Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Disgrifiad o'r Rhaglen


Côd UCAS: C22

Côd Cwrs: WW27

Mae athroniaeth y cwrs ar gyfer Cerameg a Gemwaith: Gwneuthurwr 3D yn Ysgol Gelf Caerfyrddin yng Ngholeg Sir Gâr yn seiliedig ar ddysgu trwy wneud ac arbrofi â deunyddiau ynghyd â phwysigrwydd darganfod unigol wedi'i lywio gan ymchwil personol. Caiff gweithdai ymarferol, sydd yn dysgu prosesau traddodiadol a chyfoes mewn cerameg a gemwaith, eu cyflwyno i grwpiau bach, lle mae'r myfyrwyr yn archwilio eu syniadau a'u potensial dylunio trwy greu ar ffurf 3D llawn mynegiant.

Caiff y myfyrwyr eu tiwtora gan wneuthurwyr profiadol sydd â'u hymarfer proffesiynol eu hunain ac mae'r cyswllt â thiwtoriaid heb ei ail. Mae'r tîm hwn o staff hynod frwdfrydig yn canolbwyntio ar nodi doniau'r myfyrwyr, gan feithrin sgiliau ymarferol a beirniadol a hwyluso llais creadigol unigol y myfyriwr. Yn Ysgol Gelf Caerfyrddin credwn fod yr elfennau cyfunol hyn wrth wraidd dylunio da a'u bod yn sylfaenol yn y broses o wneud gwaith cyfoes o ansawdd.

Erbyn y drydedd flwyddyn gall y myfyrwyr arbenigo mewn meysydd cerameg a gemwaith penodol neu ddatblygu gwaith ar draws y ddwy farchnad gyda'r potensial cyffrous o gynhyrchu arteffactau cyfryngau cymysg mewn ystod o gyd-destunau celf, dylunio a chrefft.

Cipolwg

  Llawn Amser / Rhan Amser

  3 blynedd yn llawn amser; gellir astudio yn rhan-amser.

  Campws Ffynnon Job

Nodweddion y Rhaglen


Byddwch yn astudio mewn ysgol gelf draddodiadol, a adeiladwyd yn bwrpasol yn y 1970au. Byddwch yn gweithio'n agos gyda'r staff ac mae ganddynt i gyd eu hymarfer arbenigol proffesiynol. Bob blwyddyn byddwch yn cael eich gweithfan unigol eich hun a mynediad i weithdai cerameg a gemwaith pwrpasol. Mae'r rhain yn cynnwys mannau pwrpasol ar gyfer castio slip a gwaith plastr, ffabrigo gemwaith, enamlo a chastio metel, taflu, labordy gwydro, ystod eang o odynau nwy a thrydan, cyfleusterau tanio raku a thanio mewn pydew, torri â laser a thechnoleg printio ceramig a metel decal o'r radd flaenaf.

Mae'r cwrs astudio yn cefnogi datblygiad eich ymarfer stiwdio gan roi pwyslais ar grefft a sgil. Mae darlithoedd a dialog gyd-destunol yn eich galluogi i leoli eich hun a'ch ymarfer o safbwynt hanes celf a meddwl beirniadol cyfoes, fel eich bod yn barod i ymchwilio i'ch diddordebau a'u mapio gan sicrhau bod eich syniadau yn rhai gwybodus. Caiff dialog rhwng adrannau ei annog, sydd yn cynnig cyfleoedd am gydweithio a rhyngweithio cyffrous.

Mae'r myfyrwyr yn cymryd rhan mewn arddangosfeydd cyhoeddus, digwyddiadau a chystadlaethau arbenigol sydd yn eu paratoi'n broffesiynol ar gyfer dyheadau gyrfaol y dyfodol. Mae'r holl sgiliau hyn yn drosglwyddadwy ar draws ystod o gyd-destunau proffesiynol lle mae meddwl beirniadol a chreadigol wedi'i ddysgu, a gysylltir yn draddodiadol ag ymarfer celf, bellach yn rhywbeth y mae galw cynyddol amdano ym myd masnach a busnes.

Cynnwys y Rhaglen


Blwyddyn 1 – Blwyddyn seiliedig ar sgiliau a gyflwynir trwy gyfres o weithdai. Mae'r flwyddyn ar ffurf wyth modiwl: Technolegau Ceramig, Deunyddiau a Dulliau Gemwaith, Cynnyrch Ceramig, Cyfryngau Cymysg 3D, Datblygu Iaith Weledol, Sgiliau Astudio a Datblygu Iaith Feirniadol a Chyd-destunol, Damcaniaethau Estheteg a Phrosiect Creadigol.

