Galluogi'r Bar Hygyrchedd

BA (Anrh) Celfyddyd Gain: Peintio, Lluniadu a Gwneud Printiau

Disgrifiad o'r Rhaglen


Côd UCAS: C22

Côd Cwrs: W101 

Mae'r cwrs Celfyddyd Gain: Peintio, Lluniadu a Gwneud Printiau yn Ysgol Gelf Caerfyrddin, Coleg Sir Gâr yn dysgu myfyrwyr sut i drin paent, lluniadu a gwneud printiau mewn gweithdai bach heb fod yn fwy na 18 o fyfyrwyr; gan astudio deunydd pwnc traddodiadol megis bywyd llonydd a pheintio ffigyrau. Mae'r myfyrwyr yn mynychu gweithdai yn y flwyddyn gyntaf, gan ddysgu trwy arbrofi mewn amgylchedd addysgu hwyliog a chynhwysol. Mae'r holl fyfyrwyr yn dysgu ac yn datblygu sgiliau lluniadu cynrychioliadol trwy arsylwi bywyd go iawn yn agos. Rhoddir yr un arwyddocâd i hyn ag i ddulliau cysyniadol o wneud celfyddyd gain gyfoes.

Caiff dulliau unigol eu cefnogi gan ddarlithwyr sydd â'u hymarferion eu hunain gan gynnwys: peintio, lluniadu, gwneud printiau, gosod, celfyddyd benodol i safle a chelfyddyd gain draws-ddisgyblaethol. Mae pob trywydd yn cynnwys maes eang ymarfer celfyddyd gain i alluogi arbenigedd ac i fynd i'r afael â hoffterau unigol. Gallwch ystyried y posibilrwydd o weithio ar draws ffiniau a thechnolegau i ddilyn eich diddordebau a'ch sgiliau personol. Caiff dialog ei annog rhwng adrannau, sydd yn cynnig cyfleoedd cydweithio a rhyngweithio cyffrous.

Cipolwg

  Llawn Amser / Rhan Amser

  3 blynedd yn llawn amser; gellir astudio yn rhan-amser

  Campws Ffynnon Job

Nodweddion y Rhaglen


Byddwch yn astudio mewn ysgol gelf draddodiadol, a adeiladwyd yn bwrpasol yn y 1970au. Mae'r artistiaid y byddwch yn gweithio gyda nhw yn rhai proffesiynol sydd â phroffiliau arddangos parhaus a rhyngwladol. Mae ein hysgol gelf yn cynnig gweithfannau unigol a stiwdios penodol i chi ar gyfer bywluniadu, peintio, a stiwdio brintio bwrpasol ar gyfer gwaith bloc pren, lithograffeg carreg ac ysgythru.

Mae'r cwrs yn cefnogi datblygiad eich ymarfer stiwdio gan roi pwyslais ar grefft a sgil. Mae darlithoedd a dialog gyd-destunol yn eich galluogi i leoli eich hun a'ch ymarfer o safbwynt hanes celf a meddwl beirniadol cyfoes, fel eich bod yn barod i ymchwilio i'ch diddordebau eich hun a'u mapio. Mae'r cyfleoedd mynych i gymryd rhan mewn arddangosfeydd cyhoeddus a digwyddiadau yn eich paratoi'n broffesiynol ar gyfer ystod eang o yrfaoedd posibl. Mae'r holl sgiliau hyn yn drosglwyddadwy ar draws ystod o gyd-destunau proffesiynol. Mae'r gallu hwn i feddwl yn greadigol a gaiff ei ddysgu, sydd yn gysylltiedig ag ymarfer celfyddyd gain, yn dod yn gynyddol bwysig ym myd masnach a busnes.

Cynnwys y Rhaglen


Blwyddyn 1 – Blwyddyn seiliedig ar sgiliau a gyflwynir drwy gyfres o weithdai. Mae'r flwyddyn ar ffurf wyth modiwl: Damcaniaeth Peintio a Lliw, Peintio a Chyfryngau Cymysg, Gwneud Printiau, Prosesau Peintio ag Olew, Datblygu Iaith Weledol, Sgiliau Astudio a Datblygu Iaith Feirniadol a Chyd-destunol, Damcaniaethau Estheteg a Phrosiect Creadigol.

