Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Disgrifiad o'r Rhaglen


Côd UCAS: C22

Côd Cwrs: W221

Datblygwyd y cwrs newydd a chyffrous hwn mewn ymateb i’r diwydiannau creadigol sy’n ehangu sy’n dylanwadu ar ein byd heddiw. Os oes gennych ddiddordeb mewn dylunio gemau a dylunio cysyniad cymeriad, dylunio amgylchedd ar gyfer ffilm neu ddarlunio mae ein cwrs gradd mewn Celf Gysyniadol a Darlunio yn berffaith i chi.

Mae’r cwrs cyffrous hwn yn archwilio dulliau traddodiadol a dulliau newydd amgen o ymdrin â chelf gysyniadol a Darlunio. Bydd ein tiwtoriaid yn eich hyfforddi mewn meddalwedd o safon y diwydiant ac yn dysgu i chi’r technegau diweddaraf a ddefnyddir gan artistiaid cysyniadol a darlunwyr gorau heddiw ac yn eich paratoi ar gyfer y diwydiant creadigol anhygoel hwn.

Gan adeiladu ar hanfodion craidd lluniadu ffigurol, persbectif, cyfansoddiad a goleuo, byddwch yn meistroli ac yn cymhwyso’r technegau diweddaraf a ddefnyddir gan artistiaid cysyniadol a darlunwyr gorau heddiw ac yn eich paratoi ar gyfer y diwydiant anhygoel hwn.  

Cipolwg

  Llawn Amser / Rhan Amser

  3 Blynedd yn Llawn Amser  hyd at 6 Blynedd yn Rhan-amser

  Campws Ffynnon Job

Nodweddion y Rhaglen


Gallwch ddisgwyl rhaglen amrywiol o aseiniadau sy’n tynnu sylw at bwysigrwydd sgiliau technegol o fewn y diwydiant. Mae gan fyfyrwyr fynediad i gyfleusterau gydag ystafelloedd cyfrifiadurol o safon uchel gyda’r fersiynau diweddaraf o feddalweddd safon y diwydiant (gan gynnwys Adobe Suite, Zbrush, Blender ac Autodesk).  Mae adnoddau blaengar yn cynnwys cyfrifiaduron Apple Macintosh o’r radd flaenaf, Microsoft Surface Studio a Wacom Cintiq. A chyda dosbarthiadau bach, mae gan fyfyrwyr ddigon o fynediad i'r cyfleusterau hyn.

Bydd y flwyddyn olaf yn rhoi cyfle i chi arddangos eich gwaith yn y sioe ‘Dylunwyr Newydd’ yn Llundain, ochr yn ochr â graddedigion cenedlaethol a rhyngwladol.

Cynnwys y Rhaglen


Blwyddyn 1 - Blwyddyn yn seiliedig ar sgiliau a gyflwynir trwy gyfres o weithdai. Mae'r flwyddyn yn cynnwys wyth modiwl gan gynnwys Datblygu Iaith Weledol, Prosesau Digidol ac Arfer Digidol Creadigol, Darlunio Digidol Creadigol,  Astudiaethau Beirniadol a Chyd-destunol:  Theorïau Estheteg a Phrosiect Creadigol.

Blwyddyn 2 - Blwyddyn ddatblygiadol a ddyfeisiwyd i ganiatáu i chi gymhwyso'r sgiliau a enillwyd ym mlwyddyn un i nodi cryfderau personol a meysydd diddordeb o fewn ystod o gyd-destunau sy'n berthnasol i'r diwydiant.  Mae’r flwyddyn yn cynnwys pum modiwl: Prosiectau Byw, Cystadlaethau Dylunio, Sgiliau Proffesiynol, Diwylliant Gweledol a Materol a Phrosiect Arbenigol.

Blwyddyn 3 - Briff personol a gyd-drafodwyd sy'n eich galluogi i atgyfnerthu eich arfer ac adeiladu portffolio er mwyn paratoi ar gyfer dilyniant ac uchelgeisiau personol yn y dyfodol. Mae’r flwyddyn yn cynnwys pedwar modiwl, pob un yn seiliedig ar brosiectau unigol: Methodoleg Ymchwil Gweledol, Agweddau Damcaniaethol ar Arfer, Sgiliau Proffesiynol:  Menter a Chyflogadwyedd a Phrosiect Mawr; gan ddiweddu gyda chyfle i arddangos eich gwaith mewn sioe radd derfynol.

Dilyniant a Chyflogaeth


Mae yna dwf aruthrol yn y byd celf gysyniadol a darlunio, gyda chyfleoedd niferus mewn diwydiant amrywiol. Mae’r rhain yn cynnwys swyddi yn y maes gemau, animeiddio a ffilm, gyda marchnadoedd posibl eraill megis darlunio ar gyfer llyfrau, comics, a meysydd eraill niferus sy’n gofyn am ymgeiswyr sydd â sgiliau lluniadu cryf a chreadigrwydd.

Asesu'r Rhaglen


Asesir yn barhaus trwy sesiynau crynhoi gweithdai, trafodaethau beirniadol, asesiad ffurfiannol a chrynodol gydag adborth clywedol ac ysgrifenedig.

Gofynion y Rhaglen


Gofynion mynediad

Pwyntiau sgôr tariff a dderbynnir: O leiaf 96 pwynt neu allu portffolio cyfatebol ar gyfer ymgeiswyr hŷn.

Gweithdrefnau dethol

Mae angen i bob ymgeisydd wneud cais ar-lein drwy UCAS. Ein Côd Sefydliad UCAS yw C22 a chôd y cwrs yw W221. Gwneir cynigion yn seiliedig ar y cais UCAS, graddau disgwyliedig (os yw'n berthnasol), geirda UCAS a chyfweliad un i un. Mae Cyfarwyddwyr Rhaglenni yn cyfweld pob ymgeisydd ac yn trafod eich portffolio o waith celf a’ch uchelgeisiau gyda chi. Mae hon yn rhan hanfodol o'n proses ddethol i sicrhau bod y cwrs yn iawn i chi a'ch bod chi'n iawn ar gyfer y cwrs. Oherwydd datblygu perthynas â chi o'r cychwyn cyntaf, mae ein cyfraddau tynnu’n ôl yn fach iawn. Rydym yn ymdrechu'n barhaus i droi myfyrwyr yn ymarferwyr proffesiynol llwyddiannus.

Mae croeso i ymgeiswyr hŷn sydd â phrofiad blaenorol perthnasol ac fe'u hystyrir ar sail unigol. Bydd ymgeiswyr rhyngwladol yn cael eu cyfweld trwy fideo-gynadledda.

Cyfryngau Cymdeithasol

https://www.facebook.com/conceptArtIllustrationCSOA/

https://www.facebook.com/CarmarthenSchoolOfArt

https://www.instagram.com/concept_art_illustration_csoa/

https://www.instagram.com/carmarthenschoolofart/

Costau Ychwanegol


Nid oes unrhyw ffi Stiwdio ychwanegol.  Fodd bynnag, mae'n debygol y byddwch yn mynd i gostau ychwanegol ar gyfer deunyddiau arbenigol, argraffu ac ar gyfer teithiau’n berthnasol i’r cwrs.