Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Disgrifiad o'r Rhaglen


Côd UCAS: C22

Côd Cwrs: W2H0

Datblygodd y rhaglen Ffasiwn: Dylunio a Llunio Dillad yn Ysgol Gelf Caerfyrddin, Coleg Sir Gâr mewn ymateb i ddiwylliant ffasiwn cyfoes a datblygiadau diweddar yn y diwydiant dylunio ffasiwn. Nod y rhaglen yw datblygu galluoedd a hyder y myfyrwyr mewn dylunio a llunio dillad trwy brofiad a phrosesau ymarferol sydd yn hybu datblygiad hunaniaeth ddylunio unigol. Mae'r dosbarthiadau yn fach o ran maint gyda chyswllt tiwtor heb ei ail.

Mae'r rhaglen yn sicrhau bod y myfyrwyr yn datblygu portffolio o waith dylunio ffasiwn sydd yn berthnasol i'r diwydiant cyfredol.

Mae'r diwydiant ffasiwn yn farchnad gystadleuol sy'n symud yn gyflym. Mae'r rhaglen hon yn datblygu graddedigion adfyfyriol sydd yn unigolion hynod greadigol, annibynnol a chwilfrydig, sydd yn amryddawn ac yn gallu bodloni ei heriau a gweithio'n effeithiol ac yn llwyddiannus yn y cyd-destun proffesiynol hwn. Mae llwyddiant graddedigion yn uchel, gyda llawer o fyfyrwyr yn datblygu eu labeli ffasiwn eu hunain, tra bod eraill wedi cael gwaith yn dylunio mewn tai dylunio mwy o faint neu yn y sector ffasiwn ehangach.

Cipolwg

  Llawn Amser / Rhan Amser

  3 blynedd yn llawn amser, gellir astudio yn rhan-amser

  Ffynnon Job

Nodweddion y Rhaglen


Gallwch ddisgwyl rhaglen amrywiol o aseiniadau sy’n tynnu sylw at bwysigrwydd sgiliau technegol o fewn y diwydiant. Caiff y rhain eu hategu gan gysylltiadau diwydiannol cryf sydd yn darparu ymarfer galwedigaethol tra pherthnasol i chi, gan ymwneud â brandiau megis; House of Fraser, River Island, Howies a George.

Mae’r cwrs yn aelod-goleg o Gyngor Ffasiwn Prydain sy’n nodedig ac sy’n rhoi mynediad i golegau a myfyrwyr i brosiectau ac interniaethau gwerthfawr yn y diwydiant.

Bydd y flwyddyn olaf yn rhoi cyfle i chi arddangos eich gwaith yn Wythnos Ffasiwn y Graddedigion, Llundain ochr yn ochr â graddedigion ffasiwn cenedlaethol a rhyngwladol.

Cynnwys y Rhaglen


Blwyddyn 1 – Blwyddyn seiliedig ar sgiliau a gyflwynir drwy gyfres o weithdai. Mae'r flwyddyn ar ffurf wyth modiwl yn cynnwys Prosesau Cynhyrchu Dyluniadau, Dylunio a Llunio Dillad, Datblygu Iaith Weledol, Prosesau Digidol ac Ymarfer Digidol Creadigol (a ddefnyddir mewn ffasiwn), Sgiliau Astudio a Datblygu Iaith Feirniadol a Chyd-destunol, Astudiaethau Beirniadol a Chyd-destunol: Damcaniaethau Estheteg a Phrosiect Creadigol.

Blwyddyn 2 – Blwyddyn ddatblygiadol sydd wedi'i llunio i ganiatáu i chi gymhwyso'r sgiliau a enillwyd ym mlwyddyn un i nodi cryfderau personol a meysydd diddordeb o fewn ystod o gyd-destunau perthnasol i ddiwydiant. Mae'r flwyddyn yn cynnwys pum modiwl: Prosiectau Byw, Cystadlaethau Dylunio, Sgiliau Proffesiynol, Diwylliant Gweledol a Materol a Phrosiect Arbenigol.

Blwyddyn 3 – Briff personol wedi'i gyd-drafod sy'n caniatáu i chi gyfnerthu eich ymarfer ac adeiladu portffolio i baratoi ar gyfer symud ymlaen yn y dyfodol ac uchelgeisiau personol. Mae'r flwyddyn yn cynnwys pedwar modiwl, pob un ohonynt yn seiliedig ar brosiectau unigol: Methodoleg Ymchwil Gweledol, Safbwyntiau Damcaniaethol o Ymarfer, Sgiliau Proffesiynol: Menter a Chyflogadwyedd a Phrosiect Mawr; sydd yn diweddu mewn cyfle i arddangos eich gwaith mewn sioe radd derfynol.

Dilyniant a Chyflogaeth


Dylunio ffasiwn, darlunio ffasiwn, prynu ffasiwn, rhagweld gogwyddion, steilio, marsiandïaeth weledol, dylunio gwisgoedd ar gyfer ffilmiau/teledu, torri patrymau, technoleg dillad, cynorthwy-ydd samplo, athro/darlithydd ac astudiaeth ôl-raddedig (MA, PhD).

Asesu'r Rhaglen


Asesir yn barhaus trwy sesiynau gweithdy llawn, trafodaethau beirniadol, asesu ffurfiannol a chrynodol gydag adborth clywedol ac ysgrifenedig.

Gofynion y Rhaglen


Gofynion mynediad

Derbynnir pwyntiau sgôr tariff: O leiaf 96 pwynt neu allu portffolio cyfwerth ar gyfer ymgeiswyr hyn.

Gweithdrefnau dewis

Mae angen i bob ymgeisydd wneud cais ar-lein trwy UCAS. Ein côd Sefydliad UCAS yw C22 a chôd y cwrs yw W2H0. Bydd y cynigion yn cael eu gwneud ar sail y cais UCAS, graddau a ragwelir (os yn berthnasol), geirda UCAS a chyfweliad un i un. Mae Cyfarwyddwyr y Rhaglen yn cyfweld pob ymgeisydd ac yn trafod eich portffolio gwaith celf a'ch uchelgeisiau gyda chi. Mae hyn yn rhan hollbwysig o'n proses ddewis i sicrhau bod y cwrs yn iawn i chi a'ch bod chi yn iawn i'r cwrs. O ganlyniad i'r ffaith ein bod yn meithrin perthynas gyda chi o'r dechrau mae ein cyfraddau gadael yn isel. Rydym yn ymdrechu'n barhaus i droi myfyrwyr yn ymarferwyr proffesiynol llwyddiannus.

Rydym yn croesawu ymgeiswyr hyn â phrofiad blaenorol perthnasol ac yn eu hystyried yn unigol. Bydd myfyrwyr rhyngwladol yn cael eu cyfweld trwy fideo-gynadledda.

Cyfryngau Cymdeithasol

https://www.facebook.com/Carmarthenschoolofartfashion/

https://www.facebook.com/CarmarthenSchoolOfArt

https://www.instagram.com/fashion_csoa/

https://www.instagram.com/carmarthenschoolofart/

Costau Ychwanegol


Nid oes unrhyw ffi Stiwdio ychwanegol.  Fodd bynnag, mae'n debygol y byddwch yn mynd i gostau ychwanegol ar gyfer deunyddiau arbenigol, argraffu ac ar gyfer teithiau’n berthnasol i’r cwrs.