Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Disgrifiad o'r Rhaglen


Sianelwch eich brwdfrydedd i mewn i flwyddyn werth chweil o ddatblygiad personol a chreadigol.

Mae'r cwrs hwn yn ddelfrydol ar gyfer myfyrwyr sydd eisiau ymestyn eu profiad o gelf, dylunio a’r cyfryngau, a datblygu eu gallu a'u hyder. Mae mwyafrif y myfyrwyr yn defnyddio’r cwrs hwn fel cam ar y ffordd i Ddiploma Lefel 3 mewn Celf a Dylunio, er gall eraill ddewis llwybrau astudio pellach gwahanol neu waith llawn amser.

Byddwch yn gwneud gwaith eich hun, ac yn archwilio ystod o brosesau newydd, megis gweithio gyda phatrymau arwyneb, pren, cerameg, metelau, print, ffotograffiaeth a chyfryngau digidol. Bydd yna gyfleoedd i archwilio lluniadu, gwneud marciau a dod o hyd i ffyrdd i gofnodi, deall a mynegi’r byd o’ch cwmpas.

 

Cipolwg

  Llawn Amser

  Blwyddyn

  Campws Pibwrlwyd

Nodweddion y Rhaglen


Elfen ganolog o’r cwrs yw datrys problemau wrth weithio trwy dasgau cyffrous, cymryd risgiau, a datblygu syniadau newydd.  Bydd prosiectau ysgogol ac ymestynnol yn eich herio i feddwl sut a pham rydych chi’n gwneud gwaith celf.

Bydd trafodaethau stiwdio a llyfrgell gyda’ch tiwtoriaid a’ch cymheiriaid yn rhoi cyfle i chi edrych ar waith artistiaid a dylunwyr eraill, a fydd yn ei dro yn rhoi’r hyder i chi siarad am eich gwaith eich hun.

Cynnwys y Rhaglen


Mae’r cwrs Diploma Lefel 2 Celf a Dylunio yn cynnwys 8 uned sy’n cwmpasu amrywiaeth o bynciau celf, dylunio a chrefft, gan gynnwys 2D, 3D a gwaith seiliedig ar amser, ymchwil, ymwybyddiaeth gyd-destunol, sgiliau datblygiad creadigol a sgiliau dilyniant.

Mae'r cwrs hwn hefyd yn cynnwys Sgiliau Hanfodol ynghyd ag uned iaith Gymraeg a Sgiliau Cyflogadwyedd. 

Dilyniant a Chyflogaeth


Byddwch yn cael digonedd o gymorth wrth ddod o hyd i ffyrdd newydd i ymchwilio ac ymholi, a bydd eich holl brofiadau ar y cwrs yn eich helpu i ddarganfod eich cryfderau creadigol.

Bydd cwblhau’r cwrs yn llwyddiannus yn eich galluogi i symud ymlaen i gyrsiau lefel uwch megis y rhaglen Celf a Dylunio Lefel 3, ac mae’n darparu sgiliau a all arwain at hyfforddiant mewn amrywiaeth eang o alwedigaethau.

Asesu'r Rhaglen


Caiff yr holl unedau eu hasesu a’u dilysu’n fewnol, ac eithrio’r prosiect mawr terfynol, a gymedrolir yn allanol gan Brifysgol y Celfyddydau Llundain (UAL). 

Asesir pob uned ar waith portffolio’r myfyriwr, yn ychwanegol i hyn mae’r uned prosiect mawr terfynol yn diweddu gydag arddangosfa a asesir.

Gofynion y Rhaglen


Bydd angen i bob ymgeisydd ddod â phortffolio o waith celf, crefft a dylunio i’w cyfweliad. Caiff addasrwydd ar gyfer y cwrs hwn ei asesu yn y cyfweliad.

Bydd angen i ymgeisydd ar gyfer y Lefel 2 feddu ar: 4 TGAU graddau A* - D gyda 2 radd C, gydag un naill ai yn y Gymraeg (iaith gyntaf)/Saesneg neu Fathemateg. Neu wedi cwblhau cymhwyster galwedigaethol L1 yn llwyddiannus mewn pwnc perthnasol.

Mae Saesneg a Mathemateg yn rhan annatod o'r cwrs. Bydd myfyrwyr nad oes ganddynt hyd yn hyn y graddau C neu uwch angenrheidiol yn cael addysgu a chymorth ychwanegol i astudio ar gyfer naill ai TGAU neu Sgiliau Hanfodol yn dibynnu ar raddau TGAU blaenorol.

Cyfryngau cymdeithasol:

Facebook: https://www.facebook.com/CarmarthenSchoolOfArt

Instagram: https://www.instagram.com/feartanddesign_csoa/

https://www.instagram.com/carmarthenschoolofart/

Costau Ychwanegol


Mae yna ffi stiwdio o £75 ar gyfer y cwrs hwn, a bydd hyn yn darparu deunyddiau sylfaenol i chi ar gyfer datblygu gwaith ymarferol.

Mae’n ofynnol i bob dysgwr dalu ffi gweinyddu o £45 cyn cofrestru.

Bydd angen i chi ddarparu eich deunydd ysgrifennu eich hun, a hefyd gallwch fynd i gostau os yw'r adran yn trefnu ymweliadau addysgol.