Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Celf a Dylunio L2

Disgrifiad o'r RhaglenMae'r cwrs hwn yn ddelfrydol ar gyfer myfyrwyr sydd eisiau ymestyn eu profiad o gelf a dylunio a datblygu eu gallu a'u hyder.  Mae mwyafrif y myfyrwyr yn defnyddio’r cwrs hwn fel cam ar y ffordd i Ddiploma Lefel 3 mewn Celf a Dylunio, er gall eraill ddewis llwybrau astudio pellach gwahanol neu waith llawn amser.

Byddwch yn gwneud gwaith eich hun, ac yn archwilio ystod o brosesau newydd, megis gweithio gyda phatrymau arwyneb, pren, cerameg, metelau, print, ffotograffiaeth a chyfryngau digidol. Bydd yna gyfleoedd i archwilio lluniadu, gwneud marciau a dod o hyd i ffyrdd i gofnodi, deall a chyfathrebu’r byd o’ch cwmpas.

Mae yna ffi stiwdio o £75.00 ar gyfer y cwrs hwn.


Nodweddion y RhaglenElfen ganolog o’r cwrs yw datrys problemau wrth weithio trwy dasgau cyffrous, cymryd risgiau, arbrofi a datblygu syniadau newydd. Bydd prosiectau ysgogol ac ymestynnol yn eich herio i feddwl sut a pham rydych chi’n gwneud gwaith celf.

Bydd trafodaethau stiwdio a llyfrgell gyda’ch tiwtoriaid a’ch cyfoedion yn rhoi cyfle i chi edrych ar waith artistiaid a dylunwyr eraill, a fydd yn ei dro yn rhoi’r hyder i chi siarad am eich gwaith eich hun.


Dilyniant a ChyflogaethByddwch yn cael digonedd o gymorth wrth ddod o hyd i ffyrdd newydd i ymchwilio ac ymholi, a bydd eich holl brofiadau ar y cwrs yn eich helpu i ddarganfod eich cryfderau creadigol.

Bydd cwblhau’r cwrs yn llwyddiannus yn eich galluogi i symud ymlaen i gyrsiau lefel uwch megis y rhaglen  Celf a Dylunio Lefel 3, ac mae’n darparu sgiliau a all arwain at hyfforddiant mewn amrywiaeth eang o alwedigaethau.


Cynnwys y RhaglenMae’r cwrs Diploma Lefel 2 Celf a Dylunio yn cynnwys 8 uned sy’n cwmpasu amrywiaeth o bynciau celf, dylunio a chrefft, gan gynnwys 2D, 3D a gwaith seiliedig ar amser, ymchwil, ymwybyddiaeth gyd-destunol, sgiliau datblygiad creadigol a sgiliau dilyniant.

Mae'r cwrs hwn hefyd yn cynnwys Sgiliau Hanfodol a rhaglen Diwtorial.


Asesu'r RhaglenCaiff yr holl unedau eu hasesu a’u graddio’n fewnol, gyda’r corff dyfarnu UAL (Prifysgol y Celfyddydau, Llundain) yn cymedroli’n allanol brosiectau mawr terfynol pob un o’r myfyrwyr. 


Gofynion y RhaglenBydd angen i bob ymgeisydd ddod â phortffolio o waith celf, crefft a dylunio i’w cyfweliad. Caiff addasrwydd ar gyfer y cwrs hwn ei asesu yn y cyfweliad.   

Bydd angen i ymgeisydd ar gyfer y Lefel 2 feddu ar:

O leiaf 4 TGAU graddau A* - D

Mae Saesneg a Mathemateg yn rhan annatod o'r cwrs.  Bydd myfyrwyr nad ydynt wedi cael y graddau angenrheidiol ar C neu uwch hyd yn hyn yn cael addysgu a chymorth ychwanegol i astudio ar gyfer naill ai TGAU neu Sgiliau Hanfodol yn dibynnu ar raddau TGAU blaenorol.