Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Disgrifiad o'r Rhaglen


Côd UCAS: C22

Côd Cwrs: W000

Mae'r rhaglen radd Celf a Dylunio Amlddisgyblaethol yn Ysgol Gelf Caerfyrddin, Coleg Sir Gâr, yn galluogi myfyrwyr i ddatblygu eu gradd bwrpasol eu hunain, gan ddethol cyfuniad o fodiwlau wedi'u dewis allan o ddwy o'n graddau arbenigol sydd yn targedu eu doniau a'u diddordebau penodol eu hunain. Er enghraifft, cerflunio a darlunio digidol; ffasiwn a thecstilau; cerameg a gemwaith a ffotograffiaeth. 

Rydym yn deall y gall fod yn anodd ar brydiau i fyfyrwyr ddewis gradd os oes ganddynt amrywiol gryfderau, diddordebau a galluoedd artistig, a gall dewis un radd arbenigol olygu eu bod yn fforffedu un diddordeb er mwyn dilyn un arall. Felly, gall y syniad y gallant gyfuno eu doniau dan ymbarél gradd Amlddisgyblaethol fod yn apelgar iawn.

Fodd bynnag, nid yw'n radd i'w dilyn heb wneud cryn dipyn o waith meddwl. Rhaid i'r myfyriwr Amlddisgyblaethol fod yn dda am reoli amser a bod yn drefnus. Dylai fod yn barod i gymdeithasu a rhyngweithio ag amrywiaeth o grwpiau myfyrwyr gan y bydd ei amserlen bersonol yn croesi i wahanol raglenni arbenigol. Mae'r rhyngweithio hwn rhwng dwy ddisgyblaeth wahanol yn datblygu cyfleoedd i arloesi, yn galluogi myfyrwyr i weithio ar draws cyd-destunau celf a dylunio ac yn arwain at ymarfer creadigol amrywiol, cyffrous ac amlochrog.

Cipolwg

  Llawn Amser / Rhan Amser

  3 blynedd yn llawn amser; gellir astudio yn rhan-amser. 

  Campws Ffynnon Job

Nodweddion y Rhaglen


Mae Ysgol Gelf Caerfyrddin yn adnabyddus am ei naws 'deuluol', rydym yn cynnig polisi drws agored lle caiff myfyrwyr eu hannog i drafod modiwlau arfaethedig gyda thiwtoriaid profiadol cyn ffurfioli eu rhaglen astudio. Mae meintiau'r dosbarthiadau yn fach ac mae'r cyswllt â thiwtoriaid heb ei ail. Bydd gennych weithfan unigol a mynediad i stiwdios a gweithdai penodol sydd yn gysylltiedig â'r adrannau yr ydych yn bwriadu astudio ar eu traws. Gweler y Disgrifydd a Nodweddion Rhaglen sy'n benodol ar gyfer eich dwy adran radd arbenigol ddewisol am ragor o wybodaeth.

Mae'r cwrs yn cefnogi datblygiad eich ymarfer stiwdio gan roi pwyslais ar grefft a sgil. Mae darlithoedd a dialog gyd-destunol yn eich galluogi i leoli eich hun a'ch ymarfer o safbwynt hanes celf a meddwl beirniadol cyfoes, fel eich bod yn barod i ymchwilio i'ch diddordebau eich hun a'u mapio. Mae cyfleoedd mynych i gymryd rhan mewn arddangosfeydd cyhoeddus, digwyddiadau, cystadlaethau a phrosiectau byw (yn dibynnu ar y modiwlau a ddewisir) yn eich paratoi'n broffesiynol ar gyfer ystod eang o yrfaoedd posibl. Mae'r holl sgiliau hyn yn drosglwyddadwy ar draws ystod o gyd-destunau proffesiynol. Mae'r myfyrwyr yn mynychu gweithdai yn ystod eu blwyddyn gyntaf lle maent yn dysgu sgiliau trwy arbrofi mewn amgylchedd addysgu hamddenol a chynhwysol.

Cynnwys y Rhaglen


Blwyddyn 1 – Blwyddyn seiliedig ar sgiliau a gyflwynir drwy gyfres o weithdai. Mae'r flwyddyn ar ffurf wyth modiwl i gyd, mae pedwar yn orfodol ac yna mae'r myfyrwyr yn dewis pedwar ar draws eu dwy ddisgyblaeth ddewisol. Mae'r modiwlau gorfodol yn cwmpasu Datblygu Iaith Weledol, Sgiliau Astudio a Datblygu Iaith Feirniadol a Chyd-destunol, Damcaniaethau Estheteg a Phrosiect Creadigol. Ar gyfer y pedwar modiwl dewisol gweler fanylion cynnwys rhaglen y ddwy radd arbenigol y mae gennych ddiddordeb ynddynt.

