Ffon: 01554 748179

BA (Anrh) Graffeg Ddigidol


Corff Dyfarnu:

UOW

Sector:

Addysg Uwch

Hyd y Rhaglen:

3 blynedd yn llawn amser; gellir astudio yn rhan-amser 3 blynedd

Cyflenwi Dwyieithog:

Mae'r cwrs hwn ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg

Rhaglen Disgrifiad

Côd UCAS: C22

Côd Cwrs: W290

Mae'r byd Graffeg Ddigidol yn Ysgol Gelf Caerfyrddin, Coleg Sir Gâr yn seiliedig ar gyfathrebu syniadau mewn modd gweledol effeithiol. Byddwch yn archwilio ystod eang o fformatau gweledol gan ddefnyddio dulliau cynllunio â chymorth cyfrifiadur cyfoes a dulliau traddodiadol wedi'u lluniadu â llaw i greu cysyniadau sydd yn mynd i'r afael â materion cyfoes a gogwyddion sydd yn berthnasol i ddiwydiant heddiw. Diwydiant sydd yn gyson yn mynd trwy gyfnod cyffrous a dramatig o newid digidol. Mae angen i ddylunwyr graffig fod ag aml-sgiliau, meddwl agored a bod yn hyblyg a bydd y cwrs hwn yn rhoi i chi'r sgiliau sydd eu hangen i lwyddo yn y diwydiant cyflym a dynamig hwn.

Mae'r rhaglen yn eich cyflwyno i iaith, technegau a phrosesau graffeg hanfodol; sydd yn briodol i drin delweddau digidol, lluniadu traddodiadol a digidol, teipograffeg, brandio, hysbysebu, cyhoeddi pen-desg uwch, gemau cyfrifiadurol, delweddu 2D, 3D a 4D a graffeg symudol. Wrth weithio ar y cyfrifiaduron Mac diweddaraf bydd gennych fynediad i raglenni meddalwedd o safon diwydiant, technolegau newydd a chewch eich ysbrydoli gan weithdai diwydiannol a darlithwyr ymweliadol

Rhaglen Nodweddion

Mae'r rhaglen yn helpu i hybu'r prosesau meddwl creadigol, gan gymysgu creadigrwydd ag ymarferoldeb a chyflwyno'r sgiliau angenrheidiol er mwyn ymuno â'r diwydiant creadigol hwn.

Mae Ysgol Gelf Caerfyrddin yn darparu amgylchedd cyfeillgar a chefnogol i fyfyrwyr er mwyn iddynt archwilio eu hopsiynau a datblygu eu harddull a'u potensial unigol. Byddwch yn astudio mewn ysgol gelf draddodiadol, a adeiladwyd i'r pwrpas hwn yn y 1970au. Rydym yn ddigon ffodus i gael amgylchedd gwaith sydd wedi'i neilltuo i gelf, gyda naw o raddau celf a dylunio i gyd o dan un to. Mae meintiau'r dosbarthiadau yn fach, ac mae'r cyswllt â thiwtoriaid heb ei ail, mae ein drws bob amser ar agor!

Caiff y myfyrwyr eu dysgu gan ddarlithwyr sydd hefyd yn ymarferwyr, a rhoddir yr un pwyslais ar ennill y sgiliau ymarferol a'r sgiliau cysyniadol sydd eu hangen er mwyn llwyddo yn y byd Graffeg Ddigidol. Mae gennym gysylltiadau cryf â diwydiant a byddwch yn ymgymryd â llawer o brosiectau byw wrth weithio gyda chleientiaid a byddwch yn cael cyfle i arddangos eich gwaith mewn arddangosfeydd gan gynnwys New Designers, sef yr arddangosfa o waith graddedigion yn Llundain.

Dilyniant a Chyflogaeth

Dylunydd graffeg (llawrydd/cyflogedig), Dylunydd Digidol, Datblygwr gwefannau, Cyfarwyddwr celf, Artistiaid amlgyfrwng/animeiddiwr, Dylunydd masnachol a diwydiannol, Brandio, Graffeg Teledu, Cynhyrchu Arwyddion, Cyhoeddi, Cynllunio Arddangosfeydd, Dylunio Cynnyrch, Pecynnu Graffeg, Teipograffydd, athro/darlithydd, astudiaeth ôl-raddedig (MA, PhD).

