Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Celf a Dylunio L1

Disgrifiad o'r Rhaglen 

Cwrs rhagarweiniol yw hwn, lle mae gweithdai yn eich helpu i adeiladu eich hyder a dealltwriaeth o gelf a dylunio. Byddwch yn arbrofi gydag ystod o ddeunyddiau a ffyrdd o weithio i fynegi a datblygu eich syniadau. Mae gweithio mewn grwpiau yn rhoi cyfle i chi feithrin cyfeillgarwch ac ymgysylltu ag eraill er mwyn archwilio ystod o gyfryngau celf a dylunio newydd a chyffrous. Nod y cwrs yw eich galluogi i gynhyrchu corff o waith creadigol wrth ddatblygu eich sgiliau creadigol a phersonol ar hyd y ffordd.

Mae mwyafrif y myfyrwyr yn defnyddio’r cwrs hwn fel cam ar y ffordd i Ddiploma Lefel 2 mewn Celf a Dylunio, er gall eraill ddewis llwybrau astudio pellach gwahanol neu waith llawn amser. 

Mae yna ffi stiwdio o £50.00 ar gyfer y cwrs hwn.


Nodweddion y RhaglenElfen ganolog o’r cwrs yw datrys problemau wrth weithio trwy dasgau cyffrous, cymryd risgiau, arbrofi a datblygu syniadau newydd. Bydd prosiectau ysgogol ac ymestynnol yn eich herio i feddwl am sut a pham rydych chi’n gwneud gwaith celf. 

Bydd trafodaethau stiwdio a llyfrgell gyda’ch tiwtoriaid a’ch cyfoedion yn rhoi cyfle i chi edrych ar waith artistiaid a dylunwyr eraill, a fydd yn ei dro yn rhoi’r hyder i chi siarad am eich gwaith eich hun.


Dilyniant a Chyflogaeth 

Cwrs rhagarweiniol yw hwn, lle mae gweithdai yn eich helpu i adeiladu eich hyder a dealltwriaeth o gelf a dylunio. Byddwch yn arbrofi gydag ystod o ddeunyddiau a ffyrdd o weithio i fynegi a datblygu eich syniadau. Mae gweithio mewn grwpiau yn rhoi cyfle i chi feithrin cyfeillgarwch ac ymgysylltu ag eraill er mwyn archwilio ystod o gyfryngau celf a dylunio newydd a chyffrous. Nod y cwrs yw eich galluogi i gynhyrchu corff o waith creadigol wrth ddatblygu eich sgiliau creadigol a phersonol ar hyd y ffordd.

Mae mwyafrif y myfyrwyr yn defnyddio’r cwrs hwn fel cam ar y ffordd i Ddiploma Lefel 2 mewn Celf a Dylunio, er gall eraill ddewis llwybrau astudio pellach gwahanol neu waith llawn amser. 

Mae yna ffi stiwdio o £50.00 ar gyfer y cwrs hwn.


Asesu'r RhaglenCaiff yr holl unedau eu hasesu’n fewnol, gyda’r corff dyfarnu UAL yn cymedroli’n allanol brosiectau mawr terfynol pob un o’r myfyrwyr. Mae’r asesiad yn grynodol a chaiff ei raddio.


Gofynion y RhaglenBydd angen i bob ymgeisydd ddod â phortffolio o waith celf, crefft a dylunio i’w cyfweliad. Caiff addasrwydd ar gyfer y cwrs hwn ei asesu yn y cyfweliad.    

Bydd angen i ymgeisydd ar gyfer y cwrs Lefel 1 feddu ar:

Sgiliau llythrennedd, cyfathrebu a chreadigol addas.

Nid oes angen unrhyw ofynion mynediad ffurfiol; fodd bynnag, byddem yn annog dysgwyr nad oes ganddynt unrhyw gymwysterau neu brofiad blaenorol i gwblhau’r cwrs Dechreuad Newydd sy’n rhoi rhagarweiniad i’r coleg cyn y lefel 1 er mwyn datblygu sgiliau llythrennedd, cyfathrebu a chreadigol addas.