Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Disgrifiad o'r Rhaglen


Côd UCAS: C22

Côd Cwrs: W640

Mae'r rhaglen Ffotograffiaeth yn Ysgol Gelf Caerfyrddin, Coleg Sir Gâr, yn cynnwys dull gweledol, cysyniadol a thechnegol â sail eang sydd yn adlewyrchu datblygiadau a thueddiadau ymarfer ffotograffig yr unfed ganrif ar hugain. Mae cynnwys y cwrs yn integreiddio technolegau newydd ag arferion gwaith traddodiadol yn llawn.

Caiff dulliau'r myfyrwyr unigol eu cefnogi gan ddarlithwyr; mae eu hymarfer eu hunain yn cynnwys arddangosfeydd a gwaith a gyhoeddwyd ym meysydd ffotograffiaeth ddogfennol, golygyddol a chelfyddyd gain. Mae meintiau'r dosbarthiadau yn fach a cheir cyswllt gwych â thiwtoriaid. Yr hyn sy'n hanfodol er mwyn sicrhau llwyddiant galwedigaethol a gwaith yn y diwydiant ffotograffig yw creu portffolio proffesiynol. Mae'r rhaglen yn sicrhau bod y graddedigion yn gadael gyda phortffolio eang, sydd yn arddangos hunaniaeth bersonol, yn ogystal â sgiliau trosglwyddadwy sydd yn gwella cyflogadwyedd o fewn y sector.

Mae'r myfyrwyr yn graddio gydag ystod o sgiliau a phrofiad o safon diwydiant. Rhoddwyd cydnabyddiaeth i raddedigion diweddar mewn nifer o wobrau â phroffil uchel, gan gynnwys The Printspace Trajectory Award, Cymdeithas y Ffotograffwyr a Sefydliad Ffotograffiaeth y Byd; yn ogystal â chomisiynau ar gyfer casgliadau portreadau blynyddol Amgueddfa Genedlaethol Cymru / y National Portrait Gallery, ymhlith nifer o lwyddiannau eraill.

Cipolwg

  Llawn Amser / Rhan Amser

  3 blynedd yn llawn amser, gellir astudio yn rhan-amser

  Campws Ffynnon Job

Nodweddion y Rhaglen


Mae gan y rhaglen adnoddau da gydag ystod o gamerâu proffesiynol, stiwdio a goleuadau lleoliad ar gyfer ffotograffiaeth gyfoes. Mae ganddi adnoddau cyfrifiadurol pwrpasol sy'n gymesur â'r diwydiant, ar gyfer gwaith ystafell dywyll ddigidol broffesiynol ac er mwyn prosesu delweddau creadigol yn ogystal ag ystafell dywyll draddodiadol gyda dulliau analog o weithio i adlewyrchu'r diddordeb newydd mewn ffotograffiaeth arian.

Mae cynllun y rhaglen yn darparu cyfleoedd i fyfyrwyr archwilio prosesau gwneud delweddau mynegiannol ar gyfer ymarfer celf, gan hefyd fod yn ymwybodol o'r potensial ehangach ar gyfer cymdeithas o ddefnyddwyr amlgyfrwng â gogwydd weledol, yn ogystal ag ymarfer ffotograffiaeth broffesiynol ar gyfer y diwydiannau llawrydd a chreadigol. Mae cynnwys y modiwlau yn ymdrin ag ystod eang o ddulliau ffotograffig, gan gynnig cyfleoedd i weithio ym meysydd ffotograffiaeth ddogfennol, ffasiwn, golygyddol a chelfyddyd gain, sydd felly yn arwain at alwedigaethau posibl a chyflogadwyedd gynaliadwy.

Cynnwys y Rhaglen


Blwyddyn 1 – Blwyddyn seiliedig ar sgiliau a gyflwynir drwy gyfres o weithdai. Mae'r flwyddyn ar ffurf wyth modiwl yn cynnwys Ffotograffiaeth Ymarferol, Ffotograffiaeth Olygyddol, Datblygu Iaith Weledol, Prosesau Digidol ac Ymarfer Digidol Creadigol (a ddefnyddir mewn ffotograffiaeth), Sgiliau Astudio a Datblygu Iaith Feirniadol a Chyd-destunol, Astudiaethau Beirniadol a Chyd-destunol: Damcaniaethau Estheteg a Phrosiect Creadigol.

