Ffon: 01554 748179

HND Peirianneg Fecanyddol (rhan-amser)


Corff Dyfarnu:

UOW

Sector:

Addysg Uwch

Hyd y Rhaglen:

3 blynedd

Cyflenwi Dwyieithog:

Gellir astudio'r cwrs hwn yn Saesneg yn unig ar hyn o bryd

Rhaglen Disgrifiad

Nod cyffredinol y dyfarniad hwn yw datblygu sgiliau meddwl, ymarferol a phersonol y myfyriwr hyd eithaf ei (g)allu. Bydd y dyfarniad yn galluogi myfyrwyr i wneud cyfraniad i'r proffesiwn peirianneg fecanyddol a gweithgynhyrchu ar lefel uwch dechnegydd. Dyfarniad rhan-amser, tair blynedd o hyd yw hwn (neu flwyddyn o ychwanegiad ar ôl cwblhau'r HNC) a fydd yn galluogi myfyrwyr sy'n gweithio yn y diwydiant i ehangu eu sail sgiliau y tu hwnt i orwelion eu gwaith presennol ac felly wella eu rhagolygon gyrfaol.

Rhaglen Nodweddion

Mae unedau, deilliannau a chyflwyniad y cwrs yn:

  • galluogi dysgwyr i arddangos lefel briodol o sgiliau datrys problemau fel y sail ar gyfer datblygiad personol a phroffesiynol, fel eu bod yn gallu gweithio mewn tîm, gan felly gyfrannu at eu hamgylchedd gwaith.
  • caniatáu i ddysgwyr gymhwyso eu gwybodaeth a'u dealltwriaeth o ddadansoddi peirianneg ac egwyddorion gwyddonol.
  • arddangos ymwybyddiaeth o reolaeth ansawdd, systemau iechyd a diogelwch, materion amgylcheddol a chynaladwyedd.
  • caniatáu i ddysgwyr brosesu a dadansoddi'r wybodaeth a gafwyd o waith labordy a gwaith prosiect er mwyn datrys problemau peirianneg.
  • defnyddio sgiliau mewn technoleg gwybodaeth fel y caiff ei chymhwyso i beirianneg ac arddangos cymhwysedd mewn sgiliau llafar ac ysgrifenedig, sydd yn galluogi dysgwyr i weithio'n effeithiol fel aelod o dîm.
  • annog dysgwyr i nodi eu hanghenion dysgu eu hunain i'w galluogi i symud ymlaen a gwella eu sail addysgol ar gyfer datblygiad proffesiynol.
  • datblygu agwedd broffesiynol yn y myfyrwyr tuag at eu cyfrifoldebau fel peirianwyr i'r gymdeithas.

Dilyniant a Chyflogaeth

Bydd cwblhau'r HND yn llwyddiannus  i safon foddhaol yn golygu bod myfyrwyr yn gymwys i gael eu derbyn i gyrsiau gradd mewn pynciau cysylltiedig o fewn Grwp PCYDD. Mae gyrfaoedd sy'n ymwneud yn uniongyrchol â'r ddisgyblaeth hon yn cynnwys Peiriannydd Datblygu Mecanyddol; Peiriannydd Dylunio Mecanyddol; Peiriannydd Cynhyrchu a Gwerthiannau Technegol. Caiff Peirianwyr Mecanyddol / Gweithgynhyrchu eu cyflogi gan y diwydiant gweithgynhyrchu, y diwydiannau gwasanaethu, y lluoedd arfog a chan sefydliadau ymchwil.

Cynnwys y Rhaglen

Mae enghreifftiau o unedau'r cwrs yn cynnwys: Dylunio a Gweithgynhyrchu, Technoleg Drydanol ar gyfer Peirianwyr Mecanyddol, Ymarfer Proffesiynol ar gyfer Peirianwyr, Mathemateg Beirianegol 1, Gwyddor Fecanyddol 1, Thermo hylifau 1, Deunyddiau, Prosiect, Busnes, Diogelwch a Chyflogadwyedd, Thermo hylifau 2, Gwyddor Fecanyddol 2, Mathemateg Beirianegol 2, Offeryniaeth a Rheolaeth, Cynllunio Peirianegol a Thechnoleg Awtomataidd.

Dull Asesu

Asesir trwy gyfrwng aseiniadau ac arholiadau ar ddiwedd modiwl. Caiff y myfyrwyr eu hasesu hefyd mewn ystod o sgiliau cyffredin o fewn eu modiwlau technegol.

Gofynion Mynediad

Yn ogystal â phum pwnc TGAU gradd C neu uwch, yn ddelfrydol yn cynnwys Mathemateg, Saesneg a phwnc Gwyddoniaeth, bydd y meini prawf lleiafswm canlynol yn berthnasol:

TAG Lefel UG/Safon Uwch, VCE Lefel UG dyfarniad sengl neu ddwbl/AVCE dyfarniad sengl neu ddwbl: O leiaf dau Safon Uwch neu gyfwerth.  Y pynciau Safon Uwch neu gyfwerth derbyniol yw Mathemateg neu bwnc Gwyddoniaeth rhifog megis Ffiseg, Cemeg, Daeareg, Daearyddiaeth, Dylunio a Thechnoleg neu Beirianneg.

Neu

Dystysgrif/Diploma/Diploma Estynedig Cenedlaethol, fel rheol mewn Peirianneg Fecanyddol. Graddau PP/PPP fel sy'n berthnasol, yn cynnwys modiwl Mathemateg a modiwl dadansoddol ychwanegol megis Mecaneg neu Wyddor Amgylcheddol.

Neu

Ychwanegiad i HND o'r Dystysgrif Genedlaethol Uwch mewn Peirianneg Fecanyddol.

Blwyddyn Academaidd Cyflenwi Campws Blwyddyn Academaidd Opsiynau cwrs
2019 - 2020 Part Time Graig Campus 3 Years Gwneud Cais Via UCAS Ymholidarllen mwy
Campws Cyfeiriad Cod post
Ammanford Campus Dyffryn Road,
Ammanford,
Carmarthenshire
SA18 3TA
Gelli Aûr Campus Gelli Aûr,
Llandeilo,
Carmarthenshire
SA32 8NJ
Graig Campus Sandy Road,
Llanelli,
Pwll,
Carmarthenshire
SA14 4DN
Pibwrlwyd Campus Pibwrlwyd,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 2NH
Jobswell Campus Jobs Well Road,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 3HY