Ffon: 01554 748179

Celf a Dylunio L3


Corff Dyfarnu:

UAL

Sector:

Addysg bellach

Hyd y Rhaglen:

Dull llawn amser: 2 flynedd.

Cyflenwi Dwyieithog:

Mae'r cwrs hwn ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg

Rhaglen Disgrifiad

Mae’r cwrs hwn yn rhoi cyfle delfrydol i’r myfyrwyr hynny sydd â diddordeb yn y celfyddydau gweledol i archwilio, datblygu ac ehangu eu brwdfrydedd creadigol o fewn strwythur cymhwyster sydd yn ysgogol ac ymestynnol ac sy’n helpu darparu proses bontio gefnogol o addysg bellach i addysg uwch.

Caiff ei gyflwyno dros ddwy flynedd a bydd cynnwys y cwrs yn sicrhau y bydd yn dysgu i chi’r sgiliau, y wybodaeth a’r ddealltwriaeth sydd eu hangen arnoch i symud ymlaen i gyrsiau gradd Addysg Uwch Lefel 4 i 6, neu addysg neu gyfleoedd hyfforddiant eraill.

Yn y flwyddyn gyntaf byddwch yn archwilio ystod o ddisgyblaethau a phrosesau celf a dylunio a fydd yn llywio eich dewis o arbenigedd yn yr ail flwyddyn.

Yn yr ail flwyddyn byddwch yn datblygu Prosiect Mawr o fewn y ddisgyblaeth ddewisol hon ac yn cynhyrchu portffolio gweledol sy’n addas ar gyfer ceisiadau am raddau celf a dylunio arbenigol a chyfleoedd gwaith.

Mae yna ffi stiwdio o £100.00 y flwyddyn ar gyfer y cwrs hwn.

Rhaglen Nodweddion

Mae’r cwrs yn cynnwys amrywiaeth o ddatblygiad sgiliau, arbrofi a symbyliad ar draws ystod o ddisgyblaethau. Ei nod yw rhoi cipolwg i chi ar ymwybyddiaeth feirniadol a chyd-destunol yn ogystal â chael dealltwriaeth o ystod o ddulliau a sgiliau priodol i ddatrys problemau creadigol cymhleth a chyflwyno gwaith i gynulleidfaoedd priodol.

Yn ei dro, mae hyn yn eich helpu i adnabod y maes penodol o fewn celf a dylunio y dymunwch arbenigo ynddo.  

Mae sylwadau tiwtor a chymheiriaid yn rhoi modd i adfyfyrio’n effeithiol a phriodol ar sgiliau, dulliau, gweithredoedd a chanlyniadau eich gwaith Mae hyn yn eich annog i gymryd perchnogaeth o’ch dysgu eich hun, eich datblygiad a gwneud penderfyniadau.

Dilyniant a Chyflogaeth

Bydd cwblhau’r Diploma Estynedig Lefel 3 yn llwyddiannus yn eich galluogi i symud ymlaen i gyrsiau lefel uwch sy’n cynnwys ystod eang o raddau mewn amrywiaeth o bynciau creadigol, ac mae’n darparu’r sgiliau a all arwain at gyfleoedd addysg, hyfforddiant neu gyflogaeth eraill mewn amrywiaeth eang o alwedigaethau.

 

Cynnwys y Rhaglen

Mae’r cwrs Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Celf a Dylunio yn cynnwys 13 o unedau sy’n cwmpasu amrywiaeth o bynciau celf, dylunio a chrefft, gan gynnwys 2D, 3D, ffasiwn, tecstilau, gwaith digidol a gwaith seiliedig ar amser.

Cyflwynir 9 uned yn y flwyddyn gyntaf a 4 uned yn yr ail flwyddyn gan gynnwys Prosiect Mawr.

Mae ymchwil, ymwybyddiaeth gyd-destunol a datblygiad creadigol sgiliau yn ganolog i gyflwyniad y cwrs. Er mwyn cefnogi hyn rydym yn ymgorffori ymweliadau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol, darlithwyr ymweliadol a gweithdai arbenigol o fewn y cwricwlwm.

Mae'r cwrs hwn hefyd yn cynnwys naill ai’r Fagloriaeth Cymru Uwch neu Sgiliau Hanfodol a rhaglen diwtorial wythnosol.

Dull Asesu

Caiff yr holl unedau eu hasesu a’u graddio’n fewnol, gyda’r corff dyfarnu UAL (Prifysgol y Celfyddydau, Llundain) yn cymedroli’n allanol ar gyfer y prosiectau mawr terfynol.

Gofynion Mynediad

Bydd angen i bob ymgeisydd ddod â phortffolio o waith celf, crefft a dylunio i’w cyfweliad.

Caiff addasrwydd ar gyfer y cwrs hwn ei asesu yn y cyfweliad.   

Bydd angen i ymgeisydd ar gyfer y Diploma Estynedig Lefel 3 feddu ar:

O leiaf 5 TGAU graddau A* - C

Mae Saesneg a Mathemateg yn rhan annatod o'r cwrs.  Bydd myfyrwyr nad ydynt wedi cael y graddau angenrheidiol ar C neu uwch hyd yn hyn yn cael addysgu a chymorth ychwanegol i astudio ar gyfer naill ai TGAU neu Gymwysterau Sgiliau Hanfodol yn dibynnu ar raddau TGAU blaenorol.

 

Blwyddyn Academaidd Cyflenwi Campws Blwyddyn Academaidd Opsiynau cwrs
2018 - 2019 Full Time Pibwrlwyd Campus 1 Year Ymholidarllen mwy Gwneud Cais
Campws Cyfeiriad Cod post
Ammanford Campus Dyffryn Road,
Ammanford,
Carmarthenshire
SA18 3TA
Gelli Aûr Campus Gelli Aûr,
Llandeilo,
Carmarthenshire
SA32 8NJ
Graig Campus Sandy Road,
Llanelli,
Pwll,
Carmarthenshire
SA14 4DN
Pibwrlwyd Campus Pibwrlwyd,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 2NH
Jobswell Campus Jobs Well Road,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 3HY