Blwyddyn 2 – Blwyddyn ddatblygiadol sydd wedi'i llunio i ganiatáu i chi gymhwyso'r sgiliau a enillwyd ym mlwyddyn un i nodi cryfderau personol a meysydd diddordeb o fewn ystod o gyd-destunau perthnasol i ddiwydiant. Mae'r flwyddyn yn cynnwys pum modiwl: Sgiliau Stiwdio, Prosiect Celf a Dylunio Deongliadol, Sgiliau Proffesiynol, Diwylliant Gweledol a Materol a Phrosiect Arbenigol.

Blwyddyn 3 – Briff personol wedi'i gyd-drafod sy'n caniatáu i chi gyfnerthu eich ymarfer ac adeiladu portffolio i baratoi ar gyfer symud ymlaen yn y dyfodol ac uchelgeisiau personol. Mae'r flwyddyn yn cynnwys pedwar modiwl, pob un ohonynt yn seiliedig ar brosiectau unigol: Methodoleg Ymchwil Gweledol, Safbwyntiau Damcaniaethol o Ymarfer, Sgiliau Proffesiynol: Menter a Chyflogadwyedd a Phrosiect Mawr; sydd yn diweddu mewn cyfle i arddangos eich gwaith mewn sioe radd derfynol.

Dilyniant a Chyflogaeth


Artist hunangyflogedig, entrepreneur, addysgwr, cynllunydd golygfeydd llwyfan, therapydd celf, gweithiwr sector cyhoeddus, curadur arddangosfeydd, beirniad celf / newyddiadurwr, ymchwilydd celf, astudiaeth ôl-raddedig (MA, PhD), athronydd, arloeswr ac ati.

Asesu'r Rhaglen


Asesir yn barhaus trwy sesiynau gweithdy llawn, trafodaethau beirniadol, asesu ffurfiannol a chrynodol gydag adborth clywedol ac ysgrifenedig.

Gofynion y Rhaglen


Gofynion mynediad

Derbynnir pwyntiau sgôr tariff: O leiaf 96 pwynt neu allu portffolio cyfwerth ar gyfer ymgeiswyr hyn.

Gweithdrefnau dewis

Mae angen i bob ymgeisydd wneud cais ar-lein trwy UCAS, ein côd Sefydliad UCAS yw C22 a chôd y cwrs yw W101. Bydd y cynigion yn cael eu gwneud ar sail y cais UCAS, graddau a ragwelir (os yn berthnasol), geirda UCAS a chyfweliad un i un. Mae Cyfarwyddwyr y Rhaglen yn cyfweld pob ymgeisydd ac yn trafod eich portffolio gwaith celf a'ch uchelgeisiau gyda chi. Mae hyn yn rhan hollbwysig o'n proses ddewis i sicrhau bod y cwrs yn iawn i chi a'ch bod chi yn iawn i'r cwrs. O ganlyniad i'r ffaith ein bod yn meithrin perthynas gyda chi o'r dechrau mae ein cyfraddau gadael yn isel. Rydym yn ymdrechu'n barhaus i droi myfyrwyr yn ymarferwyr proffesiynol llwyddiannus.

Rydym yn croesawu ymgeiswyr hyn â phrofiad blaenorol perthnasol ac yn eu hystyried yn unigol. Bydd myfyrwyr rhyngwladol yn cael eu cyfweld trwy fideo-gynadledda.

Cyfryngau Cymdeithasol

https://www.facebook.com/fineartatcarmarthenschoolofart/

https://www.facebook.com/CarmarthenSchoolOfArt

https://www.instagram.com/fineart_csoa/

https://www.instagram.com/carmarthenschoolofart/

Costau Ychwanegol


Nid oes unrhyw ffi Stiwdio ychwanegol.  Fodd bynnag, mae'n debygol y byddwch yn mynd i gostau ychwanegol ar gyfer deunyddiau arbenigol, argraffu ac ar gyfer teithiau’n berthnasol i’r cwrs.