Cynnwys y Rhaglen

Blwyddyn 1 – Blwyddyn seiliedig ar sgiliau a gyflwynir drwy gyfres o weithdai. Mae'r flwyddyn ar ffurf wyth modiwl: Delweddu 2D a 3D, Teipograffeg Greadigol, Datblygu Iaith Weledol, Prosesau Digidol, Ymarfer Digidol Creadigol (a ddefnyddir mewn graffeg), Sgiliau Astudio a Datblygu Iaith Feirniadol a Chyd-destunol, Astudiaethau Beirniadol a Chyd-destunol: Damcaniaethau Estheteg a Phrosiect Creadigol.

Blwyddyn 2 – Blwyddyn ddatblygiadol sydd wedi'i llunio i ganiatáu i chi gymhwyso'r sgiliau a enillwyd ym mlwyddyn un i nodi cryfderau personol a meysydd diddordeb o fewn ystod o gyd-destunau perthnasol i ddiwydiant. Mae'r flwyddyn yn cynnwys pum modiwl: Prosiectau Byw, Cystadlaethau Dylunio, Sgiliau Proffesiynol, Diwylliant Gweledol a Materol a Phrosiect Arbenigol.

Blwyddyn 3 – Briff personol wedi'i gyd-drafod sy'n caniatáu i chi gyfnerthu eich ymarfer ac adeiladu portffolio i baratoi ar gyfer symud ymlaen yn y dyfodol ac uchelgeisiau personol. Mae'r flwyddyn yn cynnwys pedwar modiwl, pob un ohonynt yn seiliedig ar brosiectau unigol: Methodoleg Ymchwil Gweledol, Safbwyntiau Damcaniaethol o Ymarfer, Sgiliau Proffesiynol: Menter a Chyflogadwyedd a Phrosiect Mawr; sydd yn diweddu mewn cyfle i arddangos eich gwaith mewn sioe radd derfynol.

Dull Asesu

Asesir yn barhaus trwy sesiynau gweithdy llawn, trafodaethau beirniadol, asesu ffurfiannol a chrynodol gydag adborth clywedol ac ysgrifenedig.

Gofynion Mynediad

Gofynion mynediad

Derbynnir pwyntiau sgôr tariff: O leiaf 96 pwynt neu allu portffolio cyfwerth ar gyfer ymgeiswyr hyn.

Gweithdrefnau dewis

Mae angen i bob ymgeisydd wneud cais ar-lein trwy UCAS, ein côd Sefydliad UCAS yw C22 chôd y cwrs yw W290. Bydd y cynigion yn cael eu gwneud ar sail y cais UCAS, graddau a ragwelir (os yn berthnasol), geirda UCAS a chyfweliad un i un. Mae Cyfarwyddwyr y Rhaglen yn cyfweld pob ymgeisydd ac yn trafod eich portffolio gwaith celf a'ch uchelgeisiau gyda chi. Mae hyn yn rhan hollbwysig o'n proses ddewis i sicrhau bod y cwrs yn iawn i chi a'ch bod chi yn iawn i'r cwrs. O ganlyniad i'r ffaith ein bod yn meithrin perthynas gyda chi o'r dechrau, mae ein cyfraddau gadael yn isel, wrth i ni ymdrechu'n barhaus i droi myfyrwyr yn ymarferwyr proffesiynol llwyddiannus.

Rydym yn croesawu ymgeiswyr hyn â phrofiad blaenorol perthnasol ac yn eu hystyried yn unigol. Bydd myfyrwyr rhyngwladol yn cael eu cyfweld trwy fideo-gynadledda.

Blwyddyn Academaidd Cyflenwi Campws Blwyddyn Academaidd Opsiynau cwrs
2018 - 2019 Full Time Jobswell Campus 3 Years Gwneud Cais Via UCAS Ymholidarllen mwy
2019 - 2020 Full Time Jobswell Campus 3 Years Gwneud Cais Via UCAS Ymholidarllen mwy
Campws Cyfeiriad Cod post
Ammanford Campus Dyffryn Road,
Ammanford,
Carmarthenshire
SA18 3TA
Gelli Aûr Campus Gelli Aûr,
Llandeilo,
Carmarthenshire
SA32 8NJ
Graig Campus Sandy Road,
Llanelli,
Pwll,
Carmarthenshire
SA14 4DN
Pibwrlwyd Campus Pibwrlwyd,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 2NH
Jobswell Campus Jobs Well Road,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 3HY