yn caniatáu i fyfyrwyr greu corff personol o waith sydd yn arddangos unigoliaeth, arloesedd a dawn. Mae'r cwrs yn ymfalchïo yn y ffaith nad oes ganddo ‘arddull fewnol’: caiff yr holl fyfyrwyr eu trin fel unigolion a'u hannog i greu gwaith sydd yn adlewyrchu eu diddordebau a'u dyheadau unigryw. Mae gan y myfyrwyr eu gweithfannau pwrpasol eu hunain mewn stiwdio olau ac awyrog sydd â'r cyfarpar angenrheidiol. Mae meintiau'r dosbarthiadau yn fach, sydd yn caniatáu lefel uchel o ryngweithio â thiwtoriaid a mynediad hwylus i adnoddau.

Ein nod yw helpu myfyrwyr i wireddu eu potensial llawn mewn amgylchedd gwaith cefnogol, cyfeillgar, meithringar a chreadigol.

Dilyniant a Chyflogaeth

Côd UCAS: C22

Côd Cwrs: W232

Mae'r rhaglen Tecstilau: Gwau, Gwehyddu a Chyfryngau Cymysg yn Ysgol Gelf Caerfyrddin, Coleg Sir Gâr, yn unigryw yng Nghymru gan ei bod yn darparu'r cyfle i archwilio prosesau gorffennu mewn gwehyddu, gwau a chyfryngau cymysg. Mae lluniadu a dylunio digidol yn ffurfio'r sylfaen ar gyfer datblygiad. Mae'r dull seiliedig ar sgiliau yn darparu gwybodaeth a sail arbrofol er mwyn i fyfyrwyr allu datblygu naill ai dull cyfryngau cymysg neu ddewis arbenigo. Mae'r cwricwlwm yn sicrhau bod y myfyrwyr yn cael cyfle i brofi ystod o gyfleoedd gyrfaol trwy amrywiaeth o gyd-destunau marchnad: ffabrigau ffasiwn, dylunydd-wneuthurwr/crefft, ategolion, tecstilau ar gyfer mewnolion a chelf decstil.

Mae'r cwrs yn ddynamig, yn llawn her ac yn greadigol, a chaiff ei redeg gan diwtoriaid sydd yn arbenigwyr cydnabyddedig yn eu maes. Rydym am i'n myfyrwyr raddio gyda chyrff gwaith rhagorol a fydd yn arwain at swyddi sy'n rhoi bodlonrwydd, hunangyflogaeth neu astudiaeth academaidd uwch.

Mae'r cwrs yn sicrhau bod y myfyrwyr yn datblygu portffolio eang sydd yn arddangos eu hunaniaeth bersonol. Byddant yn dysgu sgiliau trosglwyddadwy er mwyn cael gwaith yn y diwydiannau creadigol: mae gan lawer o gyn-fyfyrwyr yrfaoedd sefydledig yn lleol, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol. Rydym yn ceisio meithrin a datblygu sgiliau ymarferol gyda manwl gywirdeb academaidd, a fydd yn arwain at arddangosfa broffesiynol a phortffolio o waith.

Cynnwys y Rhaglen

Blwyddyn 1 – Blwyddyn seiliedig ar sgiliau a gyflwynir drwy gyfres o weithdai. Mae'r flwyddyn ar ffurf wyth modiwl yn cynnwys Tecstilau Lluniedig, Cyfryngau Cymysg, Datblygu Iaith Weledol, Prosesau Digidol ac Ymarfer Digidol Creadigol (a ddefnyddir mewn tecstilau), Sgiliau Astudio a Datblygu Iaith Feirniadol a Chyd-destunol, Astudiaethau Beirniadol a Chyd-destunol: Damcaniaethau Estheteg a Phrosiect Creadigol.

Blwyddyn 2 – Blwyddyn ddatblygiadol sydd wedi'i llunio i ganiatáu i chi gymhwyso'r sgiliau a enillwyd ym mlwyddyn un i nodi cryfderau personol a meysydd diddordeb o fewn ystod o gyd-destunau perthnasol i ddiwydiant. Mae'r flwyddyn yn cynnwys pum modiwl: Prosiectau Byw, Cystadlaethau Dylunio, Sgiliau Proffesiynol, Diwylliant Gweledol a Materol a Phrosiect Arbenigol.

Blwyddyn 3 – Briff personol wedi'i gyd-drafod sy'n caniatáu i chi gyfnerthu eich ymarfer ac adeiladu portffolio i baratoi ar gyfer symud ymlaen yn y dyfodol ac uchelgeisiau personol. Mae'r flwyddyn yn cynnwys pedwar modiwl, pob un ohonynt yn seiliedig ar brosiectau unigol: Methodoleg Ymchwil Gweledol, Safbwyntiau Damcaniaethol o Ymarfer, Sgiliau Proffesiynol: Menter a Chyflogadwyedd a Phrosiect Mawr; sydd yn diweddu mewn cyfle i arddangos eich gwaith mewn sioe radd derfynol.

Dull Asesu

Asesir yn barhaus trwy sesiynau gweithdy llawn, trafodaethau beirniadol, asesu ffurfiannol a chrynodol gydag adborth clywedol ac ysgrifenedig.

Cwrs Fideo

Gofynion Mynediad

Gofynion mynediad

Derbynnir pwyntiau sgôr tariff: O leiaf 96 pwynt neu allu portffolio cyfwerth ar gyfer ymgeiswyr hyn.

Gweithdrefnau dewis

Mae angen i bob ymgeisydd wneud cais ar-lein trwy UCAS, ein côd Sefydliad UCAS yw C22 a chôd y cwrs yw W232. Bydd y cynigion yn cael eu gwneud ar sail y cais UCAS, graddau a ragwelir (os yn berthnasol), geirda UCAS a chyfweliad un i un. Mae Cyfarwyddwyr y Rhaglen yn cyfweld pob ymgeisydd ac yn trafod eich portffolio gwaith celf a'ch uchelgeisiau gyda chi. Mae hyn yn rhan hollbwysig o'n proses ddewis i sicrhau bod y cwrs yn iawn i chi a'ch bod chi yn iawn i'r cwrs. O ganlyniad i'r ffaith ein bod yn meithrin perthynas gyda chi o'r dechrau mae ein cyfraddau gadael yn isel. Rydym yn ymdrechu'n barhaus i droi myfyrwyr yn ymarferwyr proffesiynol llwyddiannus.

Rydym yn croesawu ymgeiswyr hyn â phrofiad blaenorol perthnasol ac yn eu hystyried yn unigol. Bydd myfyrwyr rhyngwladol yn cael eu cyfweld trwy fideo-gynadledda.

Blwyddyn Academaidd Cyflenwi Campws Blwyddyn Academaidd Opsiynau cwrs
2018 - 2019 Full Time Jobswell Campus 3 Years Gwneud Cais Via UCAS Ymholidarllen mwy
2019 - 2020 Full Time Jobswell Campus 3 Years Gwneud Cais Via UCAS Ymholidarllen mwy
Campws Cyfeiriad Cod post
Ammanford Campus Dyffryn Road,
Ammanford,
Carmarthenshire
SA18 3TA
Gelli Aûr Campus Gelli Aûr,
Llandeilo,
Carmarthenshire
SA32 8NJ
Graig Campus Sandy Road,
Llanelli,
Pwll,
Carmarthenshire
SA14 4DN
Pibwrlwyd Campus Pibwrlwyd,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 2NH
Jobswell Campus Jobs Well Road,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 3HY