Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Disgrifiad o'r Rhaglen


Sianelwch eich brwdfrydedd i flwyddyn werth chweil o ddatblygiad personol a chreadigol.  

Mae'r cwrs hwn yn ddelfrydol ar gyfer myfyrwyr sydd eisiau ymestyn eu profiad o gelf, dylunio a chyfryngau, a datblygu eu gallu a'u hyder.  

Mae mwyafrif y myfyrwyr yn defnyddio’r cwrs hwn fel cam ar y ffordd i ddiploma lefel tri mewn celf a dylunio, er gall eraill ddewis llwybrau astudio pellach amgen neu waith llawn amser. 

Byddwch yn creu eich gwaith eich hun ac yn archwilio ystod o brosesau newydd, megis gweithio gyda phatrymau arwyneb, pren, cerameg, metelau, print, ffotograffiaeth a chyfryngau digidol.  Bydd yna gyfleoedd i chi ymdaflu i luniadu, gwneud marciau a dod o hyd i ffyrdd i gofnodi, deall a chyfleu’r byd o’ch cwmpas. 

Ein tudalennau cyfryngau cymdeithasol:

Facebook:  https://www.facebook.com/CarmarthenSchoolOfArt 

Instagram: https://www.instagram.com/feartanddesign_csoa/ 

https://www.instagram.com/carmarthenschoolofart/ 

Cipolwg

  Llawn Amser

  Blwyddyn

  Campws Pibwrlwyd

Nodweddion y Rhaglen


Elfen ganolog o’r cwrs yw datrys problemau wrth weithio trwy dasgau cyffrous, cymryd risgiau, a datblygu syniadau newydd.  Bydd prosiectau ysgogol ac ymestynnol yn eich herio i feddwl sut a pham rydych chi’n gwneud gwaith celf.

Bydd trafodaethau stiwdio a llyfrgell gyda’ch tiwtoriaid a’ch cymheiriaid yn rhoi cyfle i chi edrych ar waith artistiaid a dylunwyr eraill, a fydd yn ei dro yn rhoi’r hyder i chi siarad am eich gwaith eich hun.

Cynnwys y Rhaglen


Mae’r cwrs Diploma Lefel 2 Celf a Dylunio yn cynnwys 8 uned sy’n cwmpasu amrywiaeth o bynciau celf, dylunio a chrefft, gan gynnwys 2D, 3D a gwaith seiliedig ar amser, ymchwil, ymwybyddiaeth gyd-destunol, sgiliau datblygiad creadigol a sgiliau dilyniant.

Mae'r cwrs hwn hefyd yn cynnwys Sgiliau Hanfodol ynghyd ag uned iaith Gymraeg a Sgiliau Cyflogadwyedd. 

Dilyniant a Chyflogaeth


Byddwch yn cael digonedd o gymorth wrth ddod o hyd i ffyrdd newydd i ymchwilio ac ymholi, a bydd eich holl brofiadau ar y cwrs yn eich helpu i ddarganfod eich cryfderau creadigol.

Bydd cwblhau’r cwrs yn llwyddiannus yn eich galluogi i symud ymlaen i gyrsiau lefel uwch megis y rhaglen Celf a Dylunio Lefel 3, ac mae’n darparu sgiliau a all arwain at hyfforddiant mewn amrywiaeth eang o alwedigaethau.

Asesu'r Rhaglen


Caiff yr holl unedau eu hasesu a’u dilysu’n fewnol, ac eithrio’r prosiect mawr terfynol, a gymedrolir yn allanol gan Brifysgol y Celfyddydau Llundain (UAL). 

Asesir pob uned ar waith portffolio’r myfyriwr, yn ychwanegol i hyn mae’r uned prosiect mawr terfynol yn diweddu gydag arddangosfa a asesir.

Gofynion y Rhaglen


Bydd angen i bob ymgeisydd ddod â phortffolio o waith celf, crefft a dylunio i’w cyfweliad.  Caiff addasrwydd ar gyfer y cwrs hwn ei asesu yn y cyfweliad.     

Bydd angen i ymgeisydd ar gyfer y cwrs lefel dau feddu ar bedwar TGAU  graddau A* - D gyda dwy radd C, un naill ai'n Saesneg/Cymraeg (iaith gyntaf) neu fathemateg.  Neu wedi cwblhau cymhwyster galwedigaethol lefel un yn llwyddiannus mewn pwnc perthnasol.

Mae Saesneg a mathemateg yn rhan annatod o'r cwrs.  Bydd myfyrwyr nad oes ganddynt hyd yn hyn y graddau C neu uwch angenrheidiol yn cael addysgu a chymorth ychwanegol i astudio ar gyfer naill ai TGAU neu Sgiliau Hanfodol yn dibynnu ar raddau TGAU blaenorol. 

Costau Ychwanegol


Mae yna ffi stiwdio o £100 ar gyfer y cwrs hwn a fydd yn darparu deunyddiau sylfaenol i chi ddatblygu gwaith ymarferol yn ein gweithdy a'n cyfleusterau stiwdio. 

Mae’n ofynnol i bob dysgwr dalu ffi gweinyddu o £25 cyn cofrestru. 

Bydd angen i chi ddarparu eich deunydd ysgrifennu eich hun a hefyd gallwch fynd i gostau os yw'r adran yn trefnu ymweliadau addysgol.