Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Astudiaethau Sylfaen mewn Celf a Dylunio Lefel 3

Disgrifiad o'r RhaglenMae ein rhaglen fywiog yn cynnig profiad diagnostig sy’n eich annog i arbrofi a gwneud dewisiadau gwybodus ar gyfer astudiaethau ac ymarfer creadigol yn y dyfodol.

Mae'n gweithredu fel pont rhwng eich astudiaethau Lefel 3 (Safon Uwch a chyfwerth) a blwyddyn gyntaf gradd.  Gallwch archwilio ystod eang o sgiliau a fydd yn eich helpu i ddod yn feddyliwr ochrol, hyblyg wrth baratoi ar gyfer lle mewn addysg uwch a chyflogaeth.

Byddwch yn astudio mewn amgylchedd creadigol sy’n symbylu dyfeisgarwch, arbrofi a dadansoddi. Caiff y rhaglen ei dysgu yn adrannau Gradd Ysgol Gelf Caerfyrddin a chewch hefyd eich gofod stiwdio eich hun i ymgymryd â gwaith prosiect.


Nodweddion y RhaglenByddwch yn archwilio pob maes cwricwlwm o fewn celf a dylunio cyn dewis pa lwybr arbenigol sy'n addas i'ch diddordebau personol chi.  Byddwch yn datblygu sgiliau wrth weithio gydag amrywiaeth o ddeunyddiau a phrosesau a fydd yn eich helpu i gynhyrchu a datblygu syniadau a chanlyniadau.

Bydd ein darlithoedd Astudiaethau Cyd-destunol yn cefnogi eich astudiaethau. Mae'r elfen gyffrous hon o'r cwrs yn helpu i gynyddu eich hyder wrth feddwl yn greadigol a beirniadol, myfyrio personol a gwybodaeth bynciol o arferion hanesyddol a chyfoes.

Cyflwynir y rhaglen 5 diwrnod yr wythnos am 35 wythnos ac nid oes ffioedd dysgu  - mae AM DDIM. Bydd ffi stiwdio o £150.00 yn talu am ddeunyddiau gweithdai trwy gydol y flwyddyn.


Dilyniant a ChyflogaethCewch eich addysgu gan diwtoriaid gradd ac arbenigwyr pwnc, y mae gan y rhan fwyaf ohonynt eu hymarfer eu hunain, sy'n annog trosglwyddo gwybodaeth ar unwaith. Byddwn yn eich helpu i adeiladu portffolio pwnc-benodol ac, wrth ddefnyddio cyfleusterau arbenigol, yn eich cyflwyno i ffyrdd o weithio yn barod ar gyfer astudio gradd neu fynd ymlaen i gyflogaeth.

Mae llawer o’n myfyrwyr yn mynd ymlaen i brifysgolion ledled y DU neu’n dewis symud ymlaen yn uniongyrchol i un o’n 9 o raglenni gradd yn Ysgol Gelf Caerfyrddin Coleg Sir Gâr; byddwch yn gymwys i gael Bwrsariaeth Dilyniant Mewnol o £1000 ar eu cyfer.


Cynnwys y RhaglenByddwch yn cynhyrchu gwaith ar gyfer chwe uned sy’n cwmpasu lluniadu, gwneud a phrosiectau sy’n benodol i’ch llwybr arbenigol dewisol chi. Mae’r cwrs yn diweddu gyda Phrosiect Mawr.

Rhennir y rhaglen yn dri cham:

Cam Un: Byddwch yn treulio 9 wythnos yn astudio ystod o weithdai er mwyn eich cyflwyno i brosesau a ffyrdd o weithio. Trwy ymchwiliad personol, tiwtorialau ac asesiad byddwch yn sefydlu pa lwybr arbenigol sy'n addas i chi a'ch llwybr dilyniant chi. Mae’r gweithdai yn cynnwys Peintio, Lluniadu’r Byw, Cerameg, Cerflunio, Ffotograffiaeth, Adobe Photoshop ac Illustrator, Gwneud Printiau, Ffasiwn a Thecstilau.

Cam Dau: Byddwch yn dewis a dilyn eich llwybr arbenigol dewisol. Gofynnir i chi archwilio prosiectau a phrosesau arbenigol i'ch cefnogi wrth i chi adeiladu portffolio sy'n briodol i'ch cwrs astudio mewn addysg uwch neu ar gyfer cyfleoedd cyflogaeth.

Gallwch ddewis astudio un o’r llwybrau arbenigol canlynol:

  • Celf a Dylunio 3D – fel arfer:- Gosodiad; Pensaernïaeth; Dylunio Set a Gwisgoedd; Cerameg; Gemwaith; Dylunio 3D; Cerflunio ac ati.
  • Ffasiwn a Thecstilau  – fel arfer:- Dylunio Ffasiwn; Llunio Dillad; Tecstilau Printiedig; Tecstilau wedi'u Gwau; Cyfathrebu Ffasiwn; Celf Decstilau.
  • Celfyddyd Gain – fel arfer:- Darlunio; Peintio; Celfyddyd Gain - Lluniadu a Gwneud Printiau.
  • Cyfathrebu Gweledol - fel arfer:- Dylunio Graffig; Fideo; Animeiddio; Ffotograffiaeth.

Cam Tri: Rydych yn aros o fewn eich llwybr arbenigol dewisol ond mae'r pwyslais ar uchelgais, unigolrwydd, ffocws arbenigol ac annibyniaeth - sef yr hyn a ddisgwylir gennych yn Lefel 4 ac addysg uwch Byddwch yn cynnig ac yn datblygu eich Prosiect Mawr eich hun a bydd canlyniadau 10 wythnos o ymarfer yn cael eu cyflwyno mewn arddangosfa diwedd blwyddyn sy’n agored i’r cyhoedd.


Asesu'r RhaglenBydd canlyniad eich Prosiect Mawr yn rhoi gradd ddiploma derfynol o Ragoriaeth, Teilyngdod neu Bas.  Rhaid i chi basio pob maen prawf ar bob Cam i symud ymlaen i’r Camau dilynol.

Asesir unedau yn fewnol. Byddwch hefyd yn creu Prosiect Mawr terfynol a gaiff ei gymedroli’n allanol gan CBAC.

Pwyntiau UCAS a enillir o astudio Celf a Dylunio Sylfaen:

Rhagoriaeth - 112

Teilyngdod - 96

Pas - 80


Gofynion y RhaglenBydd angen i bob ymgeisydd ddod â phortffolio o waith celf a dylunio i’w cyfweliad. Caiff addasrwydd ar gyfer y cwrs hwn ei asesu yn y cyfweliad.   

Bydd angen i ymgeisydd ar gyfer y Diploma Sylfaen (L3) feddu ar:

O leiaf 5 TGAU graddau A* - C - yn cynnwys Saesneg a Mathemateg.

O leiaf un pwnc Safon Uwch NEU gymhwyster Lefel 3 cyfwerth arall (o ddewis, mewn pwnc celf a dylunio).

Croesewir ymgeiswyr hyn a byddant yn cael eu hystyried ar sail wahanol o bortffolio a phrofiadau bywyd.

Facebook: https://www.facebook.com/FoundationArtAndDesignAtCSoA   https://www.facebook.com/CarmarthenSchoolOfArt   Instagram: @artfoundation_csoa