Blwyddyn 2 – Blwyddyn ddatblygiadol sydd wedi'i llunio i ganiatáu i chi gymhwyso'r sgiliau a enillwyd ym mlwyddyn un i nodi cryfderau personol a meysydd diddordeb o fewn ystod o gyd-destunau perthnasol i ddiwydiant. Mae'r flwyddyn yn cynnwys pum modiwl: Prosiectau Byw, Cystadlaethau Dylunio, Sgiliau Proffesiynol, Diwylliant Gweledol a Materol a Phrosiect Arbenigol.

Blwyddyn 3 – Briff personol wedi'i gyd-drafod sy'n caniatáu i chi gyfnerthu eich ymarfer ac adeiladu portffolio i baratoi ar gyfer symud ymlaen yn y dyfodol ac uchelgeisiau personol. Mae'r flwyddyn yn cynnwys pedwar modiwl, pob un ohonynt yn seiliedig ar brosiectau unigol: Methodoleg Ymchwil Gweledol, Safbwyntiau Damcaniaethol o Ymarfer, Sgiliau Proffesiynol: Menter a Chyflogadwyedd a Phrosiect Mawr; sydd yn diweddu mewn cyfle i arddangos eich gwaith mewn sioe radd derfynol.

Dilyniant a Chyflogaeth


Ffotograffydd Celfyddyd Gain, Ffotograffydd Ffasiwn, Ffotograffydd Dogfennol, Ffoto Newyddiaduraeth, Ffotograffydd Hysbysebu, Ffotograffydd Lluniau Llonydd ar gyfer ffilm a theledu, Ffotograffydd Bywyd Gwyllt / Tirwedd, athro/darlithydd, Astudiaeth ôl-raddedig (MA, PhD).

Asesu'r Rhaglen


Asesir yn barhaus trwy sesiynau gweithdy llawn, trafodaethau beirniadol, asesu ffurfiannol a chrynodol gydag adborth clywedol ac ysgrifenedig.

Gofynion y Rhaglen


Gofynion mynediad

Derbynnir pwyntiau sgôr tariff: O leiaf 96 pwynt neu allu portffolio cyfwerth ar gyfer ymgeiswyr hyn.

Gweithdrefnau dewis

Mae angen i bob ymgeisydd wneud cais ar-lein trwy UCAS, ein côd Sefydliad UCAS yw C22 a W640 yw côd ein cwrs. Bydd y cynigion yn cael eu gwneud ar sail y cais UCAS, graddau a ragwelir (os yn berthnasol), geirda UCAS a chyfweliad un i un. Mae Cyfarwyddwyr y Rhaglen yn cyfweld pob ymgeisydd ac yn trafod eich portffolio gwaith celf a'ch uchelgeisiau gyda chi. Mae hyn yn rhan hollbwysig o'n proses ddewis i sicrhau bod y cwrs yn iawn i chi a'ch bod chi yn iawn i'r cwrs. O ganlyniad i'r ffaith ein bod yn meithrin perthynas gyda chi o'r dechrau mae ein cyfraddau gadael yn isel. Rydym yn ymdrechu'n barhaus i droi myfyrwyr yn ymarferwyr proffesiynol llwyddiannus.

Rydym yn croesawu ymgeiswyr hyn â phrofiad blaenorol perthnasol ac yn eu hystyried yn unigol. Bydd myfyrwyr rhyngwladol yn cael eu cyfweld trwy fideo-gynadledda.

Cyfryngau Cymdeithasol

https://www.facebook.com/photography.carmarthen/

https://www.facebook.com/CarmarthenSchoolOfArt

https://www.instagram.com/photo_csoa/

https://www.instagram.com/carmarthenschoolofart/

Costau Ychwanegol


Nid oes unrhyw ffi Stiwdio ychwanegol.  Fodd bynnag, mae'n debygol y byddwch yn mynd i gostau ychwanegol ar gyfer deunyddiau arbenigol, argraffu ac ar gyfer teithiau’n berthnasol i’r cwrs.