Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Disgrifiad o'r Rhaglen


Cwrs rhagarweiniol yw hwn lle mae gweithdai yn eich helpu i adeiladu eich hyder a dealltwriaeth o gelf a dylunio. 

Byddwch yn arbrofi gydag ystod o ddeunyddiau a ffyrdd o weithio i fynegi a datblygu eich syniadau.  Mae gweithio mewn grwpiau yn rhoi cyfle i chi feithrin cyfeillgarwch ac ymgysylltu ag eraill er mwyn archwilio ystod o gyfryngau celf a dylunio newydd a chyffrous.  Nod y cwrs yw eich galluogi i gynhyrchu corff o waith creadigol wrth ddatblygu eich sgiliau creadigol a phersonol ar hyd y ffordd. 

Mae mwyafrif y myfyrwyr yn defnyddio’r cwrs hwn fel cam ar y ffordd i ddiploma lefel dau mewn celf a dylunio, er gall eraill ddewis llwybrau astudio amgen neu waith llawn amser. 

Ein tudalennau cyfryngau cymdeithasol: 

Facebook:  https://www.facebook.com/CarmarthenSchoolOfArt 

Instagram: https://www.instagram.com/feartanddesign_csoa/

https://www.instagram.com/carmarthenschoolofart/ 

Cipolwg

  Llawn Amser

  Blwyddyn

  Campws Pibwrlwyd

Nodweddion y Rhaglen


Elfen ganolog o’r cwrs yw datrys problemau wrth weithio trwy dasgau cyffrous, cymryd risgiau, arbrofi a datblygu syniadau newydd. 

Bydd prosiectau ysgogol ac ymestynnol yn eich herio i feddwl ynghylch sut a pham rydych chi’n gwneud gwaith celf. 

Bydd trafodaethau stiwdio a llyfrgell gyda’ch tiwtoriaid a’ch cymheiriaid yn rhoi cyfle i chi edrych ar waith artistiaid a dylunwyr eraill, a fydd yn ei dro yn rhoi’r hyder i chi siarad am eich gwaith eich hun. 

Cynnwys y Rhaglen


Mae’r cwrs hwn yn cynnwys wyth uned sy’n cwmpasu amrywiaeth o bynciau celf, dylunio a chyfryngau, gan gynnwys gwaith 2D, 3D a gwaith seiliedig ar amser, ymchwil, ymwybyddiaeth gyd-destunol, sgiliau datblygiad creadigol a sgiliau dilyniant. 

Mae’r cwrs hwn hefyd yn cynnwys Sgiliau Hanfodol ynghyd ag uned iaith Gymraeg a sgiliau cyflogadwyedd.

Dilyniant a Chyflogaeth


Cwrs rhagarweiniol yw hwn, lle mae gweithdai yn eich helpu i adeiladu eich hyder a dealltwriaeth o gelf a dylunio. 

Byddwch yn arbrofi gydag ystod o ddeunyddiau a ffyrdd o weithio i fynegi a datblygu eich syniadau.

Mae gweithio mewn grwpiau yn rhoi cyfle i chi feithrin cyfeillgarwch ac ymgysylltu ag eraill er mwyn archwilio ystod o gyfryngau celf a dylunio newydd a chyffrous.  Nod y cwrs yw eich galluogi i gynhyrchu corff o waith creadigol wrth ddatblygu eich sgiliau creadigol a phersonol ar hyd y ffordd. 

Mae mwyafrif y myfyrwyr yn defnyddio’r cwrs hwn fel cam ar y ffordd i ddiploma lefel dau mewn celf a dylunio, er gall eraill ddewis llwybrau astudio amgen neu waith llawn amser. 

Asesu'r Rhaglen


Caiff yr holl unedau eu hasesu a’u dilysu’n fewnol ac eithrio’r prosiect mawr terfynol, a gymedrolir yn  allanol gan Brifysgol y Celfyddydau Llundain (UAL).

Asesir pob uned ar waith portffolio’r myfyrwyr, yn ychwanegol i hyn mae’r uned prosiect mawr terfynol hefyd yn diweddu gydag arddangosfa a asesir.

Gofynion y Rhaglen


Bydd angen i bob ymgeisydd ddod â phortffolio o waith celf, crefft a dylunio i’w cyfweliad.  

Bydd angen i ymgeisydd ar gyfer y cwrs lefel un hwn feddu ar naill ai: tri TGAU graddau A* - G mewn naill ai Saesneg/Cymraeg (iaith gyntaf) neu fathemateg neu gyfwerth, neu fod wedi cwblhau cwrs cyflwyniad i’r coleg Dechrau Newydd neu fod â phortffolio o waith celf, dylunio a chrefft.

Byddem yn annog dysgwyr nad oes ganddynt unrhyw gymwysterau neu brofiad blaenorol i gwblhau’r cwrs cyflwyniad i’r coleg Dechrau Newydd cyn y lefel un er mwyn datblygu sgiliau llythrennedd, cyfathrebu a chreadigol addas.  Fodd bynnag, caiff addasrwydd ar gyfer y cwrs hwn ei asesu yn y cyfweliad. 

Costau Ychwanegol


Mae yna ffi stiwdio o £100 ar gyfer y cwrs hwn a fydd yn darparu deunyddiau sylfaenol i chi ddatblygu gwaith ymarferol yn ein gweithdy a'n cyfleusterau stiwdio.  Fodd bynnag, mae’n debygol y byddwch yn mynd i gostau ychwanegol ar gyfer deunyddiau arbenigol.   

Mae’n ofynnol i bob dysgwr dalu ffi gweinyddu o £25 cyn cofrestru. 

Bydd angen i chi ddarparu eich deunydd ysgrifennu eich hun a hefyd gallwch fynd i gostau os yw'r adran yn trefnu ymweliadau addysgol.