Blwyddyn 2 – Blwyddyn ddatblygiadol sydd wedi'i llunio i ganiatáu i chi gymhwyso'r sgiliau a enillwyd ym mlwyddyn un i nodi cryfderau personol a meysydd diddordeb o fewn ystod o gyd-destunau perthnasol i ddiwydiant. Mae'r flwyddyn yn cynnwys pum modiwl i gyd, mae tri yn orfodol ac yna mae'r dysgwyr yn dewis dau ar draws eu dwy ddisgyblaeth ddewisol. Mae'r modiwlau gorfodol yn cwmpasu Sgiliau Proffesiynol, Diwylliant Gweledol a Materol a Phrosiect Arbenigol. Ar gyfer y ddau fodiwl dewisol gweler fanylion cynnwys rhaglen y ddwy radd arbenigol y mae gennych ddiddordeb ynddynt.

Blwyddyn 3 – Briff personol wedi'i gyd-drafod sy'n caniatáu i chi gyfnerthu eich ymarfer ac adeiladu portffolio i baratoi ar gyfer symud ymlaen yn y dyfodol ac uchelgeisiau personol. Mae'r flwyddyn yn cynnwys pedwar modiwl, pob un ohonynt yn seiliedig ar brosiectau unigol: Methodoleg Ymchwil Gweledol, Safbwyntiau Damcaniaethol o Ymarfer, Sgiliau Proffesiynol: Menter a Chyflogadwyedd a Phrosiect Mawr; sydd yn diweddu mewn cyfle i arddangos eich gwaith mewn sioe radd derfynol.

Dilyniant a Chyflogaeth


Caiff hyn ei ddylanwadu gan feysydd arbenigol y ddwy raglen radd a ddewisir. Artist neu ddylunydd llawrydd gyda'r potensial ar gyfer ymarfer cyfryngau cymysg, entrepreneur, addysgwr, rheoli dyluniadau, artist cymunedol, rheoli digwyddiadau, therapydd celf, gweinyddwr celfyddydau, curadur arddangosfeydd, astudiaeth ôl-raddedig (MA, PhD) ac ati.

Asesu'r Rhaglen


Asesir yn barhaus trwy sesiynau gweithdy llawn, trafodaethau beirniadol, asesu ffurfiannol a chrynodol gydag adborth clywedol ac ysgrifenedig.

Gofynion y Rhaglen


Gofynion mynediad

Derbynnir pwyntiau sgôr tariff: O leiaf 96 pwynt neu allu portffolio cyfwerth ar gyfer ymgeiswyr hyn.

Gweithdrefnau dewis

Mae angen i bob ymgeisydd wneud cais ar-lein trwy UCAS, ein côd Sefydliad UCAS yw C22 chôd y cwrs yw W000. Bydd y ceisiadau'n cael eu gwneud ar sail y cais UCAS, graddau a ragwelir (os yn berthnasol), geirda UCAS a chyfweliad un i un. Mae Cyfarwyddwyr y Rhaglen yn cyfweld pob ymgeisydd ac yn trafod eich portffolio gwaith celf a'ch uchelgeisiau gyda chi. Mae hyn yn rhan hollbwysig o'n proses ddewis i sicrhau bod y cwrs yn iawn i chi a'ch bod chi yn iawn i'r cwrs. O ganlyniad i'r ffaith ein bod yn meithrin perthynas gyda chi o'r dechrau mae ein cyfraddau gadael yn isel. Rydym yn ymdrechu'n barhaus i droi myfyrwyr yn ymarferwyr proffesiynol llwyddiannus.

Rydym yn croesawu ymgeiswyr hyn â phrofiad blaenorol perthnasol ac yn eu hystyried yn unigol. Bydd myfyrwyr rhyngwladol yn cael eu cyfweld trwy fideo-gynadledda.

Cyfryngau Cymdeithasol

https://www.facebook.com/CSOAMultidisc/

https://www.facebook.com/CarmarthenSchoolOfArt

https://www.instagram.com/multidis_csoa/

https://www.instagram.com/carmarthenschoolofart/

Costau Ychwanegol


Nid oes unrhyw ffi Stiwdio ychwanegol.  Fodd bynnag, mae'n debygol y byddwch yn mynd i gostau ychwanegol ar gyfer deunyddiau arbenigol, argraffu ac ar gyfer teithiau’n berthnasol i’r cwrs.