Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Celf a Dylunio L1

Disgrifiad o'r Rhaglen



Cwrs rhagarweiniol yw hwn, lle mae gweithdai yn eich helpu i adeiladu eich hyder a dealltwriaeth o gelf a dylunio. 

Byddwch yn arbrofi gydag ystod o ddeunyddiau a ffyrdd o weithio i fynegi a datblygu eich syniadau. Mae gweithio mewn grwpiau yn rhoi cyfle i chi feithrin cyfeillgarwch ac ymgysylltu ag eraill er mwyn archwilio ystod o gyfryngau celf a dylunio newydd a chyffrous. Nod y cwrs yw eich galluogi i gynhyrchu corff o waith creadigol wrth ddatblygu eich sgiliau creadigol a phersonol ar hyd y ffordd.

Mae mwyafrif y myfyrwyr yn defnyddio’r cwrs hwn fel cam ar y ffordd i Ddiploma Lefel 2 mewn Celf a Dylunio, er gall eraill ddewis llwybrau astudio pellach gwahanol neu waith llawn amser. 


Nodweddion y Rhaglen



Elfen ganolog o’r cwrs yw datrys problemau wrth weithio trwy dasgau cyffrous, cymryd risgiau, arbrofi a datblygu syniadau newydd. Bydd prosiectau ysgogol ac ymestynnol yn eich herio i feddwl sut a pham rydych chi’n gwneud gwaith celf.

Bydd trafodaethau stiwdio a llyfrgell gyda’ch tiwtoriaid a’ch cymheiriaid yn rhoi cyfle i chi edrych ar waith artistiaid a dylunwyr eraill, a fydd yn ei dro yn rhoi’r hyder i chi siarad am eich gwaith eich hun.


Dilyniant a Chyflogaeth



Cwrs rhagarweiniol yw hwn, lle mae gweithdai yn eich helpu i adeiladu eich hyder a dealltwriaeth o gelf a dylunio. 

Byddwch yn arbrofi gydag ystod o ddeunyddiau a ffyrdd o weithio i fynegi a datblygu eich syniadau.

Mae gweithio mewn grwpiau yn rhoi cyfle i chi feithrin cyfeillgarwch ac ymgysylltu ag eraill er mwyn archwilio ystod o gyfryngau celf a dylunio newydd a chyffrous. Nod y cwrs yw eich galluogi i gynhyrchu corff o waith creadigol wrth ddatblygu eich sgiliau creadigol a phersonol ar hyd y ffordd.  

Mae mwyafrif y myfyrwyr yn defnyddio’r cwrs hwn fel cam ar y ffordd i Ddiploma Lefel 2 mewn Celf a Dylunio, er gall eraill ddewis llwybrau astudio pellach gwahanol neu waith llawn amser.


Cynnwys y Rhaglen



Mae’r cwrs Diploma Lefel 1 mewn Celf, Dylunio a Chyfryngau yn cynnwys 8 uned sy’n cwmpasu amrywiaeth o bynciau celf, dylunio a chyfryngau, gan gynnwys 2D, 3D a gwaith seiliedig ar amser, ymchwil, ymwybyddiaeth gyd-destunol, sgiliau datblygiad creadigol a sgiliau dilyniant.

Mae’r cwrs hwn hefyd yn cynnwys Sgiliau Hanfodol ynghyd ag uned iaith Gymraeg a Sgiliau Cyflogadwyedd.


Asesu'r Rhaglen



Caiff yr holl unedau eu hasesu a’u dilysu’n fewnol ac eithrio’r prosiect mawr terfynol, a gymedrolir yn  allanol gan Brifysgol y Celfyddydau Llundain (UAL).

Asesir pob uned ar waith portffolio’r myfyrwyr, yn ychwanegol i hyn mae’r uned prosiect mawr terfynol hefyd yn diweddu gydag arddangosfa a asesir.


Gofynion y Rhaglen



Bydd angen i bob ymgeisydd ddod â phortffolio o waith celf, crefft a dylunio i’w cyfweliad. Caiff addasrwydd ar gyfer y cwrs hwn ei asesu yn y cyfweliad.    

Bydd angen i ymgeisydd ar gyfer y cwrs Lefel 1 feddu ar:

Sgiliau llythrennedd, cyfathrebu a chreadigol addas.

Nid oes angen unrhyw ofynion mynediad ffurfiol; fodd bynnag, byddem yn annog dysgwyr nad oes ganddynt unrhyw gymwysterau neu brofiad blaenorol i gwblhau’r cwrs Dechreuad Newydd sy’n rhoi cyflwyniad i’r coleg cyn y cwrs lefel 1 er mwyn datblygu sgiliau llythrennedd, cyfathrebu a chreadigol addas.

Cyfryngau cymdeithasol:

Facebook: https://www.facebook.com/CarmarthenSchoolOfArt

Instagram: https://www.instagram.com/feartanddesign_csoa/

https://www.instagram.com/carmarthenschoolofart/


Costau Ychwanegol



Mae yna ffi stiwdio o £50 ar gyfer y cwrs hwn, a bydd hyn yn darparu deunyddiau sylfaenol i chi ar gyfer datblygu eich gwaith ymarferol o fewn ein cyfleusterau gweithdy a stiwdio. Fodd bynnag, mae’n debygol y byddwch yn mynd i gostau ychwaneg.

Mae’n ofynnol i bob dysgwr dalu ffi gweinyddu o £45 cyn cofrestru.

Bydd angen i chi ddarparu eich deunydd ysgrifennu eich hun, a hefyd gallwch fynd i gostau os yw'r adran yn trefnu ymweliadau addysgol.