Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Disgrifiad o'r Rhaglen


Mae’r cwrs hwn yn rhoi cyfle delfrydol i’r myfyrwyr hynny sydd â diddordeb yn y celfyddydau gweledol i archwilio, datblygu ac ehangu eu brwdfrydedd creadigol o fewn strwythur cymhwyster sydd yn ysgogol ac ymestynnol ac sy’n helpu darparu proses bontio gefnogol o addysg bellach i addysg uwch.

Caiff ei gyflwyno dros ddwy flynedd a bydd cynnwys y cwrs yn sicrhau y bydd yn dysgu i chi’r sgiliau, y wybodaeth a’r ddealltwriaeth sydd eu hangen arnoch i symud ymlaen i gyrsiau gradd Addysg Uwch Lefel 4 i 6, neu addysg neu gyfleoedd hyfforddiant eraill.

Yn y flwyddyn gyntaf byddwch yn archwilio ystod o ddisgyblaethau a phrosesau celf a dylunio a fydd yn llywio eich dewis o arbenigedd yn yr ail flwyddyn.

Yn yr ail flwyddyn byddwch yn datblygu Prosiect Mawr o fewn y ddisgyblaeth ddewisol hon ac yn cynhyrchu portffolio gweledol sy’n addas ar gyfer ceisiadau am raddau celf a dylunio arbenigol a chyfleoedd gwaith.

Cyfryngau cymdeithasol: 

Facebook:  https://www.facebook.com/CarmarthenSchoolOfArt

Instagram: https://www.instagram.com/feartanddesign_csoa/ 

https://www.instagram.com/carmarthenschoolofart/ 

Cipolwg

  Llawn Amser

  2 flynedd

  Campws Pibwrlwyd

Nodweddion y Rhaglen


Mae’r cwrs yn cynnwys amrywiaeth o ddatblygiad sgiliau, arbrofi a symbyliad ar draws ystod o ddisgyblaethau. Ei nod yw rhoi cipolwg i chi ar ymwybyddiaeth feirniadol a chyd-destunol yn ogystal â chael dealltwriaeth o ystod o ddulliau a sgiliau priodol i ddatrys problemau creadigol cymhleth a chyflwyno gwaith i gynulleidfaoedd priodol.

Yn ei dro, mae hyn yn eich helpu i adnabod y maes penodol o fewn celf a dylunio y dymunwch arbenigo ynddo.  

Mae sylwadau tiwtor a chymheiriaid yn rhoi modd i adfyfyrio’n effeithiol a phriodol ar sgiliau, dulliau, gweithredoedd a chanlyniadau eich gwaith.  Mae hyn yn eich annog i gymryd perchnogaeth o’ch dysgu eich hun, eich datblygiad a gwneud penderfyniadau.

Cynnwys y Rhaglen


Ym mlwyddyn un mae’r cwrs Diploma Lefel 3 Celf a Dylunio’n cynnwys 9 uned sy’n cwmpasu amrywiaeth o bynciau celf, dylunio a chrefft, gan gynnwys 2D, 3D a gwaith seiliedig ar amser, ymchwil, ymwybyddiaeth gyd-destunol, sgiliau datblygiad creadigol a sgiliau dilyniant.

Ym mlwyddyn dau cwblheir 4 uned bellach er mwyn cyflawni’r Diploma Estynedig Lefel 3.

Mae'r cwrs hwn hefyd yn cynnwys Tystysgrif Her Sgiliau neu Sgiliau Hanfodol ynghyd ag uned iaith Gymraeg a Sgiliau Cyflogadwyedd.

Dilyniant a Chyflogaeth


Bydd cwblhau’r Diploma Estynedig lefel tri yn llwyddiannus yn eich galluogi i symud ymlaen i gyrsiau lefel uwch sy’n cynnwys ystod eang o raddau mewn amrywiaeth o bynciau creadigol, ac mae’n darparu’r sgiliau a all arwain at gyfleoedd addysg, hyfforddiant neu gyflogaeth eraill mewn amrywiaeth eang o alwedigaethau.  Mae llawer o’n myfyrwyr yn dewis mynd ymlaen yn uniongyrchol i’n rhaglenni gradd yn Ysgol Gelf Caerfyrddin, y byddwch chi’n gymwys i gael bwrsariaeth dilyniant mewnol o £1,000 ar eu cyfer. 

Asesu'r Rhaglen


Caiff pob uned ei hasesu'n fewnol a'i dilysu'n fewnol ac eithrio'r prosiectau mawr terfynol, sy'n cael eu cymedroli’n allanol gan Brifysgol y Celfyddydau, Llundain (UAL).  

Asesir pob uned ar waith portffolio’r myfyriwr.  Yn ychwanegol at hyn, mae unedau’r prosiect mawr terfynol hefyd yn gorffen gydag arddangosfa sy’n cael ei hasesu. 

Gofynion y Rhaglen


Bydd angen i bob ymgeisydd ddod â phortffolio o waith celf, crefft a dylunio i’w cyfweliad.  Caiff addasrwydd ar gyfer y cwrs hwn ei asesu yn y cyfweliad.     

Bydd angen i ymgeisydd ar gyfer y Diploma Estynedig lefel tri feddu ar bump TGAU graddau A* i C, sy’n cynnwys naill ai Saesneg iaith neu Gymraeg (iaith gyntaf) a mathemateg.    Neu wedi cwblhau cymhwyster galwedigaethol lefel dau yn llwyddiannus mewn pwnc perthnasol.  Mae Saesneg a mathemateg yn rhan annatod o'r cwrs.  Bydd myfyrwyr nad ydynt wedi cael y graddau angenrheidiol ar C neu uwch hyd yn hyn yn cael addysgu a chymorth ychwanegol i astudio ar gyfer naill ai TGAU neu Gymwysterau Sgiliau Hanfodol yn dibynnu ar raddau TGAU blaenorol. 

Costau Ychwanegol


Mae yna ffi stiwdio o £100 y flwyddyn ar gyfer y cwrs hwn a fydd yn darparu deunyddiau sylfaenol i chi ddatblygu eich gwaith ymarferol yn ein gweithdy a'n cyfleusterau stiwdio.  

Mae’n ofynnol i bob dysgwr dalu ffi gweinyddu o £25 cyn cofrestru. 

Bydd angen i chi ddarparu eich deunydd ysgrifennu eich hun a hefyd gallwch fynd i gostau os yw'r adran yn trefnu ymweliadau addysgol.