Blwyddyn 2 – Blwyddyn ddatblygiadol sydd wedi'i llunio i ganiatáu i chi gymhwyso'r sgiliau a enillwyd ym mlwyddyn un i nodi cryfderau personol a meysydd diddordeb o fewn ystod o gyd-destunau perthnasol i ddiwydiant. Mae'r flwyddyn yn cynnwys pum modiwl: Sgiliau Stiwdio, Prosiect Celf a Dylunio Deongliadol, Sgiliau Proffesiynol, Diwylliant Gweledol a Materol a Phrosiect Arbenigol.

Blwyddyn 3 – Briff personol wedi'i gyd-drafod sy'n caniatáu i chi gyfnerthu eich ymarfer ac adeiladu portffolio i baratoi ar gyfer symud ymlaen yn y dyfodol ac uchelgeisiau personol. Mae'r flwyddyn yn cynnwys pedwar modiwl, pob un ohonynt yn seiliedig ar brosiectau unigol: Methodoleg Ymchwil Gweledol, Safbwyntiau Damcaniaethol o Ymarfer, Sgiliau Proffesiynol: Menter a Chyflogadwyedd a Phrosiect Mawr; sydd yn diweddu mewn cyfle i arddangos eich gwaith mewn sioe radd derfynol.

 

Dilyniant a Chyflogaeth


Dylunydd-Wneuthurwr 3D annibynnol, artist neu ddylunydd cerameg a gemwaith, crochenydd stiwdio, gwneuthurwr modelau ar gyfer y theatr a ffilmiau, dylunydd ategolion, artist cymhwysol, addysgwr, curadur arddangosfeydd, prynwr adwerthu, gweinyddwr celfyddydau, gweithiwr celf cymunedol, therapydd celf, ymchwilydd, astudiaeth ôl-raddedig (MA, PhD), arloeswr ac ati.

Asesu'r Rhaglen


Asesir yn barhaus trwy sesiynau gweithdy llawn, trafodaethau beirniadol, asesu ffurfiannol a chrynodol gydag adborth clywedol ac ysgrifenedig.

Gofynion y Rhaglen


Gofynion mynediad

Derbynnir pwyntiau sgôr tariff: O leiaf 96 pwynt neu allu portffolio cyfwerth ar gyfer ymgeiswyr hyn.

Gweithdrefnau dewis

Mae angen i bob ymgeisydd wneud cais ar-lein trwy UCAS, ein côd Sefydliad UCAS yw C22, côd y cwrs WW27. Bydd y cynigion yn cael eu gwneud ar sail y cais UCAS, graddau a ragwelir (os yn berthnasol), geirda UCAS a chyfweliad un i un. Mae Cyfarwyddwyr y Rhaglen yn cyfweld pob ymgeisydd ac yn trafod eich portffolio gwaith celf a'ch uchelgeisiau gyda chi. Mae hyn yn rhan hollbwysig o'n proses ddewis i sicrhau bod y cwrs yn iawn i chi a'ch bod chi yn iawn i'r cwrs. O ganlyniad i'r ffaith ein bod yn meithrin perthynas gyda chi o'r dechrau mae ein cyfraddau gadael yn isel. Rydym yn ymdrechu'n barhaus i droi myfyrwyr yn ymarferwyr proffesiynol llwyddiannus.

Rydym yn croesawu ymgeiswyr hyn â phrofiad blaenorol perthnasol ac yn eu hystyried yn unigol. Bydd myfyrwyr rhyngwladol yn cael eu cyfweld trwy fideo-gynadledda.

 

Cyfryngau Cymdeithasol

https://www.facebook.com/ceramics.jewellery.csoa/

https://www.facebook.com/CarmarthenSchoolOfArt

https://www.instagram.com/ceramicsjewellery_csoa/

https://www.instagram.com/carmarthenschoolofart/

Costau Ychwanegol


Nid oes unrhyw ffi Stiwdio ychwanegol.  Fodd bynnag, mae'n debygol y byddwch yn mynd i gostau ychwanegol ar gyfer deunyddiau arbenigol, argraffu ac ar gyfer teithiau’n berthnasol i’r cwrs.